3

Klei Yêhôwa Phat Kđi kơ Čar Yuđa leh anăn Ƀuôn Yêrusalem

  1Kyuadah nĕ anei, Khua Yang Yêhôwa kơ phung kahan
   srăng mă mđuĕ hĕ mơ̆ng ƀuôn Yêrusalem leh anăn čar Yuđa
  jih mnơ̆ng arăng knang:
   jih mnơ̆ng ƀơ̆ng huă leh anăn jih êa,
  2pô jhŏng ktang leh anăn kahan,
   khua phat kđi leh anăn khua pô hưn êlâo,
   pô mdian leh anăn khua mduôn,
  3khua kơ êma pluh čô kahan leh anăn khua prŏng,
   khua kčĕ, pô thâo mbruă, leh anăn mjâo.
  4Kâo srăng brei phung hlăk ai jing khua kiă kriê diñu;
   leh anăn phung hđeh điêt srăng khua gai gĭt diñu.
  5Phung ƀuôn sang srăng ktư̆ juă hdơ̆ng diñu,
   grăp čô ngă kơ găp ñu leh anăn grăp čô ngă kơ pô riêng gah ñu.
  Hđeh srăng dlao wač kơ pô mduôn,
   leh anăn mnuih hơăi mang srăng ngă kơ pô arăng mpŭ.

  6Tơdah sa čô mnuih srăng djă kơ̆ng ayŏng adei ñu
   hlăm sang ama ñu, lač,
  “Ih mâo čhiăm ao, brei ih yơh jing khua hmei!
   Brei ih kiă kriê anôk rai leh anei.”
  7Hlăm hruê anăn ñu srăng lŏ wĭt lač,
   “Kâo amâo srăng jing pô bi hlao ôh,
  hlăm sang kâo amâo mâo mnơ̆ng ƀơ̆ng huă,
   kăn mâo čhiăm ao rei.
   Đăm brei kâo jing khua kơ phung ƀuôn sang ôh.”

  8Kyuadah ƀuôn Yêrusalem ting ring leh,
   leh anăn čar Yuđa êbuh leh;
  kyuadah klei diñu blŭ leh anăn ngă bi kdơ̆ng hŏng Yêhôwa,
   amâo uêñ ôh kơ klei guh kơang gơ̆ dôk mbĭt.
  9Klei ƀô̆ mta diñu bi êdah hưn bi kdơ̆ng hŏng diñu;
   diñu yăl dliê klei soh diñu msĕ si ƀuôn Sôdôm,
  amâo mdăp ôh.
   Knap mñai yơh kơ mngăt diñu,
   kyuadah diñu bi truh klei jhat leh kơ diñu pô.

  10Lač bĕ kơ phung kpă ênô, jăk mơak yơh kơ digơ̆,
   kyuadah digơ̆ srăng ƀơ̆ng boh mơ̆ng bruă digơ̆.

  11Knap mñai yơh kơ phung ƀai;
   srăng jing jhat kơ diñu,
  kyuadah arăng srăng ngă kơ diñu
   ya klei kngan ñu ngă leh.
  12Bi phung ƀuôn sang kâo, phung hđeh ktư̆ juă diñu,
   leh anăn phung mniê kiă kriê diñu.
  Ơ phung ƀuôn sang kâo,
   phung atăt gai diih bi wơr dliê diih,
   leh anăn bi čhuai êlan diih.

  13Yêhôwa dôk ti anôk ñu phat kđi;
   ñu dôk dơ̆ng čiăng phat kđi phung ƀuôn sang ñu.
  14Yêhôwa srăng phat kđi
   phung khua mduôn leh anăn phung khua phung ƀuôn sang ñu:
  “Diih yơh ƀơ̆ng hĕ leh war boh kriăk ƀâo;
   ngăn dŏ plah mă mơ̆ng phung ƀun ƀin dôk hlăm sang diih.
  15Ya klei diih juă hĕ phung ƀuôn sang kâo
   leh anăn juă mñir hĕ ƀô̆ mta phung ƀun ƀin?”
   Khua Yang Yêhôwa kơ phung kahan lač.

Klei Phat Kđi kơ Phung Anak Mniê Ƀuôn Siôn

  16Yêhôwa lač,
   “Kyuadah phung anak mniê ƀuôn Siôn jing krưh,
  êbat ksuă kkuê,
   leh anăn ală dlăng hŏng klei tluh ƀô mplư,
  diñu êbat knhuang đơ đŭt,
   leh anăn bi ênai kông jơ̆ng diñu.
  17Kyuanăn Khua Yang srăng bi kla čŏng kŏ phung mniê ƀuôn Siôn,
   Yêhôwa srăng brei ruih keh kơ boh kŏ diñu.”
18Hlăm hruê anăn Khua Yang srăng mă hĕ kdrăp kông jơ̆ng diñu, êjao ƀŭk, leh anăn kông ti kkuê, 19buê ti knga, kông ti kngan, leh anăn čhiăm ti kkuê, 20đuôn mtao điêt, klei săng đai ti jơ̆ng, hdrăng kơiêng, giêt êa ƀâo mngưi, leh anăn drao yang jhat, 21krah kđăm, leh anăn kông ti adŭng, 22čhiăm ao pioh huă mnăm, leh anăn ao jhung, ao kpal, leh anăn kdô kdŭng, 23mnal čhiăm, ao kbuă, čhiăm păn kŏ, leh anăn čhiăm guôm ƀô̆ mta.
  24Mnâo ƀâo brŭ srăng hrô kơ mnơ̆ng ƀâo mngưi,
   sa aruăt klei kuĭ hrô kơ hdrăng kơiêng,
  kŏ kla hrô kơ ƀŭk kprêñ,
   kdô klŭng hrô kơ ao kpal,
   klei hêñ hrô kơ klei siam.
  25Phung êkei ih srăng êbuh hŏng đao gưm,
   phung jhŏng ktang ih srăng djiê hlăm klei bi blah.
  26Phung dôk ti ƀăng jang ƀuôn srăng čŏk hia leh anăn kơŭ kyăm.
   Arăng srăng plah mă leh anăn bi rai ƀuôn anăn.