40

Con Dân Chúa Ðược An Ủi

1Ðức Chúa Trời của các ngươi phán rằng,
  “Hãy an ủi, hãy an ủi dân Ta.
  2Hãy nói với Giê-ru-sa-lem cách trìu mến,
  Và rao báo cho nó biết rằng,
  Nó đã chịu hình phạt đủ rồi;
  Nó đã đền tội xong rồi;
  Nó đã nhận gấp đôi từ tay CHÚA vì những tội của nó.”

  3Có tiếng kêu lên rằng,
  “Hãy mở cho CHÚA một con đường trong đồng hoang;
  Hãy làm một đại lộ thẳng bằng cho Ðức Chúa Trời của chúng ta trong sa mạc.
  4Mọi thung lũng phải lấp cho đầy;
  Mọi núi đồi phải san cho phẳng;
  Mọi gò nổng phải ủi cho bằng;
  Những nơi gồ ghề phải làm cho bằng phẳng,
  5Bấy giờ vinh quang của CHÚA sẽ hiển lộ,
  Và mọi loài xác thịt sẽ cùng nhau xem thấy,
  Vì miệng CHÚA đã phán vậy.”

  6Có tiếng phán rằng, “Ngươi hãy kêu lên!”
  Tôi thưa rằng, “Con phải nói gì?”

  Mọi loài xác thịt như cỏ dại,
  Vẻ đẹp của chúng như hoa ngoài đồng.
  7Cỏ héo, hoa tàn,
  Vì hơi thở của CHÚA thổi qua trên chúng.
  Thật vậy, loài người chẳng khác gì cỏ dại.
  8Cỏ héo, hoa tàn,
  Nhưng lời của Ðức Chúa Trời chúng ta đứng vững đời đời.

  9Hỡi các ngươi, những người đem tin mừng đến Si-ôn,
  Hãy lên núi cao.
  Hỡi các ngươi, những người đem tin mừng đến Giê-ru-sa-lem,
  Hãy hết sức nói lớn tiếng lên,
  Hãy cất tiếng lên, đừng sợ hãi,
  Hãy nói cho các thành của Giu-đa biết rằng, “Ðây là Ðức Chúa Trời của các ngươi.”
  10Nầy, CHÚA Hằng Hữu ngự đến với uy quyền;
  Ngài sẽ trị vì bằng cánh tay Ngài.
  Nầy, Ngài đem phần thưởng theo với Ngài;
  Các vật tưởng thưởng của Ngài đi trước Ngài.
  11Ngài sẽ chăn giữ bầy chiên của Ngài như một người chăn;
  Ngài sẽ bồng ẵm các chiên con trong tay Ngài;
  Ngài sẽ ôm chúng vào lòng Ngài,
  Và Ngài sẽ chăm sóc các chiên mẹ có con còn thơ dại.

  12Ai đã dùng lòng bàn tay lường nước biển,
  Dùng gang tay đo các tầng trời,
  Lấy cái đấu đong bụi đất?
  Ai lấy bàn cân cân núi lớn,
  Hoặc dùng dĩa cân cân các đồi cao?
  13Ai có thể hướng dẫn được Thần của CHÚA,
  Hoặc làm quân sư để chỉ dạy Ngài?
  14Ngài đã tham khảo mưu kế của ai?
  Ai đã chỉ dạy Ngài?
  Ai đã dạy Ngài con đường công lý?
  Ai đã dạy Ngài tri thức vô biên?
  Ai đã chỉ Ngài đường nào để được trí tuệ?

  15Nầy, các quốc gia khác nào giọt nước trong thùng,
  Họ bị xem như chút bụi dính nơi dĩa cân;
  Nầy, Ngài nhấc bổng các đảo như một vật bé nhỏ.
  16Gỗ của núi Li-băng không đủ đốt dâng của lễ;
  Các thú trên núi ấy cũng không đủ làm của lễ thiêu.
  17Tất cả các quốc gia chẳng có nghĩa lý gì trước mặt Ngài;
  Ðối với Ngài, mọi quốc gia trên thế giới chẳng là gì cả và chỉ là hư vô.

  18Thế thì các ngươi ví sánh Ðức Chúa Trời với ai?
  Hay lấy hình ảnh nào để so sánh với Ngài được?
  19Phải chăng một pho tượng do thợ đúc tượng đúc ra?
  Rồi thợ dát vàng thếp một lớp vàng mỏng lên trên,
  Và người thợ bạc đúc thêm một dây chuyền bạc.
  20Người nghèo không đủ khả năng làm tượng như thế để thờ thì chọn một khúc gỗ chưa mục,
  Rồi tìm một người thợ mộc khéo tay,
  Mướn thợ ấy đục đẽo thành một tượng gỗ không bị ngã.

  21Các ngươi chưa biết sao?
  Các ngươi chưa nghe sao?
  Từ lúc ban đầu các ngươi chưa được bảo cho biết sao?
  Từ lúc lập nền trái đất các ngươi há chưa hiểu sao?
  22Ðấng ngự trên vòm trái đất,
  Nhìn xuống nhân gian như châu chấu cào cào;
  Ngài giăng bầu trời ra như giăng một tấm màn;
  Ngài căng chúng ra như người ta căng lều để ở.
  23Ngài biến những kẻ quyền thế ra hư không;
  Những kẻ cầm quyền xét đoán trên đất trở nên hư ảo.
  24Chúng vừa mới được trồng;
  Chúng vừa mới được gieo;
  Chúng vừa đâm rễ vào đất;
  Ngài thổi qua chúng một hơi,
  Chúng liền héo khô ngay,
  Và một cơn lốc đùa chúng đi như rơm rạ.

  25Ðấng Thánh phán hỏi:
  Các ngươi ví sánh Ta với ai?
  Các ngươi cho Ta bằng ai?
  26Hãy ngước mắt nhìn lên trời,
  Xem ai đã tạo nên những thiên thể ấy?
  Ai đã làm chúng hiện hữu vô số kể như vậy?
  Thế mà Ngài gọi chúng theo từng tên riêng.
  Nhờ quyền năng lớn lao của Ngài,
  Nhờ sức mạnh vô hạn của Ngài,
  Không một thiên thể nào bị bỏ sót.

  27Hỡi Gia-cốp, tại sao ngươi nói,
  Hỡi I-sơ-ra-ên, tại sao ngươi bảo:
  “Ðường lối của tôi đã bị che khuất khỏi mắt CHÚA,
  Công lý dành cho tôi Ðức Chúa Trời đã chẳng đoái hoài.”
  28Các ngươi chưa biết sao?
  Các ngươi chưa nghe sao?
  CHÚA là Ðức Chúa Trời đời đời,
  Ðấng Tạo Hóa của toàn cả địa cầu;
  Ngài không kiệt lực và không mệt mỏi;
  Trí tuệ Ngài thật khôn dò.
  29Ngài ban năng lực cho người kiệt lực;
  Ngài ban sức mạnh cho người kiệt sức.
  30Ngay cả những người trẻ tuổi cũng sẽ mệt mỏi và kiệt lực;
  Các thanh niên cũng sẽ ngã dài vì đuối sức;
  31Nhưng những ai trông cậy CHÚA sẽ được sức mới;
  Họ sẽ cất cánh bay cao như phượng hoàng;
  Họ sẽ chạy mà không mệt mỏi;
  Họ sẽ đi mà không kiệt lực.