40

Tơlơi Pơjuh Alum Kơ Ƀing Ană Plei Ơi Adai

  1Pơjuh pơalum, pơjuh pơalum bĕ ană plei Kâo,
   Ơi Adai ta pơhiăp.
  2Pơhiăp tơdu rơun bĕ hăng ƀing plei Yerusalaim,
   laih anŭn pơhaih bĕ kơ ƀing mơnuih plei anŭn
  kơ rơnŭk gleh tơnap ƀing gơñu hơmâo pơgiŏng hĭ laih,
   kơ tơlơi ƀing gơñu kla laih nua kơ tơlơi soh gơñu,
  kơ tơlơi ƀing gơñu hơmâo tŭ mă laih tơlơi pơkơhma̱l mơ̆ng tơngan Yahweh
   dua wơ̆t lu hloh kơ abih bang tơlơi soh gơñu.

  3Hơmâo sa čô mơnuih pơhiăp kraih tui anai:
   “Amăng tơdron ha̱r prap pre bĕ
   kơ jơlan Yahweh rai,
  pơtơpă bĕ glong kơ Ñu amăng tơdron tač
   jing sa jơlan prŏng kơ Ơi Adai ta.
  4Rĭm dơnung arăng či lŏm pơbă hĭ,
   rĭm čư̆ hăng bŏl čư̆ arăng či pơtơhnă̱ hĭ,
  rĭm tơnah klŭng hŭp arăng či pơdap hĭ,
   laih anŭn khul anih gêl gôl arăng či pơdơ̆ hĭ yơh.
  5Ƀơi hrơi mông anŭn, tơlơi ang yang Yahweh či pơčrang trŭn
   laih anŭn abih bang mơnuih mơnam či ƀuh yơh.

  6Kâo hơmư̆ asăp mơnuih pơhiăp tui anai, “Ur kraih bĕ.”
   Laih anŭn kâo laĭ glaĭ tui anai, “Boh hiăp hơget kâo či ur kraih lĕ?”

  Asăp anŭn pơtă kơ kâo ur kraih tui anai, “Abih bang mơnuih mơnam jing kar hăng rơ̆k,
   laih anŭn abih bang tơlơi ang yang gơñu jing kar hăng bơnga đang hơma yơh.
  7Rơ̆k gliu hĭ tañ laih anŭn bơnga rŭh tañ hĭ,
   yuakơ Yahweh brơi angĭn pơiă thut ƀơi gơñu.
  Sĭt mơnuih mơnam kơnơ̆ng jing kar hăng rơ̆k ruăñ đôč yơh.
  8Rơ̆k gliu hĭ tañ laih anŭn bơnga rŭh hĭ tañ,
   samơ̆ abih bang boh hiăp Ơi Adai ta ăt dŏ kơjăp hlŏng lar.”

  9Ơ ƀing plei Ziôn, đĭ nao bĕ ƀơi čư̆ glông,
   laih anŭn ba rai bĕ khul tơlơi pơthâo hiam.
  Ơ ƀing plei Yerusalaim, pơyơ̆ng đĭ bĕ asăp gih hăng tơlơi ur dreo,
   laih anŭn ba rai bĕ khul tơlơi pơthâo hiam.
  Pơyơ̆ng đĭ bĕ asăp gih, anăm huĭ bra̱l ôh.
   Pơhiăp bĕ hăng khul plei pla amăng lŏn čar Yudah tui anai,
   “Lăng bĕ pơ Ơi Adai ta!”
  10Lăng adih, Khua Yang Yahweh hlak rai hăng tơlơi dưi mơyang,
   laih anŭn hăng tơlơi kơtang hơpăl tơngan Ñu yơh, Ñu git gai wai lăng.
  Lăng adih, boh tŭ yua mơ̆ng tơlơi dưi hĭ Ñu yơh, Ñu djă̱ ba hrŏm hăng Ñu,
   sĭt ƀing ană plei Ñu pơklaih laih, Ñu djă̱ ba hăng Ñu.
  11Kar hăng sa čô pô wai triu yơh, Ñu wai tơpul triu Ñu anŭn;
   Ñu pơƀut glaĭ khul ană triu anet amăng hơpăl tơngan Ñu
  laih anŭn pŭ̱ pi gơñu jĕ pơ pran jua Ñu yơh.
   Ñu dui ba rơnang blang hơdôm triu ania hơmâo ană anet.

Yahweh Jing Prŏng Hloh Kơ Abih Bang

  12Hơmâo mơ̆ hlơi pô dưi pơkă ia amăng kơpŏt tơngan ñu,
   ƀôdah hăng plă̱ tơngan ñu dưi treh pioh khul adai adih?
  Hơmâo mơ̆ hlơi pô dưi djă̱ ƀruih lŏn lŏn tơnah amăng sa boh bai
   ƀôdah dưi pơkơtraŏ khul čư̆ čan laih anŭn khul bŏl čư̆ hăng gai kơnăng?
  13Hơmâo mơ̆ hlơi pô dưi thâo hluh tơlơi pơmĭn Yahweh?
   Hơmâo mơ̆ hlơi pô pơtô kơ Ñu kar hăng sa čô pô djru pơmĭn?
  14Hlơi jing pô Yahweh khŏm hơduah tơña kiăng kơ djru pơmĭn kơ Ñu lĕ?
   Hlơi jing pô khŏm pơtô tơlơi thâo pơmĭn kơ Ñu
  ƀôdah pơrơđah hơdră jơlan thâo hluh kơ Ñu lĕ?
   Sĭt ƀu hơmâo hlơi pô ôh!

  15Sĭt yơh ƀing kơnung djuai kơnơ̆ng jing kar hăng sa tơdjŏh ia amăng kơthŭng đôč yơh
   laih anŭn arăng yap khul kơnung djuai anŭn jing kar hăng ƀiă ƀruih lŏn ƀơi gai pơkă yơh.
   Ñu pơkơtraŏ khul plao ia kar hăng jing djhôl hrup hăng ƀruih yơh.
  16Glai kơmrơ̆ng anih lŏn Lebanôn ƀu djŏp kơ apui kơnưl ngă yang ôh,
   laih anŭn khul hlô mơnơ̆ng anih lŏn anŭn ăt kŏn djŏp kơ khul gơnam pơyơr čuh lơi.
  17Ƀơi anăp Ñu abih bang ƀing lŏn čar jing đôč đač yơh.
   Ñu yap hơdôm lŏn čar anŭn ƀu năng lăp ôh
   laih anŭn ƀu tŭ yua hloh kơ đôč đač yơh.

  18Tui anŭn, hăng hlơi pô ƀing gih či pơhơmu Ơi Adai lĕ?
   Hiư̆m ngă, hơmâo mơ̆ rup pă ƀing gih dưi pơhơmu Ñu lĕ?
  19Bơ kơ sa boh rup trah, pô čruih tia yơh pơkra rup anŭn,
   laih anŭn pô čruih tia pơkŏn yơh klôp rup anŭn hăng mah
   laih anŭn ăt pơkra añŭ hăng amrăk mơ̆n kiăng kơ pơhrôp.
  20Tơdah sa čô mơnuih ƀun rin đơi kiăng kơ pơkra rup trah hiam kar hăng anŭn,
   ñu nao ruah kơyâo ƀu thâo brŭ yơh,
  laih anŭn hơduah mơnuih thâo trah kơyâo
   kiăng kơ pơkra sa boh rup trah kơ ñu ƀu či glưh hĭ yơh.

  21Ƀing gih hơngah ƀu kiăng kơ thâo ôh hă?
   Ƀing gih hơngah ƀu kiăng kơ hơmư̆ ôh hă?
  Ƀing gih ƀu hơmư̆ ôh yuakơ ƀu hơmâo hlơi pô ruai hăng ƀing gih čơdơ̆ng mơ̆ng phŭn ôh hă?
   Ƀing gih ƀu thâo hluh ôh yuakơ ƀing gih ƀu thâo kơ tơlơi čơdơ̆ng hơmâo lŏn tơnah ôh hă?
  22Kiăng kơ git gai, Yahweh dŏ be̱r ƀơi grê pơtao Ñu gah ngŏ kơ kuăl hŏng tŏng krah adai hăng lŏn tơnah,
   laih anŭn tui hăng mơta Ñu mơnuih mơnam amăng lŏn tơnah gah yŭ jing anet biă mă kar hăng kơtop yơh.
  Ñu pŏk yaih tal adai kar hăng yaih tơbiă sa blah khăn păng,
   laih anŭn la̱ng tal adai anŭn kar hăng sa boh sang khăn kiăng kơ hơdip pơ anŭn yơh.
  23Ñu pơglưh hĭ ƀing khua moa
   laih anŭn pơtrŭn hĭ ƀing khua djă̱ akŏ ƀơi lŏn tơnah anai jing hĭ đôč đač yơh.
  24Ƀing gơñu hrup hăng khul kơyâo mơda,
   phrâo čă đĭ laih anŭn phrâo čă akha đôč.
  Tui anŭn, tơdang Yahweh brơi rai angĭn,
   khul kơyâo anŭn thu krô hĭ laih anŭn tŭ tơlơi thut hĭ kar hăng hơkam yơh.

  25Yahweh jing Pô Rơgoh Hiam tơña tui anai, “Hăng hlơi pô ƀing gih či pơhơmu Kâo lĕ?
   Hơmâo mơ̆ hlơi pô pơdơ̆ pơđơ̱r hăng Kâo lĕ?”
  26Angak đĭ bĕ mơta gih laih anŭn lăng đĭ bĕ pơ adai adih.
   Hlơi pô hrih pơjing abih bang khul pơtŭ anŭn lĕ?
  Pô Rơgoh Hiam anŭn yơh jing Pô ba tơbiă rai rĭm boh pơtŭ tơdang mlam kar hăng dui ba sa tơpul ling tơhan
   laih anŭn iâu ƀơi rĭm pơtŭ anŭn tui hăng anăn gơñu.
  Yuakơ tơlơi dưi mơyang yom pơphan Ñu laih anŭn tơlơi kơtang prŏng prin Ñu yơh,
   tui anŭn ƀu hơmâo ôh sa boh pơtŭ amăng gơñu rơngiă hĭ.

  27Ơ ƀing Israel hơi, yua hơget ƀing gih laĭ kơ tơlơi Yahweh ƀu thâo krăn ôh tơlơi tơnap gih lĕ?
   Laih anŭn Ơi Adai ƀu pơmĭn ƀlơ̆ng kơ tơhơnal tơlơi gih ôh hă?
   Yua hơget ƀing gih pơhiăp brŏk tui anŭn lĕ?
  28Ƀing gih hơngah ƀu kiăng kơ thâo krăn ôh hă?
   Ƀing gih hơngah ƀu kiăng kơ hơmư̆ ôh hă?
  Yahweh yơh jing Ơi Adai dŏ hlŏng lar
   laih anŭn jing Pô Hrih Pơjing kơ rơnuč lŏn tơnah anai.
  Ñu ƀu thâo gleh kŏn tơdu rơmơ̆n lơi,
   laih anŭn tơlơi pơmĭn Ñu ƀu hơmâo hlơi pô dưi thâo hluh ôh.
  29Ñu pha brơi tơlơi kơtang kơ pô gleh
   laih anŭn thim brơi tơlơi dưi kơ pô tơdu yơh.
  30Ƀing hlak ai thâo gleh laih anŭn tơdu,
   laih anŭn ƀing tơdăm thâo tơhneč hăng rơbuh.
  31Samơ̆ ƀing hlơi pô čang tơguan amăng Yahweh
   či hơmâo tơlơi kơtang pơala kơ tơlơi tơdu yơh.
  Ƀing gơñu či jing kơtang kar hăng khul čim si̱ng yua čăng kơtang gơñu kiăng kơ pŏr đĭ glông.
   Ƀing gơñu či đuaĭ tañ samơ̆ ƀu gleh rơmơ̆n hĭ ôh.
   Ƀing gơñu či rơbat sui samơ̆ ƀu tơdu hĭ ôh.