41

I-sơ-ra-ên Chắc Chắn Ðược Cứu

  1Hỡi các xứ ở hải ngoại, hãy im lặng trước mặt Ta;
  Hãy để các dân được phục hồi sức lực;
  Hãy để họ đến gần;
  Hãy cho họ phát biểu ý kiến;
  Chúng ta hãy lại gần để xem ai đúng ai sai.

  2Ai đã dấy lên một người từ phương đông?
  Ai lấy đức công chính gọi người ấy đến bên chân mình?
  Ai ban các nước cho người ấy,
  Và lập người ấy trị vì trên các vua?
  Ai phó họ cho gươm của người ấy như bụi đất,
  Như rơm rác bị gió đùa trước cung tên của người ấy?
  3Người ấy truy kích họ và chiến thắng họ cách an toàn
  Trên con đường trước đây người ấy chưa hề đặt chân đến.
  4Ai đã thực hiện và hoàn thành việc ấy?
  Ai từ ban đầu đã gọi các thế hệ nối tiếp nhau?
  Ấy chính là Ta, CHÚA,
  Ðấng Ðầu Tiên và là Ðấng Sau Cùng.

  5Các xứ ở hải ngoại thấy thế bèn kinh hãi;
  Các nơi tận cùng trái đất run sợ;
  Chúng tiến lại gần và đã đến với nhau.
  6Ai nấy giúp đỡ người lân cận mình;
  Chúng nói với nhau, “Khá can đảm lên.”
  7Thợ chạm khắc khích lệ thợ mạ vàng;
  Thợ dùng búa để gò động viên thợ đập đe;
  Thợ hàn bảo, “Pho tượng nầy tốt lắm.”
  Rồi chúng dùng đinh đóng nó để nó không bị ngã.

  8Nhưng ngươi, hỡi I-sơ-ra-ên, tôi tớ Ta,
  Hỡi Gia-cốp, người Ta đã chọn,
  Hỡi dòng dõi Áp-ra-ham, bạn của Ta;
  9Ta đã nắm giữ ngươi dù ngươi ở những nơi tận cùng trái đất;
  Ta đã gọi ngươi từ những miền xa xôi vạn dặm,
  Ta đã bảo ngươi: Ngươi là tôi tớ Ta;
  Ta đã chọn ngươi và không bỏ ngươi.
  10Ðừng sợ, vì Ta ở với ngươi;
  Chớ kinh hãi, vì Ta là Ðức Chúa Trời của ngươi.
  Ta sẽ thêm sức cho ngươi;
  Phải, Ta sẽ giúp đỡ ngươi;
  Ta sẽ nâng đỡ ngươi bằng tay phải toàn thắng của Ta.

  11Nầy, tất cả những kẻ nổi giận chống lại ngươi sẽ bị hổ thẹn và nhục nhã;
  Những kẻ chống đối ngươi sẽ ra hư không và bị diệt vong.
  12Ngươi sẽ tìm kiếm chúng và không tìm ra được;
  Những kẻ ra nghinh chiến với ngươi,
  Những kẻ kéo quân đến đánh ngươi,
  Sẽ trở nên hư không, sẽ như không hề hiện hữu.
  13Vì Ta, CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngươi, sẽ nắm giữ ngươi bằng tay phải của Ta;
  Ta bảo ngươi, “Ðừng sợ, Ta sẽ giúp đỡ ngươi.”
  14Ðừng sợ, hỡi các ngươi, sâu bọ của Gia-cốp,
  Hỡi các ngươi, con dân của I-sơ-ra-ên,
  Ta sẽ giúp đỡ các ngươi,
  CHÚA, Ðấng Cứu Chuộc ngươi, Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên, phán vậy.

  15Nầy, Ta sẽ biến ngươi thành một cái bừa mới, có răng bén nhọn;
  Ngươi sẽ bừa các núi và tán chúng ra nhỏ;
  Ngươi sẽ biến các đồi thành trấu rác.
  16Ngươi sẽ rê chúng,
  Gió sẽ thổi chúng đi,
  Cơn lốc sẽ tung rải chúng.
  Rồi ngươi sẽ vui mừng trong CHÚA,
  Và được hiển vinh trong Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên.

  17Khi những người nghèo khó và thiếu thốn tìm nước uống,
  Nhưng chẳng có giọt nước nào;
  Lưỡi chúng khô khan vì khát,
  Ta, CHÚA, sẽ nhậm lời chúng;
  Ta, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, sẽ không bỏ chúng.
  18Ta sẽ mở những dòng sông chảy ra từ những đồi trơ trụi,
  Những dòng suối sẽ tuôn trào từ các thung lũng;
  Ta sẽ biến đồng hoang thành nơi có nhiều hồ nước,
  Miền đất khô cằn sẽ có các suối nước trào lên.
  19Ta sẽ trồng trong đồng hoang cây bá hương và cây keo,
  Cây sim và cây ô-liu;
  Ta sẽ cho cây tùng, cây thông, và cây hoàng dương mọc lên với nhau trong sa mạc,
  20Ðể chúng có thể thấy và biết,
  Rồi cùng nhau suy gẫm và hiểu rằng tay CHÚA đã làm điều ấy,
  Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên đã tạo ra điều ấy.

Sự Hư Không của Thần Tượng

  21CHÚA phán, “Hãy trình bày sự việc của các ngươi;”
  Vua của Gia-cốp truyền, “Hãy đưa ra những luận chứng mạnh mẽ của các ngươi.”

  22Hãy để họ đưa ra và cho chúng tôi biết những gì sẽ xảy đến;
  Hãy để họ chỉ cho chúng tôi biết những gì đã xảy ra,
  Hầu chúng tôi có thể suy gẫm và biết được kết cục của họ ra sao;
  Hoặc hãy để họ công bố cho chúng tôi biết điều gì sẽ đến;
  23Hãy tỏ cho chúng tôi hay những gì sẽ xảy ra sau nầy,
  Ðể chúng tôi biết rằng quý vị là các thần có thực lực;
  Phải, hãy ban phước hoặc giáng họa đi,
  Ðể chúng tôi ngưỡng phục hoặc sợ hãi quý vị.
  24Nhưng quý vị thật ra chỉ là hư không;
  Công việc của quý vị đều là hư ảo;
  Ai chọn tôn thờ quý vị là làm một việc thật đáng tởm.

  25Ta đã dấy lên một người từ phương bắc;
  Nó sẽ đến;
  Từ phương đông nó sẽ kêu cầu danh Ta;
  Nó sẽ giày đạp các lãnh tụ như đạp bùn,
  Như thợ gốm nhào nặn đất sét.
  26Ai đã công bố từ ban đầu để chúng ta có thể biết?
  Từ xa xưa để chúng ta có thể nói, “Vị thần nầy là thật”?
  Nhưng chẳng ai nói điều gì,
  Cũng chẳng ai công bố điều gì,
  Và chẳng ai được nghe một lời nào của quý vị.

  27Trước hết Ta phán với Si-ôn,
  “Kìa, hãy nhìn xem chúng.”
  Ta sẽ ban cho Giê-ru-sa-lem một người loan báo tin mừng,
  28Vì Ta đã nhìn xem và chẳng thấy một thần tượng nào;
  Ta đã quan sát chúng, nhưng không tìm được một thần tượng nào có thể làm tham vấn,
  Ðể khi Ta hỏi một câu, ít nữa nó cũng có thể đáp được một lời.
  29Kìa, tất cả các thần tượng ấy đều hư không;
  Công việc của chúng chỉ là hư ảo;
  Những tượng đúc chúng thờ đều rỗng không như gió, chẳng có thực chất gì.