41

Vaajtswv yuav paab Yixayee

  1“Cov tebchaws kws nyob ntawm ntug havtxwv 'e,
   ca le nyob tuabywv noog kuv has.
  Ca ib tsoom tebchaws cuab puab tug zug dua tshab,
   ca puab txaav lug ze hab ca puab has.
   Peb ca le ua ke txaav lug ze lub chaw txav txem.

  2“Leejtwg txhob ib tug tawm saab nub tuaj tuaj
   kws kov yeej txhua kauj ruam?
  Nwg muab ib tsoom tebchaws cob rua tug hov
   hab tsuj tej vaajntxwv rua huv xwb taw.
  Nwg raab ntaaj ua rua puab zoo yaam nkaus le tej moov aav,
   hab nwg raab neev ua rua puab zoo le
   tej quav nyaab kws cua ntsawj yaa moog.
  3Nwg lawv puab hab hlaa dhau plhawv tso sab plhuav,
   taug txujkev kws nwg txhais kwtaw tsw tau tsuj dua.
  4Leejtwg tau ua tej nuav hab ua kuas tav,
   yog hu txhua tam tuabneeg txwj thaus chiv keeb lug?
  Kuv kws yog Yawmsaub ua,
   kuv yeej nyob thawj tam tuabneeg hab nyob tam kawg.
   Kuv yog tug hov ntaag.”

  5Tej tebchaws ntawm ntug havtxwv tub pum lawm kuj ntshai,
   hab thoob qaab ntuj kawg kuj ntshai tshee quas nyo.
   Puab txaav lug ze hab tuaj ua ke lawm.
  6Txhua tug paab nwg kwvtij zej zog,
   hab has rua nwg cov kwvtij tas, “Ca le ua sab tuab.”
  7Tug Kws txawj txhua yaam txhawb tug Kws ntaus kub tug zug,
   tug kws xuas rauj ntaus kuas du
   kuj txhawb tug kws ntaus ntawm lub thaiv tug zug,
  hab has txug qhov kws haam tas, “Zoo heev lawm.”
   Puab kuj muab ntsa hlau ntsa tug txoov daab hov kuas tsw xob ua zug.
  8Yixayee, koj kws yog kuv tug qhev,
   yog Yakhauj kws kuv tau xaiv ca,
   yog kuv tug kwvluag Aplahaa caaj ceg,
  9koj yog tug kws kuv coj tawm tim qaab ntuj kawg lug,
   hab hu tawm huv qhov kws deb kawg huv nplajteb lug.
  Kuv has rua koj tas, “Koj yog kuv tug qhev,
   kuv xaiv koj hab kuv yuav tsw muab koj laim pov tseg.”
  10Koj tsw xob ntshai, vem kuv nrug nraim koj,
   tsw xob poob sab vem kuv yog koj tug Vaajtswv.
  Kuv yuav pub zug rua koj, kuv yuav paab koj,
   kuv txhais teg kws kov yeej yuav tuav rawv koj.

  11“Saib maj, txhua tug kws chim heev rua koj
   yuav raug txaaj muag hab poob ntsej muag,
  cov kws tawm tsaam koj
   yuav pluj hab puam tsuaj moog.
  12Koj yuav nrhav cov kws tawm tsaam koj
   los koj yuav tsw pum le lawm,
   cov kws ua rog rua koj yuav pluj yaaj ntshws.
  13Tsua qhov kuv kws yog koj tug Vaajtswv Yawmsaub
   tuav rawv koj txhais teg xws ca,
  kuv yog tug kws has rua koj tas,
   Tsw xob ntshai, kuv yuav paab koj.”
  14Yawmsaub has tas,
   “Tug nyuas kaas Yakhauj 'e, tug nyuas Yixayee 'e,
  tsw xob ntshai, kuv yuav paab koj.
   Tug kws txhwv koj yog Yixayee tug Tswv kws Dawb Huv.
  15Saib maj, kuv yuav muab koj ua lub thob log tshab
   ntaus qoob kws ntse hab muaj nav.
  Koj yuav ntaus hab tsoo tej roob,
   hab ua rua tej pov roob zoo le npluag qoob.
  16Koj yuav ntxuaj hab cua yuav ntsawj yaa taag moog,
   cua daaj cua dub yuav ua kuas rw quas sua.
  Koj yuav zoo sab xyiv faab rua huv Yawmsaub,
   koj yuav khaav txug tug Dawb Huv huv cov Yixayee.

  17“Thaus cov tuabneeg pluag hab cov kws txom
   nyem nrhav dej tassws tsw muaj,
  puab tug nplaig qhuav qhawv vem yog nqhes heev,
   kuv kws yog Yawmsaub yuav teb puab,
   kuv kws yog Yixayee tug Vaajtswv yuav tsw tso puab tseg.
  18Kuv yuav ua dej ndwg sau tej roob do hau lug
   hab ua dej txhawv huv tej haav.
  Kuv yuav muab tebchaws moj saab qhua ua paag dej,
   hab muab tej teb qhua ua qhov dej txhawv.
  19Kuv yuav ua kuas tebchaws moj saab qhua tuaj ntoo cab
   hab ntoo kub twg hab txwv ntoo roj hab ntoo aulib,
  kuv yuav ua rua ntuj nraag teb do tuaj ntoo cab nplooj suab
   hab ntoo seb hab ntoo thuv tuaj ua ke,
  20tuabneeg txhad yuav pum hab paub,
   puab yuav xaav txug hab nkaag sab tas
  Yawmsaub txhais teg ua tej nuav,
   tug Dawb Huv huv cov Yixayee tswm tej nuav.”

Yawmsaub thuaj tej daab

  21Yawmsaub has tas, “Mej ca le teev mej tej lug kom.”
   Yakhauj tug vaajntxwv has tas,
   “Ca le coj mej tej keeb puam tuaj.
  22Ca puab coj tej daab hov tuaj qha rua peb paub tas
   yuav muaj daabtsw tshwm lug.
  Hab qha peb paub tas tej kws muaj yaav thau u lug lawd yog daabtsw,
  peb txhad tshuaj saib hab paub tas
   tej ntawd yuav zoo le caag rua thaus kawg.
   Lossws pav rua peb noog txug tej kws yuav muaj tshwm lug.
  23Ca le qha rua peb paub tas
   yaav tom ntej yuav muaj daabtsw tshwm lug,
  peb txhad paub tas mej yog timtswv tag.
   Ca le ua zoo lossws ua phem,
   sub peb txhad le poob sab hab ntshai.
  24Saib maj, mej tub peem tsw tsheej daabtsw le,
   hab tej kws mej ua tsw muaj qaabhau le,
   cov kws xaiv yuav mej kuj qas vuab tsuab.

  25“Kuv tub txhob ib tug tuaj saab peg tuaj mas nwg tuaj lawm,
   nwg tawm saab nub tuaj tuaj hab tuav kuv lub npe.
  Nwg yuav tsuj pis ntag cov thawj ib yaam le tsuj moov swb,
   ib yaam le tug Kws puab laujkaub tsuj cov aav nplaum.
  26Leejtwg qha txwj thaus chiv keeb lug rua peb paub,
   hab qha ua ntej lawm peb txhad has tau tas, ‘Nwg has tseeb tag?’
  Tsw muaj leejtwg qha, tsw muaj leejtwg tshaaj tawm,
   tsw muaj leejtwg nov mej tej lug.
  27Kuv yog thawj tug kws qha rua Xi‑oo tas, ‘Puab tuaj lawm,’
   hab tso tug kws xaa xuv zoo tuaj rua huv Yeluxalee.
  28Tassws thaus kuv tsaa muag saib tej daab hov, tsw muaj ib tug le,
   tej daab hov tsw muaj ib tug ua tau lub chaw sablaaj
   kws yuav teb kuv rua thaus kuv nug.
  29Saib maj, tej daab hov puavleej yog cuav xwb,
   tej kws puab ua tsw muaj qaabhau le,
  tej txoov daab kws nchuav hov
   kuj yog ib ntwg cua ntsawj do xwb.”