41

Yahweh Pơtrŭt Pơđu̱r Ƀing Israel

1Yahweh pơhiăp tui anai,
  “Dŏ rơiăt bĕ ƀơi anăp Kâo, Ơ ƀing dŏ jĕ rơsĭ prŏng hơi!
   Brơi bĕ kơ ƀing lŏn čar anŭn pơphrâo glaĭ tơlơi kơtang gơñu!
  Brơi bĕ kơ ƀing gơñu prap pre kiăng kơ rai pơgăl pơgang kơ gơñu pô.
   Brơi bĕ kơ ƀing ta bưp hrŏm hơbĭt ƀơi anih Kâo phat kơđi kiăng kơ khưp kiăng hlơi pô jing tơpă.

  2“Hlơi pô hơmâo pơsur laih pô rai mơ̆ng gah ngŏ̱,
   laih anŭn iâu pô anŭn kiăng kơ mă bruă tơpă hơnơ̆ng kơ ñu lĕ?
  Ñu jao hĭ ƀing lŏn čar kơ pô anŭn
   laih anŭn brơi kơ pô anŭn blah juă hĭ ƀing pơtao lŏn čar anŭn.
  Pô anŭn ngă brơi kơ ƀing pơtao anŭn jing hĭ kar hăng ƀruih lŏn hăng đao ñu,
   jing hĭ kar hăng hơkam angĭn thut hĭ yơh hăng hraŏ ñu.
  3Pô anŭn kiaŏ mă ƀing gơñu samơ̆ ñu pô đuaĭ rơnŭk rơnua,
   ƀơi jơlan plă̱ tơkai ñu aka ƀu nao hlâo tơdơi ôh.
  4Hlơi pô hơmâo čơdơ̆ng ngă laih khul tơlơi anŭn hăng ngă pơgiŏng hĭ,
   jing tơlơi pơkơjăp ƀing lŏn čar anŭn čơdơ̆ng mơ̆ng phŭn lĕ?
  Pô anŭn jing Kâo yơh, Yahweh, jing Pô dŏ blung hlâo adih
   laih anŭn jing Pô či dŏ ƀơi hơnăl tuč.
   Kâo yơh jing Pô anŭn.”

  5Ƀing mơnuih dŏ jĕ ƀơi rơsĭ prŏng hơmâo huĭ laih yuakơ ƀing gơñu hơmâo ƀuh laih kơ tơlơi anŭn.
   Mơnuih ƀơi abih bang lŏn tơnah rŭng răng yơh.
   Tui anŭn, ƀing gơñu rai jĕ hăng pơƀut glaĭ yơh.
  6Abih bang ƀing gơñu djru kơ tơdruă
   laih anŭn pơtrŭt kơ ayŏng adơi plei pla gơñu tui anai, “Dŏ kơjăp bĕ!”
  7Pô čruih tia pơkra rup pơtrŭt kơ pô klôp rup anŭn hăng mah,
   laih anŭn pô kruăh hiam rup anŭn hăng mơmu̱t pơđu̱r kơ pô pŏng kơđĭn.
  Ƀing gơñu laĭ kơ tơlơi ƀlir gơnam pơsơi tui anai, “Hiam yơh anŭn.”
   Giŏng anŭn, ƀing gơñu pŏng trŭn rup trah kiăng kơ rup anŭn ƀu glưh trŭn hĭ ôh.
8Yahweh pơhiăp dơ̆ng tui anai,
  “Samơ̆ ƀing gih, Ơ ƀing Israel hơi, ƀing gih jing ding kơna Kâo.
   Ơ ƀing Yakôb anŭn, ƀing gih jing ƀing Kâo hơmâo ruah mă laih,
   ƀing gih jing ƀing ană tơčô gơyut Kâo Abraham yơh,
  9Kâo hơñăk mă laih ƀing gih mơ̆ng rơnuč lŏn tơnah,
   jing mơ̆ng khul anih ataih biă mă Kâo iâu laih ƀing gih.
  Kâo hơmâo laĭ laih tui anai, ‘Ƀing gih jing ding kơna Kâo,
   laih anŭn Kâo hơmâo ruah mă laih ƀing gih hăng ƀu hơngah hĭ ƀing gih ôh.
  10Tui anŭn, anăm huĭ ôh, yuakơ Kâo dŏ hrŏm hăng ƀing gih.
   Anăm ƀlơ̆ng rŭng ôh, yuakơ Kâo jing Ơi Adai gih.
  Kâo či pơkơtang brơi kơ ƀing gih laih anŭn djru kơ ƀing gih.
   Kâo či răk wai ƀing gih hăng tơngan tơpă hơnơ̆ng gah hơnuă Kâo yơh.’ ”
11Yahweh pơhiăp dơ̆ng tui anai,
  “Abih bang hlơi pô hil pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gih
   sĭt či tŭ tơlơi mlâo mlañ hăng tơlơi pơmlâo yơh.
  Ƀing hlơi pô pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gih
   či jing hĭ đôč đač laih anŭn răm rơngiă hĭ yơh.
  12Wơ̆t tơdah ƀing gih hơduah sem ƀing rŏh ayăt gih,
   ƀing gih ƀu či hơduah ƀuh ƀing gơñu ôh yuakơ ƀing gơñu răm rơngiă hĭ laih.
  Ƀing hlơi pô wang blah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gih,
   sĭt ƀing gơñu či jing hĭ đôč đač abih bang yơh.
  13Kâo jing Yahweh Ơi Adai gih,
   jing Pô djă̱ ƀơi tơngan gah hơnuă gih
   laih anŭn pơhiăp hăng ƀing gih kơ tơlơi anăm huĭ ôh yuakơ Kâo či djru kơ ƀing gih yơh.
  14Ơ ƀing Yakôb jing ƀing kơnơ̆ng kar hăng hlăt đôč ăh,
   Ơ ƀing Israel jing ƀing ƀiă hơi, anăm huĭ bra̱l ôh,
  yuakơ Kâo pô či djru kơ ƀing gih yơh.
   Kâo jing Pô Song Mă gih, jing Pô Rơgoh Hiam ƀing Israel, pơhaih laih hăng ƀing gih tui anŭn.
  15Lăng adih, Kâo či ngă kơ ƀing gih kar hăng sa boh gơnam prăh pơdai phrâo,
   laih anŭn hơmâo lu tơgơi tơma yơh.
  Ƀing gih či prăh khul čư̆ čan laih anŭn pơphač hĭ yơh,
   laih anŭn ngă kơ khul bŏl čư̆ jing hĭ kar hăng hơkam.
  16Ƀing gih či tơpơi hĭ gơñu, angĭn či puh pơđuaĭ hĭ gơñu,
   sĭt angĭn thut či bluh pơđuaĭ hĭ gơñu yơh.
  Samơ̆ ƀing gih či hơ̆k mơak yuakơ Kâo jing Yahweh,
   laih anŭn ang yang yuakơ Kâo jing Pô Rơgoh Hiam ƀing Israel yơh.

  17“Tơdang ƀing mơnuih ƀun rin kơƀah kơƀap hơduah ia,
   samơ̆ ƀu hơmâo ôh,
  laih anŭn jơlah gơñu tơhle̱ tơbiă yuakơ mơhao ia,
   Kâo, jing Yahweh, či laĭ glaĭ kơ tơlơi ƀing gơñu iâu laĭ.
   Kâo, jing Ơi Adai Israel, ƀu či lui raih hĭ ƀing gơñu ƀơi mông pă ôh.
  18Kâo či ngă brơi kơ khul krong rô ƀơi khul anih kơdư thu krô,
   laih anŭn khul hơnŏh ia rô amăng khul dơnung yơh.
  Kâo či pơplih hĭ tơdron ha̱r jing hĭ khul dơnao ia,
   laih anŭn tơnah krô jing hĭ khul hơnŏh ia yơh.
  19Kâo či brơi kơyâo sar hăng kơyâo akasia, kơyâo hadas ƀâo mơngưi hăng kơyâo ôliwơ čă amăng tơdron ha̱r yơh.
   Kâo ăt či brơi klâo djuai kơyâo hơngo̱ hiam čă amăng anih lŏn hông hang mơ̆n.
  20Tơdang mơnuih mơnam ƀuh abih tơlơi bruă anŭn,
   ƀing gơñu dưi thâo krăn kơ tơlơi tơngan Kâo, Yahweh, hơmâo ngă laih tơlơi anŭn.
  Sĭt tơdang ƀing gơñu pơmĭn kơ tơlơi anŭn,
   ƀing gơñu dưi thâo hluh,
   kơ tơlơi Kâo, Pô Rơgoh Hiam Israel, hơmâo pơjing laih tui anŭn.”
21Yahweh jing Pơtao ƀing Israel pơđar kơ khul rup trah tui anai,
  “Pơrơđah tơbiă kơđi gih bĕ.
   Pơruai bĕ tơlơi pơrơklă gih.
  22Mŭt bĕ kiăng kơ ruai kơ ƀing gơmơi
   hơget tơlơi či truh.
  Ruai bĕ kơ ƀing gơmơi hơdôm tơlơi truh laih đưm hlâo adih jing,
   kiăng kơ ƀing gơmơi dưi pơmĭn kơ tơlơi anŭn
   laih anŭn thâo krăn kơ tơlơi kơñăm gơñu.
  Ƀôdah pơhaih bĕ kơ ƀing gơmơi hơdôm tơlơi či truh.
  23Ruai bĕ kơ ƀing gơmơi tơlơi či truh pơanăp,
   kiăng kơ ƀing gơmơi dưi thâo kơ tơlơi ƀing gih jing yang sĭt.
  Ngă bĕ hơdôm mơta tơlơi hiam ƀôdah sat thâo,
   kiăng kơ ƀing gơmơi či ƀlơ̆ng rŭng hăng bă hăng tơlơi huĭ hyưt.
  24Samơ̆ ƀing gih jing anet hloh kơ tơlơi đôč đač
   laih anŭn bruă mơnuă gih ăt jing hĭ đôč đač soh sel mơ̆n.
  Hlơi pô ruah mă kơkuh pơpŭ kơ ƀing gih, ñu anŭn jing hơƀak drak yơh.

  25“Kâo hơmâo pơsur laih sa čô rai blah juă mơ̆ng gah dư̱r,
   jing sa čô mơ̆ng lŏn čar gah yang hrơi ƀlĕ kiăng kơ pơpŭ pơyom kơ anăn Kâo.
  Ñu jing pô juă ƀơi ƀing djă̱ akŏ kar hăng tơdah ƀing gơñu kơnơ̆ng jing lŏn kraĭ đôč,
   jing kar hăng tơdah ñu jing pô ma̱n lŏn juă lŏn kraĭ yơh.
  26Hlơi pô amăng ƀing gih ruai laih tơlơi anŭn čơdơ̆ng mơ̆ng phŭn kiăng kơ ƀing ta dưi thâo,
   ƀôdah hlâo kơ tơlơi anŭn truh kiăng kơ ƀing ta dưi laĭ kơ tơlơi ñu ruai djơ̆ yơh lĕ?
  Ƀu hơmâo hlơi pô ôh amăng ƀing gih ruai kơ tơlơi anŭn,
   ƀu hơmâo hlơi pô ruai lui hlâo ôh tơlơi anŭn,
   ƀu hơmâo hlơi pô hơmư̆ laih ôh hơdôm boh hiăp mơ̆ng ƀing gih.
  27Kâo, Yahweh, jing pô blung hlâo ruai kơ Ziôn tui anai, ‘Lăng bĕ, ƀing djru ƀing gih rai truh yơh anai!’
   Kâo pơkiaŏ nao pơ plei phŭn Yerusalaim sa čô ding kơna kiăng kơ ruai kơ hơdôm tơlơi truh hiam yơh.
  28Kâo lăng samơ̆ ƀu hơmâo hlơi pô ôh,
   ƀu hơmâo hlơi pô ôh amăng ƀing rup trah anŭn kiăng kơ pha brơi tơlơi djru pơmĭn,
   ƀu hơmâo hlơi pô ôh kiăng kơ laĭ glaĭ tơdang Kâo tơña kơ ƀing gơñu.
  29Lăng adih, abih bang ƀing rup trah anŭn le̱ng kơ ƀu sĭt soh sel!
   Khul bruă mơnuă gơñu jing hĭ đôč đač yơh.
   Khul rup gơñu kơnơ̆ng jing kar hăng angĭn laih anŭn tơlơi rŭng răng đôč yơh.”