42

Pô Ding Kơna Yahweh Ruah Mă

1Yahweh pơhiăp dơ̆ng tui anai,
  “Lăng bĕ, Ding Kơna Kâo anai, jing pô Kâo pơkơjăp!
   Ñu jing pô Kâo ruah mă laih anŭn Kâo mơak mơai hăng Ñu yơh.
  Kâo či brơi Yang Bơngăt Kâo dŏ ƀơi Ñu
   laih anŭn Ñu či phat kơđi kơ ƀing kơnung djuai phara phara hăng tơlơi tơpă hơnơ̆ng.
  2Ñu ƀu či ur dreo ƀôdah ur kač ôh,
   ƀôdah pơyơ̆ng đĭ asăp pơhiăp pơgao ang Ñu ƀơi khul jơlan ôh.
  3Ñu ƀu či pơjŏh hĭ ôh trang bo gô laih,
   kŏn pơthăm hĭ lơi groa apui dŏ asăp.
   Amăng tơlơi tŏng ten yơh Ñu či ba rai tơlơi tơpă hơnơ̆ng.
  4Ñu ƀu či rơngiă hĭ tơlơi čang rơmang ôh laih anŭn kŏn tah hơtai lơi
   tơl Ñu pơkơjăp hĭ tơlơi djơ̆ tơpă ƀơi lŏn tơnah anai.
   Laih anŭn ƀing dŏ ƀơi khul plao ia hăng jĕ Rơsĭ Prŏng či čang rơmang amăng tơlơi juăt Ñu.”

  5Ơi Adai Yahweh jing Pô hrih pơjing khul tal adai laih anŭn pơkăng đĭ gơñu,
   laih anŭn Ñu jing Pô yaih la̱ng lŏn tơnah wơ̆t hăng abih bang tơlơi mơnơ̆ng tơbiă rai mơ̆ng anŭn yơh.
  Ñu jing Pô pha brơi angĭn suă jua kơ mơnuih mơnam amăng anŭn,
   sĭt Ñu pha brơi tơlơi hơdip kơ ƀing hlơi pô rơbat amăng anŭn yơh,
   laih anŭn ră anai Ñu pơhiăp tui anai:
  6“Kâo yơh, jing Yahweh, hơmâo iâu laih ih kiăng kơ pơrơđah tơlơi tơpă hơnơ̆ng Kâo.
   Kâo či djă̱ ƀơi tơngan ih hăng răng pơgang ih.
  Kâo či pơjing ih jing hĭ kar hăng tơlơi pơgop kơ ƀing ană plei Kâo,
   laih anŭn jing hĭ tơlơi bơngač kơ abih bang ƀing kơnung djuai.
  7Kâo ngă tui anŭn kiăng kơ ih pŏk brơi mơta mơnuih bum,
   kiăng kơ ih pơrơngai hĭ ƀing mơnă mơ̆ng sang mơnă
   jing pŏk hĭ mơ̆ng sang mơnă ƀing hlơi pô dŏ amăng tơlơi kơnăm mơmŏt yơh.

  8“Kâo yơh jing Yahweh, anŭn yơh jing anăn Kâo!
   Kâo ƀu či pha brơi tơlơi ang yang Kâo kơ yang rơba̱ng ôh
   laih anŭn kŏn pha brơi tơlơi bơni Kâo kơ khul rup trah lơi.
  9Lăng adih, hơdôm mơta tơlơi Kâo laĭ lui hlâo laih hlâo adih hơmâo truh laih.
   Laih anŭn ră anai Kâo pơhaih hơdôm mơta tơlơi phrâo,
  sĭt hlâo kơ hơdôm mơta tơlơi anŭn truh jing,
   Kâo pơthâo gơñu kơ ih yơh.”

Yesayah Pơđar Kơ Abih Bang Djuai Mơnơ̆ng Adoh Bơni Kơ Yahweh

  10Adoh bĕ kơ Yahweh sa tơlơi adoh phrâo.
   Adoh bĕ tơlơi bơni Ñu mơ̆ng abih bang anih ataih ƀơi lŏn tơnah.
  Adoh bĕ, Ơ ƀing trŭn nao pơ ia rơsĭ hăng sŏng prŏng laih anŭn abih bang tơlơi mơnơ̆ng dŏ amăng ia rơsĭ anŭn.
   Adoh bĕ, Ơ ƀing dŏ ƀơi khul plao ia hăng khul anih jĕ Rơsĭ Prŏng laih anŭn abih bang ƀing hơdip amăng khul anih anŭn.
  11Brơi bĕ ƀing amăng tơdron ha̱r laih anŭn ƀing plei pla amăng anŭn pơyơ̆ng đĭ asăp gơñu.
   Brơi bĕ kơ ƀing Kêdar hơdip hơ̆k mơak amăng plei pla gơñu.
  Brơi bĕ kơ ƀing mơnuih anih Seba adoh mơak mơai.
   Brơi bĕ kơ ƀing gơñu ur dreo mơ̆ng khul kơčŏng čư̆.
  12Brơi bĕ kơ abih bang ƀing gơñu pơư pơang kơ Yahweh
   laih anŭn pơhaih tơlơi bơni Ñu amăng khul plao ia hăng khul anih jĕ Rơsĭ Prŏng.
  13Yahweh či kơsung tơbiă kar hăng sa čô khĭn kơtang,
   kar hăng sa čô tơhan khĭn kơtang yơh Ñu či pơsur đĭ tơlơi hil hĭr hăr Ñu.
  Hăng tơlơi ur dreo yơh Ñu či ur kraih kơ tơlơi pơblah
   laih anŭn či dưi hĭ hloh kơ ƀing rŏh ayăt Ñu yơh.

Yahweh Ƀuăn Rơ̆ng Kiăng Kơ Djru Ƀing Ană Plei Ñu

14Yahweh pơhiăp dơ̆ng tui anai,
  “Kâo hơmâo dŏ rơiăt sui biă mă laih.
   Kâo hơmâo dŏ rơiăt laih anŭn pơkơ̆ng hĭ laih tơlơi hil Kâo pô.
  Samơ̆ ră anai, kar hăng sa čô đah kơmơi đih apui yơh,
   Kâo ur pơkrao, Kâo hơngo̱t laih anŭn kơhôih.
  15Kâo či ngă kơ khul čư̆ čan hăng khul bŏl čư̆ jing hĭ hông hang
   laih anŭn ngă kơ abih bang gơnam tăm ƀơi khul anih anŭn jing hĭ gliu krô.
  Kâo či pơplih hĭ khul krong jing hĭ kar hăng khul plao ia
   laih anŭn pơthu hĭ khul dơnao ia yơh.
  16Kâo či dui ba ƀing mơnuih bum amăng khul jơlan ƀing gơñu aka ƀu thâo krăn ôh,
   sĭt ƀơi tơlo̱ng ƀing gơñu aka ƀu juăt nao yơh, Kâo či dui ba ƀing gơñu.
  Kâo či pơplih hĭ tơlơi kơnăm mơmŏt jing hĭ bơngač ƀơi anăp gơñu
   laih anŭn ngă brơi kơ khul anih klŭng hŭp jing hĭ anih tơhnă̱.
  Kâo či ngă abih tơlơi Kâo ƀuăn rơ̆ng anŭn,
   sĭt Kâo ƀu či lui raih hĭ ƀing ană plei Kâo ôh.
  17Samơ̆ ƀing hlơi pô đaŏ kơnang kơ khul rup trah,
   jing ƀing laĭ kơ khul rup tui anai, ‘Ƀing gih yơh jing ƀing yang gơmơi,’
   ƀing gơñu či tŭ tơlơi kơdŭn đuaĭ mlâo mlañ biă mă yơh.”

Ƀing Israel Hơngah Ƀu Kiăng Ƀuh Hăng Hơmư̆ Ôh

18Yahweh pơhiăp dơ̆ng hăng ƀing ană plei Ñu tui anai,
  “Hơmư̆ bĕ, Ơ ƀing tơngĭl ăh,
   lăng bĕ, Ơ ƀing bum hơi, kiăng kơ ƀing gih dưi ƀuh yơh!
  19Hlơi jing pô bum kar hăng ƀing ding kơna Kâo,
   laih anŭn tơngĭl kar hăng ƀing pơthâo Kâo pơkiaŏ nao lĕ?
  Hlơi pô bum kar hăng ƀing jao laih gơñu pô kơ Kâo,
   bum kar hăng ƀing ding kơna Kâo, Yahweh, anŭn lĕ?
  20Ƀing gih hơmâo ƀuh laih lu mơta tơlơi, samơ̆ ƀu pơđi̱ng kơčăng hơget gĕt ôh.
   Tơngia gih pŏk, samơ̆ ƀing gih ƀu pơđi̱ng hơmư̆ hơget gĕt ôh.”
  21Yuakơ tơhơnal tơlơi tơpă hơnơ̆ng Kâo pô yơh, Kâo mơak
   kiăng kơ ngă kơ tơlơi juăt Kâo jing prŏng yom hăng ang yang.
  22Samơ̆ ƀing ană plei anai jing ƀing ană plei ƀing rŏh ayăt sua mă hăng klĕ sua hĭ abih bang dram gơnam gơñu,
   laih anŭn glŏm trŭn hĭ ƀing gơñu amăng khul amăng luh
   ƀôdah pơdŏp hĭ ƀing gơñu amăng khul sang mơnă kơnăm mơmŏt.
  Gơñu pô hơmâo jing hĭ laih kar hăng gơnam ƀơ̆ng kơ ƀing sua mă,
   samơ̆ ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi pơklaih hĭ ƀing gơñu.
  Gơñu pô hơmâo jing hĭ gơnam sua mă laih,
   samơ̆ ƀu hơmâo hlơi pô ôh laĭ tui anai, “Brơi ƀing gơñu glaĭ hĭ bĕ.”

  23Hơmâo mơ̆ hlơi pô amăng ƀing gih či hơmư̆ tui tơlơi Kâo pơhiăp anŭn?
   Ƀôdah hơmâo mơ̆ hlơi pô či pơđi̱ng hơmư̆ ƀơi mông pơanăp anai?
  24Hlơi pô jao hĭ ƀing Yakôb kiăng kơ jing hĭ gơnam arăng sua mă lĕ?
   Hlơi pô jao hĭ ƀing Israel kiăng kơ jing hĭ gơnam arăng klĕ sua lĕ?
  Anŭn jing Yahweh yơh,
   jing Pô ƀing ta pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ngă soh laih ƀơi anăp Ñu,
  laih anŭn hơngah ƀu kiăng đuaĭ tui khul jơlan Ñu ôh.
   Ƀing ta ƀu tui gưt tơlơi juăt Ñu ôh.
  25Tui anŭn, Ñu tuh tơbiă ƀơi ƀing gơñu tơlơi hil hĭr hăr Ñu,
   jing tơlơi pơblah sat ƀai yơh.
  Tơlơi anŭn truh ƀơi ƀing gơñu amăng djŏp anih, samơ̆ ƀing gơñu tŏ tui ƀu thâo hluh ôh.
   Tơlơi anŭn ƀơ̆ng hĭ ƀing gơñu, samơ̆ ƀing gơñu hơngah ƀu kiăng pơđi̱ng kơčăng ôh.