45

Yahweh Ruah Pơtao Sirus

1Yahweh ruah laih Sirus kiăng kơ jing hĭ pơtao prŏng hăng laĭ kơ ñu tui anai,
  “Kâo či djă̱ ƀơi tơngan gah hơnuă ñu
   kiăng kơ ñu blah juă ƀing lŏn čar ƀơi anăp ñu
   laih anŭn tŏh hĭ tơlơi dưi ƀing pơtao kar hăng tŏh hĭ ao pơgang ñu yơh.
  Kâo či pŏk bah amăng khul plei prŏng ƀơi anăp ñu
   laih anŭn ƀu hơmâo hlơi pô dưi krư̆ hĭ amăng ja̱ng anŭn ôh.
   Kâo pơhiăp hăng ñu tui anai:
  2Ơ pơtao Sirus hơi, Kâo pô či nao hlâo kơ ih
   laih anŭn pơkra jơlan kar hăng pơtơhnă̱ hĭ khul čư̆ čan hĭ.
  Kâo či pơrai hĭ khul amăng ja̱ng ko̱ng khul plei pơnăng
   laih anŭn pơrăm hĭ khul čơnŭh pơsơi amăng ja̱ng anŭn yơh.
  3Kâo či pha brơi kơ ih khul mŭk dram arăng pơdŏp,
   jing khul gơnam pơdrŏng săh ƀing khua khul plei prŏng anŭn pioh amăng khul anih hơgŏm,
  kiăng kơ ih dưi thâo kơ tơlơi Kâo yơh jing Yahweh,
   jing Ơi Adai Israel, jing Pô iâu glaĭ ih hăng anăn ih.
  4Yuakơ tơhơnal tơlơi ding kơna Kâo Yakôb,
   jing ơi adon ƀing Israel jing pô Kâo ruah laih,
   Kâo iâu glaĭ ih hăng anăn ih.
  Laih anŭn wơ̆t tơdah ih aka ƀu thâo krăn kơ Kâo ôh,
   Kâo ăt yap kơ ih hăng anăn pơpŭ pơyom mơ̆n.
  5Kâo yơh jing Yahweh laih anŭn ƀu hơmâo pô pơkŏn hrup hăng Kâo ôh.
   Rơngiao mơ̆ng Kâo ƀu hơmâo Khua Yang pơkŏn sĭt ôh.
  Laih anŭn wơ̆t tơdah ih aka ƀu thâo krăn Kâo ôh,
   Kâo či pơkơtang brơi kơ ih yơh.
  6Tui anŭn yơh, čơdơ̆ng mơ̆ng anih yang hrơi ƀlĕ
   truh pơ anih yang hrơi lê̆
   abih bang mơnuih mơnam ƀơi lŏn tơnah dưi thâo krăn kơ tơlơi rơngiao kơ Kâo ƀu hơmâo Khua Yang sĭt pă ôh.
  Sĭt Kâo yơh jing Yahweh laih anŭn ƀu hơmâo pô pơkŏn hrup hăng Kâo ôh.
  7Kâo hrih tơlơi bơngač laih anŭn pơjing tơlơi kơnăm,
   Kâo ăt brơi mơ̆n tơlơi rơnŭk rơno̱m laih anŭn pơjing tơlơi truh tơl kơ ƀing mơnuih mơnam.
   Kâo yơh Yahweh ngă abih bang tơlơi bruă anŭn.

  8“Ơ khul tal adai hơi, tuh trŭn bĕ tơlơi djơ̆ tơpă,
   kar hăng kơthul hơjan trŭn.
  Ơ lŏn tơnah hơi, pŏk rơhaih bĕ,
   kiăng kơ tơlơi pơklaih Kâo dưi bluh đĭ,
   laih anŭn tơlơi tơpă hơnơ̆ng Kâo dưi čă đĭ hăng tơlơi pơklaih anŭn.
   Kâo, Yahweh yơh, či pơkrĕp truh hĭ tơlơi anŭn.

  9“Răm ƀăm yơh kơ hlơi pô kơnơ̆ng jing kar hăng sa tơhneč gŏ lŏn amăng ƀu̱r gŏ lŏn pơčah ƀơi tơnah đôč,
   jing pô brŏk ƀuăh kơ Pô Hrih Pơjing ñu yơh.
  Lŏn kraĭ ƀu khĭn tơña ôh kơ pô pơkra ñu tui anai,
   ‘Hơget ih hlak pơkra lĕ?’
  Gơnam ih ngă ƀu khĭn laĭ ôh kơ ih tui anai,
   ‘Tơngan ih ƀu thâo ngă hơget gĕt ôh.’
  10Răm ƀăm yơh kơ hlơi pô khĭn tơña kơ ama ñu tui anai,
   ‘Yua hơget ih hơmâo rai laih kâo kar hăng anai lĕ?’
  Ƀôdah khĭn tơña kơ amĭ ñu tui anai,
   ‘Yua hơget ih hơmâo tơkeng rai laih kâo tui anai lĕ?’ ”
11Yahweh jing Pô Rơgoh Hiam laih anŭn jing Pô Pơjing lŏn čar Israel pơhiăp hăng ƀing ta tui anai,
   “Kơñăm kơ hơdôm mơta tơlơi či truh,
  hiư̆m ngă, ƀing gih khĭn brŏk ƀuăh kơ Kâo kơ ƀing ană bă Kâo hă,
   ƀôdah pơđar kơ Kâo kơ tơlơi Kâo khŏm ngă hăng tơngan Kâo hă?
  12Kâo yơh jing Pô hrih lŏn tơnah
   laih anŭn pơjing mơnuih mơnam ƀơi rŏng lŏn anŭn.
  Tơngan Kâo pô yơh pơkăng khul tal adai,
   laih anŭn Kâo pô yơh git gai abih bang khul pul pơ adai adih kar hăng tơpul ling tơhan.
  13Kâo pô či pơdun đĭ pơtao Sirus kơ hơdră bruă tơpă hơnơ̆ng Kâo tui anai:
   Kâo či pơtơpă brơi jơlan kơ abih bang hơdră bruă ñu yơh.
  Ñu či rŭ̱ pơdơ̆ng glaĭ plei prŏng Kâo
   laih anŭn pơrơngai hĭ ƀing ană plei Kâo jing ƀing arăng ba pơđuaĭ hĭ pơ lŏn čar ataih,
  samơ̆ ñu ƀu či ngă khul tơlơi anŭn kiăng kơ hơmâo nua apăh ƀôdah gơnam bơni ôh.
   Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh Dưi Kơtang pơhiăp laih.”
14Anai yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp dơ̆ng hăng ƀing Israel:
  “Gơnam tăm ƀing Êjip laih anŭn dram gơnam ƀing Kus či lŏm kơ ƀing gih,
   laih anŭn ƀing Seba, jing ƀing prŏng glông,
  či rai pơ ƀing gih
   laih anŭn jing hĭ hlŭn gih.
  Ƀing gơñu či rơbat gah rŏng gih,
   hăng đuaĭ tui ƀing gih amăng khul hrĕ čuăk.
  Ƀing gơñu či bon kơkuh ƀơi anăp gih
   laih anŭn pơhaih ƀơi anăp gih tui anai,
  ‘Sĭt yơh, Ơi Adai dŏ hăng ƀing gih laih anŭn ƀu hơmâo pô pơkŏn hrup hăng Ñu ôh.
   Ƀu hơmâo Khua Yang pơkŏn sĭt ôh.’ ”

  15Yesayah iâu laĭ tui anai, “Sĭt yơh Ih jing Ơi Adai pơdŏp hĭ Ih pô,
   Ơ Ơi Adai laih anŭn Pô Pơklaih gơmơi jing ƀing Israel hơi.
  16Abih bang ƀing pơkra rai khul rup trah či mlâo mlañ laih anŭn tŭ tơlơi pơmlâo hĭ yơh.
   Abih bang ƀing gơñu či tŭ tơlơi sol ngol hrŏm hơbĭt yơh.
  17Samơ̆ ƀing gơmơi, jing ƀing Israel, Ih či pơklaih hĭ
   hăng tơlơi pơklaih hlŏng lar.
  Ƀing gơmơi ƀu či tŭ tơlơi mlâo mlañ ƀôdah tŭ tơlơi arăng pơmlâo ôh,
   hlŏng truh pơ rơnŭk hlŏng lar yơh.”

  18Yahweh jing Pô hrih pơjing khul tal adai,
   Ñu yơh jing Ơi Adai.
  Ñu yơh jing Pô ma̱n pơjing lŏn tơnah,
   hăng pơkơjăp hĭ lŏn tơnah anŭn.
   Ñu ƀu pơjing rai lŏn tơnah anŭn kiăng kơ pioh hông hang ôh,
   samơ̆ Ñu pơjing rai kiăng kơ mơnuih mơnam dŏ yơh.
  Ñu laĭ tui anai,
   “Kâo yơh jing Yahweh,
   laih anŭn ƀu hơmâo pô pơkŏn hrup hăng Kâo ôh.
  19Kâo pơhiăp rơđah ƀu djơ̆ hơgŏm ôh,
   kar hăng mơ̆ng sa anih kơnăm mơmŏt yơh.
  Kâo ƀu hơmâo pơhiăp laih ôh hăng ƀing ană tơčô Yakôb tui anai,
   ‘Hơduah bĕ Kâo đôč đač.’
  Kâo, jing Yahweh, kơnơ̆ng pơhiăp tơlơi sĭt đôč.
   Sĭt Kâo pơhaih tơbiă tơlơi djơ̆ nanao.

  20“Rai pơƀut glaĭ bĕ.
   Pơƀut glaĭ bĕ, Ơ ƀing đuaĭ kơdŏp mơ̆ng ƀing lŏn čar hơi.
  Ƀing hlơi pô amăng ƀing gih djă̱ ba rup trah ngă hăng kơyâo pơ anih pă ƀing gơñu nao, ƀing gơñu anŭn ƀu thâo hluh hơget ôh.
   Ƀing gơñu iâu laĭ kơ yang rơba̱ng jing yang ƀu dưi pơklaih hĭ ƀing gơñu ôh.
  21Rai bĕ, pơhaih laih anŭn pơrơđah bĕ tơlơi kơđi gih anŭn,
   brơi bĕ ƀing gih pơdjru pơmĭn hrŏm hơbĭt kiăng kơ pơrơklă ƀing rup trah anŭn dưi djru kơ ƀing gih.
  Hlơi pô laĭ lui hlâo laih kơ tơlơi anŭn mơ̆ng đưm đă adih lĕ?
   Hlơi pô pơhiăp pơhaih laih tơlơi anŭn mơ̆ng hlâo adih anŭn lĕ?
  Kâo yơh, Yahweh, jing Pô laĭ anŭn.
   Laih anŭn ƀu hơmâo Khua Yang pơkŏn sĭt ôh rơngiao kơ Kâo,
  jing Ơi Adai tơpă hơnơ̆ng laih anŭn Pô Pơklaih.
   Ƀu hơmâo hlơi pô pơkŏn hrup hăng Kâo ôh.

  22“Ơ abih bang ƀing mơnuih pơ rơnuč lŏn tơnah hơi,
   wơ̆t glaĭ pơ Kâo bĕ laih anŭn Kâo či pơklaih hĭ ƀing gih.
   Yuakơ Kâo jing Ơi Adai laih anŭn ƀu hơmâo pô pơkŏn hrup hăng Kâo ôh.
  23Kâo hơmâo ƀuăn rơ̆ng laih hăng tơlơi dưi Kâo pô,
   hăng amăng bah, Kâo hơmâo pơhiăp laih kơnơ̆ng tơlơi djơ̆ tơpă đôč,
   jing boh hiăp ƀu či kơjŏh hĭ ôh tui anai:
  Ƀơi anăp Kâo abih bang mơnuih mơnam čon tơŭt bon kơkuh,
   laih anŭn abih bang ƀing gơñu či ƀuăn rơ̆ng hăng jơlah tơlơi tŏng ten gơñu yơh.
  24Ƀing gơñu či ră ruai kơ Kâo tui anai, ‘Sĭt kơnơ̆ng hơjăn Yahweh đôč yơh
   či ba rai tơlơi djơ̆ tơpă hăng tơlơi dưi kơtang.’ ”
  Abih bang ƀing hlơi pô hil pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ñu
   či rai pơ Ñu laih anŭn tŭ tơlơi mlâo mlañ yơh.
  25Samơ̆ Yahweh či yap kơ abih bang ƀing ană tơčô Israel jing tơpă hơnơ̆ng,
   laih anŭn ƀing gơñu či pơdun đĭ Ñu yơh.