47

Teem txem rua Npanpiloo

  1“Npanpiloo tug ntxhais kws dawb huv 'e,
   ca le nqeg lug nyob tsawg huv tej moov aav.
  Kheentia tug ntxhais 'e, ca le nyob tsawg ndua
   huv peg teb tsw muaj lub zwm txwv lawm,
   tsua qhov luas yuav tsw hu koj tas nkauj mog nkauj dawb lawm.
  2Ca le tuav nkaus lub zeb hab zum moov,
   muab daim ntaub kauv koj lub plhu yaws,
   hle koj lub tsho ntev ca, qaws koj daim tab hlaa dej moog.
  3Koj yuav raug lab qaab hab luas yuav pum koj txaaj muag ntsuav.
   Kuv yuav pauj taub, kuv yuav tsw tseg ib tug ca le.
  4Tug kws txhwv peb nwg npe hu ua Yawmsaub
   kws muaj fwjchim luj kawg nkaus,
   nwg yog tug Dawb Huv huv cov Yixayee.

  5“Kheentia tug ntxhais 'e, ca le nyob tuabywv
   hab nkaag moog rua huv qhov tsaus ntuj,
  tsua qhov luas yuav tsw hu tas
   koj yog ib tsoom tebchaws tug puj vaaj dua le lawm.
  6Kuv chim rua kuv haiv tuabneeg,
   kuv suav tas kuv qub txeeg qub teg qas tsw huv lawm.
  Kuv muab puab rua huv koj txhais teg,
   koj tsw khuvleej puab hlo le,
  koj muab koj tug quab kws nyaav heev
   rua sau cov tuabneeg laug caaj qwb.
  7Koj has tas, ‘Kuv yuav ua puj vaaj moog ib txhws,’
   koj txhad tsw muab tej xwm txheej nuav
   lug qhuab qha koj lub sab
  hab tsw ncu xaav has tas tej xwm txheej nuav
   thaus kawg yuav zoo le caag.

  8“Vem le nuav koj kws nyam kev lomzem, ca le noog tej nuav.
   Koj yog tug kws nyob tsawg tso sab quas lug,
  yog tug kws xaav huv lub sab tas,
   ‘Tsuas yog kuv tug nuav xwb,
   tsw muaj dua lwm tug le lawm.
  Kuv yuav tsw nyob ua puj ntsuag
   lossws nyob ua ntsuag nam ntsuag txwv.’
  9Ob yaam nuav yeej yuav lug txug koj rua ib nub hab tuab ntsais muag,
   yog qhov kws tej mivnyuas pam taag hab qhov kws ua puj ntsuag
   yuav lug raug koj pov khawv nkaus,
  txawm yog koj ua neeb ua yaig ntau kawg
   hab ua khawv koob luj kawg los xwj.
  10Koj ruaj sab rua koj tej kev limham, koj has tas,
   ‘Tsw muaj leejtwg pum kuv.’
  Koj tug tswvyim hab koj tej kev txawj ntse ua rua koj yuam kev,
   koj txhad has rua huv koj lub sab tas,
  ‘Tsuas yog kuv tug nuav xwb,
   tsw muaj dua lwm tug le lawm.’
  11Tassws tej xwm txheej phem yuav lug raug koj
   mas koj tej khawv koob yuav thaiv tsw tau.
  Tej vej sub vej sw yuav poob rua sau koj
   mas koj yuav tsw muaj peevxwm txhaws tau lub txhoj ntawd,
  mas tuab ntsais muag xwb txujkev puam tsuaj
   yuav lug raug koj taamswm, koj tub tsw faaj txug le.

  12“Ca le ruaj sab rua koj tej khawv koob
   hab rua koj tej kev ua neeb ua yaig kws ntau heev
   kws thaus koj hluas nkauj koj swv zug ua kawg le lawm.
  Tej zag nyab koj ua tau tav,
   tej zag koj yuav ua tau rua luas ntshai sab yaaj taag.
  13Koj txug sav taag rua tej tuabneeg coob coob kws nrug koj sablaaj,
   ca puab sawv tseeg lug paab koj dim,
  puab yog cov kws txawj saib lub ntuj
   hab txawj saib tej nub qub,
  yog cov kws thaus hli xab twv rua koj tas
   yuav muaj daabtsw tshwm lug rua koj.
  14Saib maj, puab zoo yaam nkaus le tej quav nyaab,
   suavtawg yuav kub puab.
  Puab paab tsw tau puab tug kheej dim tej nplaim tawg.
   Nuav tsw yog cub thee kws suv rua leejtwg,
   hab tsw yog cub tawg kws leejtwg nte.
  15Cov kws nrug koj ua num ntawd
   yuav zoo le nuav rua koj,
  puab yog cov kws txwj thaus koj tseed hluas nkauj
   es ua neeb ua yaig rua koj.
  Puab nyag moog nyag ib txujkev,
   tsw muaj ib tug cawm tau koj dim.”