4

1Hlăm hruê anăn, kjuh čô mniê srăng djă kơ̆ng sa čô êkei, lač, “Hmei srăng ƀơ̆ng mnơ̆ng ƀơ̆ng huă leh anăn hơô čhiăm ao hmei pô, knŏng brei arăng pia hmei hŏng anăn ih. Brei ih mă hĕ klei hêñ hmei.”

Klei Guh Kơang Ƀuôn Yêrusalem Hruê Êdei

2 Hlăm hruê anăn, Kƀiêng Yêhôwa srăng jing siam leh anăn guh kơang, phung Israel tlaih leh srăng hơ̆k mơak leh anăn mđĭ ai kyua boh hlăm čar. 3Leh anăn arăng srăng pia phung adôk hlăm ƀuôn Siôn leh anăn phung adôk hlăm ƀuôn Yêrusalem phung doh jăk, grăp čô hlei pô arăng čih pioh leh kơ klei hdĭp hlăm ƀuôn Yêrusalem. 4Khua Yang srăng rao hĕ klei čhŏ mrŏ phung anak mniê ƀuôn Siôn, leh anăn bi doh hĕ êrah mơ̆ng ti krah ƀuôn Yêrusalem hŏng mngăt myang klei phat kđi leh anăn mngăt myang klei pui čuh. 5 Ti dlông anôk čư̆ Siôn dôk leh anăn ti dlông phung ƀuôn sang bi kƀĭn Yêhôwa srăng hrih knam êjai hruê, săp pui leh anăn klei mngač êlah pui trơ̆ng êjai mlam, kyuadah srăng mâo mnơ̆ng guôm ti dlông jih jang mnơ̆ng guh kơang. 6Mnơ̆ng guôm anăn srăng brei êyui mgang kơ mđiă êjai hruê, jing anôk đuĕ dăp, anôk hơĭt kơ angĭn êbŭ leh anăn kơ hjan.