50

Tội lỗi phân cách Chúa với dân Ngài

1Chúa hỏi: "Giấy tờ ly dị Ta đưa cho mẹ ngươi đâu rồi? Ta đã bán ngươi cho chủ nợ nào của Ta? Này, ngươi bị bán làm nô lệ vì gian ác; mẹ ngươi bị ly dị vì tội lỗi. 2Tại sao khi Ta đến, không có người nào tiếp đón và khi Ta gọi, không có ai thưa? Tay Ta đâu có ngắn lại mà không cứu chuộc được? Ta đâu có mất quyền năng giải thoát? Khi nghe Ta quở, biển liền khô cạn, sông ngòi biến thành sa mạc, cá không nước phải chết ương sình hôi thối. 3Ta có quyền mặc áo đen cho các tầng trời và phủ lên chúng một chiếc áo tang.

Đầy tớ Chúa

4Chúa Hằng Hữu đã dạy tôi những lời khôn ngoan để tôi biết lựa lời khích lệ kẻ ngã lòng. Mỗi buổi sáng, Ngài đánh thức tôi để nghe Ngài dạy. 5Chúa đã mở tai tôi và tôi không hề chống lại hay khước từ. 6Tôi đưa lưng cho người ta đánh và đưa má cho người ta tát. Tôi không che mặt khi bị người ta sỉ vả và khạc nhổ vào mặt. 7Được Chúa Hằng Hữu giúp đỡ, tôi không cần lo ngại. Tôi làm cho mặt mình cứng như kim cương nên tôi biết tôi sẽ chiến thắng. 8Đấng làm sáng tỏ công lý sắp xuất hiện. Ai dám chống nghịch tôi? Quân thù ở đâu? Hãy ra mặt đi! 9Chúa Hằng Hữu bênh vực tôi. Ai dám lên án tôi? Tất cả thù nghịch tôi sẽ bị tiêu diệt như chiếc áo bị mối ăn.
10Ai trong các ngươi kính sợ Chúa và vâng lời Đầy tớ Ngài nhưng đang đi trong bóng tối và không tìm ra ánh sáng? Hãy tin cậy Danh Chúa Hằng Hữu và an nghỉ nơi Chân Thần mình. 11Tuy nhiên, các ngươi là những người đang đi theo ánh sáng riêng tư và sưởi nơi lò lửa mình đã đốt mà không đến với Chúa, sẽ sống trong buồn rầu, đau đớn.