50

Tơlơi Soh Sat Ƀing Israel

1Anai yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp:
  “Ơ ƀing ană plei Kâo Israel hơi,
   Kâo ƀu čih hră pơlui amĭ gih ôh,
   jing hră Kâo puh pơđuaĭ hĭ ñu.
  Laih anŭn Kâo kŏn sĭ hĭ ƀing gih kơ ƀing khua nư lơi kiăng kơ jing hĭ hlŭn gơñu.
  Samơ̆ yuakơ khul tơlơi soh sat gih pô yơh Kâo puh pơđuaĭ hĭ laih ƀing gih nao pơ anih lŏn ataih jing kar hăng sĭ hĭ ƀing gih kơ ƀing kơtư̆ juă,
   laih anŭn yuakơ khul tơlơi wĕ wŏ gih pô yơh Kâo puh pơđuaĭ hĭ laih amĭ gih.
  2Tơdang Kâo rai kiăng kơ djru kơ ƀing gih, yua hơget ƀu hơmâo hlơi pô ôh ju̱m mă Kâo lĕ?
   Tơdang Kâo iâu kơ ƀing gih, yua hơget ƀu hơmâo hlơi pô ôh laĭ glaĭ lĕ?
   Hiư̆m ngă, hơpăl tơngan Kâo be̱r đơi tơl ƀu dưi song glaĭ ƀing gih ôh hă?
   Hiư̆m ngă, Kâo kơƀah hĭ tơlơi kơtang kiăng kơ pơklaih hĭ ƀing gih hă?
   Hơdơr bĕ! Kơnơ̆ng hăng sa tơlơi ƀuăh đôč, Kâo pơthu hĭ rơsĭ,
   Kâo pơplih hĭ ia krong jing hĭ tơdron ha̱r yơh,
  tơl akan amăng anŭn djai hĭ yuakơ mơhao ia
   brŭ hĭ yuakơ ƀu hơmâo ia yơh.
  3Kâo brơi kơ adai jing hĭ kơnăm mơmŏt kar hăng buh brơi khăn kơpa̱l
   laih anŭn go̱m hĭ rơngit anŭn hăng ao tâo yơh.”

Tơlơi Tui Gưt Pô Ding Kơna Yahweh

4Pô ding kơna Yahweh pơhiăp tui anai,
  “Khua Yang Yahweh hơmâo pha brơi laih kơ Kâo boh hiăp rơgơi,
   kiăng kơ Kâo thâo hluh pơtrŭt pơalum ƀing mơnuih tơdu.
  Ñu râo mơdưh Kâo kơ rĭm mơguah,
   laih anŭn pŏk brơi tơngia Kâo kiăng kơ hơmư̆ tơlơi Ñu pơtô kơ Kâo yơh.
  5Khua Yang Yahweh hơmâo pŏk laih tơngia Kâo,
   laih anŭn Kâo ƀu tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ñu ôh,
   hăng kŏn wir đuaĭ hĭ lơi mơ̆ng Ñu.
  6Kâo jao brơi rŏng Kâo kơ ƀing hlơi pô kiăng taih Kâo,
   meng Kâo kơ ƀing hlơi pô kiăng buč hĭ blâo ka̱ng Kâo.
  Kâo ƀu pơdŏp hĭ ƀô̆ mơta Kâo ôh
   tơdang ƀing gơñu djik djak hăng kơhak kơčŭh kơ Kâo.
  7Samơ̆ tơlơi ƀing ngă ƀu či pơrŭng pơrăng hĭ Kâo ôh,
   yuakơ Khua Yang Yahweh djru kơ Kâo.
  Hơnŭn yơh, Kâo ngă brơi kơ ƀô̆ mơta Kâo kơpĭl,
   laih anŭn Kâo thâo krăn Kâo ƀu či mlâo mlañ ôh.
  8Yahweh jing Pô pơgăl brơi kơ Kâo rai jĕ laih.
   Tui anŭn, hlơi pô či ba rai khul tơlơi đŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Kâo lĕ?
   Brơi kơ ƀing gơmơi pơbưp hăng tơdruă bĕ!
  Hlơi jing pô phŏng kơđi kơ Kâo lĕ?
   Brơi kơ ñu anŭn pơhaih bĕ tơlơi phŏng ñu ƀơi anăp Kâo!
  9Khua Yang Yahweh yơh jing Pô pơgăl pơgang Kâo.
   Tui anŭn, hlơi pô anŭn jing tơl ñu kiăng klă̱ kơđi kơ Kâo lĕ?
  Abih bang ƀing gơñu či tơdu rơmơ̆n hĭ kar hăng ao phŏ hĭ yơh,
   laih anŭn mot yơh či ƀơ̆ng hĭ ƀing gơñu hlo̱m ƀo̱m.”
10Kâo, Yesayah, pơhiăp tui anai,
  “Hlơi pô amăng ƀing gih jing pô huĭ pơpŭ kơ Yahweh,
   jing pô tui gưt boh hiăp Ding Kơna Ñu,
  laih anŭn jing pô rơbat amăng kơnăm mơmŏt,
   ƀu djơ̆ amăng tơlơi bơngač ôh lĕ?
  Brơi bĕ ñu anŭn đaŏ kơnang amăng anăn Yahweh
   laih anŭn đaŏ kơnang kơ Ơi Adai ñu yơh.
  11Kơđai glaĭ, abih bang ƀing gih tuč apui
   kiăng kơ pơkra kơ gih pô hăng apui arôk jă̱,
  nao bĕ, rơbat bĕ amăng tơlơi bơngač apui gih pô anŭn
   jing amăng tơlơi bơngač arôk ƀing gih hơmâo čuh jă̱ anŭn.
  Tui anŭn, anai yơh jing tơlơi ƀing gih či tŭ mă mơ̆ng tơngan Kâo:
   Ƀing gih či dŏ đih amăng tơlơi pơtơnap yơh.”