50

Đức Giê-hô-va quở trách dân Ngài

1Đức Giê-hô-va phán:

  “Giấy ly hôn của mẹ ngươi
   Mà Ta đã ly dị ở đâu?
  Hoặc trong số các chủ nợ của Ta,
   Ta đã bán các ngươi cho ai?
  Nầy, các ngươi bị bán là vì tội lỗi mình;
   Mẹ các ngươi bị ly dị là vì sự vi phạm của các ngươi.
  2Tại sao khi Ta đến, chẳng có một ai?
   Khi Ta gọi, không ai đáp lại?
  Có phải tay Ta quá ngắn, không cứu chuộc được chăng?
   Hay Ta không đủ sức để giải cứu chăng?
  Nầy, Ta chỉ quở trách một tiếng, biển liền khô cạn.
   Ta biến sông trở thành hoang mạc;
  Cá dưới sông vì không có nước phải chết khát
   Và hóa ra hôi thối.
  3Ta lấy sự tối tăm mặc cho các tầng trời,
   Và khoác cho chúng tấm vải sô.”

Đầy tớ Đức Giê-hô-va bị khổ nạn và chiến thắng

  4Chúa là Đức Giê-hô-va đã ban cho Ta
   Cái lưỡi của người được dạy dỗ,
  Để Ta biết dùng lời nói
   Nâng đỡ kẻ mệt mỏi.
  Ngài đánh thức Ta mỗi buổi sáng,
   Ngài đánh thức tai Ta
   Để lắng nghe như người học trò vậy.
  5Chúa là Giê-hô-va đã mở tai Ta,
   Còn Ta, Ta không chống lại,
   Cũng không thối lui.
  6Ta đã đưa lưng cho kẻ đánh Ta,
   Và đưa má cho kẻ nhổ râu Ta;
  Ta không che mặt
   Khi bị sỉ vả hoặc bị nhổ nước bọt vào mặt.

  7Chúa là Đức Giê-hô-va sẽ giúp đỡ Ta
   Nên Ta không bị xấu hổ;
  Vì vậy, Ta làm cho mặt Ta cứng như đá,
   Vì biết rằng mình chẳng có điều gì phải hổ thẹn.
  8Đấng xưng công chính cho Ta đã đến gần.
   Ai tranh tụng với Ta?
   Hãy cùng Ta đứng lên!
  Ai là kẻ đối địch với Ta?
   Hãy lại gần Ta!
  9Thật, Chúa là Đức Giê-hô-va sẽ giúp đỡ Ta;
   Ai định tội Ta được?
  Nầy, tất cả chúng sẽ cũ mòn như chiếc áo
   Và bị mối ăn.

  10Trong các ngươi, ai là người kính sợ Đức Giê-hô-va,
   Nghe theo tiếng của đầy tớ Ngài?
  Người nào đi trong bóng tối
   Và không có sự sáng
  Thì hãy tin cậy danh Đức Giê-hô-va
   Và nương tựa nơi Đức Chúa Trời mình.
  11Nầy, tất cả các ngươi là kẻ đốt lửa
   Và thắp đuốc,
  Hãy đi giữa ngọn lửa
   Và đuốc mình đã đốt!
  Đây là điều tay Ta đã làm cho các ngươi:
   Các ngươi sẽ nằm xuống trong đau khổ!