51

Tơlơi Pơklaih Hlŏng Lar Kơ Ƀing Ziôn

1Yahweh pơhiăp tui anai,
  “Hơmư̆ Kâo bĕ, Ơ ƀing gir đuaĭ tui jơlan tơlơi tơpă hơnơ̆ng,
   jing ƀing hơduah sem Kâo, Yahweh, hơi,
  kơsem pơmĭn bĕ hiư̆m Kâo hrih pơjing ƀing gih jing kar hăng khăt rai ƀing gih mơ̆ng boh pơtâo
   Kâo phă̱ rai mơ̆ng amăng luh yơh.
  2Kơsem pơmĭn bĕ ơi adon gih Abraham,
   laih anŭn kơ bơnai ñu HʼSarah jing pô tơkeng rai ƀing gih.
  Tơdang Kâo iâu ñu, ñu aka ƀu hơmâo ană bă ôh,
   samơ̆ Kâo bơni hiam kơ ñu tơl ñu jing hĭ ƀing lu biă mă yơh.
  3Sĭt Yahweh či pơjuh alum Ziôn
   laih anŭn či lăng glưh pran jua ƀơi abih bang anih răm rai gơñu anŭn yơh.
  Ñu či pơjing hĭ khul tơdron ha̱r anih anŭn jing hĭ hiam rô̆ kar hăng đang Eden,
   sĭt khul anih lŏn rơngol anŭn či jing hĭ kar hăng đang Yahweh hiam hloh yơh.
  Plei Ziôn anŭn či bă hăng tơlơi hơ̆k kơdơ̆k mơak mơai yơh,
   wơ̆t hăng tơlơi hơdơr bơni laih anŭn dơnai adoh yơh.

  4“Pơđi̱ng tơngia kơ Kâo bĕ, Ơ ană plei Kâo hơi,
   hơmư̆ Kâo bĕ, Ơ ƀing lŏn čar Kâo ăh!
  Tơlơi juăt či tơbiă rai mơ̆ng Kâo truh pơ khul lŏn čar,
   tơlơi phat kơđi djơ̆ găl Kâo či jing hĭ tơlơi bơngač kơ ƀing gơñu yơh.
  5Mông tơlơi tơpă hơnơ̆ng Kâo hlak rai jĕ tañ biă mă,
   sĭt tơlơi pơklaih Kâo hlak rai ƀơi jơlan yơh,
   laih anŭn tơlơi kơtang hơpăl tơngan Kâo či git gai wai lăng ƀing khul lŏn čar.
  Ƀing dŏ ƀơi khul plao ia hăng khul anih jĕ Rơsĭ Prŏng či hơduah kơ Kâo
   laih anŭn dŏ čang rơmang kơ Kâo pơklaih hĭ ƀing gơñu hăng tơlơi kơtang hơpăl tơngan Kâo yơh.
  6Angak lăng đĭ bĕ mơta gih pơ khul tal adai adih!
   Lăng gle̱ng trŭn bĕ ƀơi lŏn tơnah gah yŭ anai!
  Khul tal adai či rơngiă hĭ kar hăng asăp apui,
   lŏn tơnah či brŭ phŏ hĭ kar hăng sa blah ao
   laih anŭn ƀing mơnuih mơnam dŏ ƀơi anŭn či djai hĭ kar hăng khul roai djai hĭ yơh.
  Samơ̆ tơlơi Kâo pơklaih ƀing gih či dŏ hlŏng lar,
   laih anŭn tơlơi Kâo git gai hăng tơlơi tơpă hơnơ̆ng ƀu či rơngiă hĭ ôh.

  7“Hơmư̆ Kâo bĕ, Ơ ƀing thâo krăn kơ tơlơi djơ̆ ăh,
   Ơ ƀing mơnuih pioh tơlơi juăt Kâo amăng pran jua gih!
  Anăm huĭ kơ ƀing kơnơ̆ng jing ƀing mơnuih mơnam đôč ôh tơdang ƀing gơñu ƀrưh mơhiăh hĭ ƀing gih
   ƀôdah tah hơtai tơdang ƀing gơñu hơtŏh djraĭ kơ ƀing gih.
  8Ƀing gơñu či rơngiă hĭ thĕng kar hăng mot ƀơ̆ng hĭ ao,
   jing kar hăng hlăt ƀơ̆ng mrai blâo triu yơh.
  Samơ̆ tơlơi Kâo git gai hăng tơlơi tơpă hơnơ̆ng či dŏ hlŏng lar,
   laih anŭn tơlơi Kâo pơklaih či dŏ nanao amăng abih bang rơnŭk yơh.”

Tơlơi Yesayah Iâu Laĭ

  9Mơdưh bĕ, mơdưh bĕ! Ơ Yahweh ăh!
   Pơkơtang bĕ hơpăl tơngan Ih pô kiăng kơ djru kơ ƀing gơmơi.
  Mơdưh bĕ kiăng kơ djru kơ ƀing gơmơi kar hăng tơdang khul rơnŭk rơgao hĭ,
   jing kar hăng khul rơnŭk đưm hlâo adih.
  Ih yơh jing Pô klâŏ hluh hĭ hlô krin Rahab
   jing Pô khăt hĭ lŏn čar Êjip jing hĭ lu črăn.
  10Ih yơh jing Pô pơthu hĭ ia rơsĭ,
   jing khul ia dơlăm prŏng,
  jing Pô pơjing jơlan amăng anih dơlăm ia rơsĭ
   kiăng kơ ƀing song mă Ih dưi găn nao yơh.
  11Ăt tui anŭn mơ̆n, ƀing Yahweh či song mă či wơ̆t glaĭ yơh.
   Ƀing gơñu či mŭt pơ plei Ziôn hăng tơlơi adoh.
  Tơlơi mơak hlŏng lar yơh či jing kar hăng guang đoăn troă ƀơi akŏ gơñu.
   Tơlơi hơ̆k kơdơ̆k hăng tơlơi mơak mơai yơh či pơbă hĭ ƀing gơñu,
   laih anŭn tơlơi čŏk hia hăng tơlơi kơhôih či đuaĭ hĭ thĕng yơh.
12Yahweh pơhiăp dơ̆ng tui anai,
  “Kâo yơh jing Pô pơjuh alum ƀing gih.
   Hlơi ƀing gih jing tơl ƀing gih huĭ kơ mơnuih mơnam,
   jing ƀing kơnơ̆ng ană mơnuih đôč, jing ƀing gliu hăng djai hĭ kar hăng rơ̆k lĕ?
  13Kâo yơh jing Pô Hrih Pơjing gih,
   jing Pô pơkăng khul tal adai
   laih anŭn pơdơ̆ng khul atur lŏn tơnah yơh.
  Hlơi ƀing gih jing tơl ƀing gih wơr bĭt hĭ Kâo, Yahweh,
   laih anŭn hơdip amăng tơlơi huĭ bra̱l nanao
  yuakơ tơlơi hil nač pô kơtư̆ juă gih,
   jing pô ngă mơneč kiăng kơ pơrai hĭ ƀing gih lĕ?
   Tơlơi hil pô kơtư̆ juă anŭn ƀu dưi pơruă hĭ ƀing gih dơ̆ng tah.
  14Ƀing hlơi jing mơnă huĭ kơčŭn hĭ ră anai či jing hĭ rơngai tañ yơh.
   Ƀing gơñu ƀu či djai hĭ amăng sang khưp kơnăm ôh,
   laih anŭn ƀing gơñu kŏn kơƀah hĭ gơnam ƀơ̆ng lơi.
  15Kâo jing Yahweh Ơi Adai gih,
   jing Pô pơtơglăk hĭ ia rơsĭ tơl ngă kơ jơlah ia rơsĭ pơdơnai hĭ yơh,
   Yahweh Dưi Kơtang yơh jing anăn Kâo.
  16Kâo hơmâo pioh laih boh hiăp Kâo ƀơi amăng bah gih
   laih anŭn go̱m hĭ ƀing gih hăng tơui tơngan Kâo,
  yuakơ Kâo yơh jing Pô pioh đĭ khul tal adai djơ̆ anih,
   jing Pô pơdơ̆ng khul atur lŏn tơnah,
   laih anŭn jing Pô laĭ kơ ƀing Ziôn tui anai, ‘Ƀing gih yơh jing ană plei Kâo.’ ”

Kơčŏk Bă Hăng Tơlơi Hil Ƀrŭk Yahweh

17Kâo, Yesayah, pơhiăp tui anai,
  “Mơdưh bĕ, mơdưh bĕ!
   Tơgŭ bĕ, Ơ ƀing Yerusalaim hơi,
  jing ƀing mơnuih Kâo, Yahweh, pơkơhma̱l amăng tơlơi hil ƀrŭk Kâo
   kar hăng ƀing gih mơñum mơ̆ng kơčŏk bă hăng tơlơi hil ƀrŭk Kâo.
  Sĭt mơ̆ng kơčŏk yom hơjăn ngă brơi kơ mơnuih mơnam sêng grêng,
   ƀing gih hơmâo ƀrep truh laih pơ ia čuă.
  18Tui anŭn, amăng abih bang ƀing ană đah rơkơi ƀing gih tơkeng rai
   ƀu hơmâo sa čô amăng ƀing gơñu dui ba ƀing gih ôh.
  Amăng abih bang ƀing ană đah rơkơi ƀing gih čem rong
   ƀu hơmâo hlơi pô ôh djă̱ ƀing gih ƀơi tơngan.
  19Tơlơi truh tơl dua tal anai hơmâo truh laih ƀơi ƀing gih
   samơ̆ ƀu hlơi pô dưi pơjuh alum ƀing gih ôh:
  Tơlơi glưh pơčah hăng tơlơi răm rai hrŏm hăng tơlơi ư̆ rơpa hăng tơlơi blah ngă truh laih ƀơi ƀing gih,
   samơ̆ ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi gŭm djru ƀing gih.
  20Ƀing ană đah rơkơi gih Kâo, Ơi Adai gih, hơmâo ƀuăh laih
   hăng tuh tơbiă hĭ laih tơlơi hil ƀrŭk Kâo ƀơi ƀing gơñu
   tơl ƀing gơñu tơdu rơmơ̆n hĭ yơh.
  Laih anŭn ƀing gơñu đih ƀơi rĭm akŏ jơlan,
   kar hăng rơsa čư̆ đo̱m hĭ amăng hơñuăl yơh.

  21“Hơnŭn yơh, hơmư̆ bĕ tơlơi anai, Ơ ƀing gleh tơnap hơi,
   jing ƀing sêng grêng kar hăng ƀing măt tơpai,
   samơ̆ ƀu djơ̆ yua mơ̆ng ia tơpai ôh.
  22Khua Yang gih jing Yahweh, jing Ơi Adai gih,
   jing Pô pơgang brơi ƀing ană plei Ñu pơhiăp tui anai,
  ‘Lăng bĕ, Kâo hlak mă pơđuaĭ hĭ mơ̆ng tơngan gih
   kơčŏk ngă brơi kơ ƀing gih sêng grêng.
  Mơ̆ng kơčŏk anŭn yơh, jing kơčŏk yom hơjăn bă hăng tơlơi hil Kâo anŭn,
   ƀing gih ƀu či mơñum hĭ dơ̆ng tah.
  23Samơ̆ Kâo či pioh kơčŏk anŭn amăng tơngan ƀing pơruă gih,
   jing ƀing pơhiăp kơ ƀing gih tui anai,
  “Bon rơbuh ƀơi lŏn bĕ kiăng kơ ƀing gơmơi dưi rơbat gah ngŏ gih.”
   Tui anŭn, ƀing gih ngă laih kơ rŏng gih kar hăng lŏn,
   jing kar hăng jơlan kiăng kơ ƀing gơñu rơbat ƀơi anŭn yơh.’ ”