51

Klei Blŭ Bi Juh Siôn

  1“Dôk hmư̆ bĕ kâo, Ơ diih phung duah klei kpă ênô,
   phung duah Yêhôwa.
  Brei diih dlăng kơ boh tâo anôk arăng krah diih leh,
   kơ ƀăng êlam anôk arăng ktŭng mă diih leh.
  2Brei diih dlăng kơ Y-Abraham ama diih,
   leh anăn kơ H'Sara pô kkiêng kơ diih.
  Tơdah kâo iêu ñu leh, ñu dôk knŏng sa čô,
   kâo hơêč hmưi kơ ñu, leh anăn brei ñu jing lar.
  3Sĭt nik Yêhôwa srăng bi juh ƀuôn Siôn.
   Ñu srăng bi juh jih jang anôk gơ̆ êhŏng,
  ñu srăng brei kdrăn tač gơ̆ jing msĕ si Êđen,
   ñu srăng brei dliê êhŏng gơ̆ jing msĕ si war djam Yêhôwa.
  Tinăn srăng mâo klei hơ̆k, klei mơak,
   klei bi mni leh anăn asăp mmuñ.

  4Ơ phung ƀuôn sang kâo, hmư̆ bĕ kâo,
   Ơ phung găp djuê kâo, mđing bĕ knga kơ kâo.
  Kyuadah klei bhiăn srăng kbiă mơ̆ng kâo,
   leh anăn klei kpă kâo srăng jing klei mngač kơ phung găp djuê mnuih.
  5Klei kpă ênô kâo giăm truh prăl,
   klei kâo bi mtlaih dơ̆ng truh leh,
  leh anăn păl kngan kâo srăng kiă kriê phung găp djuê mnuih.
   Jih jang plao ksĭ čang guôn kơ kâo,
   diñu knang kơ păl kngan kâo.
  6Kngưr bĕ ală diih phă phung adiê,
   leh anăn dlăng bĕ kơ lăn ala ti gŭ.
  Kyuadah phung adiê srăng luč msĕ si săp pui,
   lăn ala srăng sô tĭ msĕ si čhiăm ao,
  leh anăn phung dôk tinăn srăng djiê msĕ si tŭk mrui.
   Ƀiădah klei kâo bi mtlaih srăng dôk hlŏng lar,
   leh anăn klei kpă ênô kâo amâo srăng tuč ôh.

  7Hmư̆ bĕ kâo, Ơ diih phung thâo klei kpă,
   phung ƀuôn sang mâo klei bhiăn kâo hlăm ai tiê.
  Đăm huĭ ôh kơ klei mnuih ƀuah,
   leh anăn đăm rŭng răng ôh kơ klei diñu dlao wač.
  8Kyuadah muôr srăng ƀơ̆ng diñu msĕ si sa blah čhiăm,
   leh anăn hluăt srăng ƀơ̆ng diñu msĕ si mrai mlâo biăp.
  Ƀiădah klei kpă ênô kâo srăng dôk hlŏng lar,
   leh anăn klei kâo bi mtlaih srăng truh kơ jih jang ênuk.”

  9Mdih bĕ, mdih bĕ, hơô bĕ klei ktang,
   Ơ păl kngan Yêhôwa!
  Mdih bĕ msĕ si hlăm ênuk đưm đă, ênuk mphŭn dô.
   Amâo djŏ ih hĕ khăt leh čar Êjip đơ điêt,
   pô tlŏ leh anak rai?
  10Amâo djŏ ih hĕ bi khuôt leh êa ksĭ,
   êa hlăm anôk êlam snăk,
  pô brei anôk êlam hlăm êa ksĭ jing êlan
   čiăng kơ phung ih bi tui leh dưi găn?
  11Phung Yêhôwa bi tui leh srăng lŏ wĭt,
   leh anăn hriê kơ ƀuôn Siôn hŏng klei mmuñ,
  đua đuôn mtao klei mơak hlŏng lar;
   diñu srăng mâo klei mơak leh anăn klei hơ̆k kdơ̆k,
   klei ênguôt leh anăn klei krao srăng đuĕ jih.

  12“Kâo, kâo yơh jing pô bi juh diih.
   Hlei ih jing tơl ih huĭ kơ mnuih thâo djiê,
   leh anăn kơ anak êkei mnuih jing msĕ si rơ̆k?
  13Ih wơr bĭt leh Yêhôwa, Pô Mjing ih,
   pô mblang leh phung adiê leh anăn dưm leh atur lăn ala.
  Ih huĭ nanao jih hruê kyua klei pô ktư̆ juă ngêñ,
   tơdah gơ̆ mkra čiăng bi rai.
   Ti klei ngêñ pô ktư̆ juă?
  14Ƀiă riă arăng srăng bi mtlaih phung jing mnă.
   Diñu amâo srăng djiê hlăm war mnă ôh,
   kăn diñu srăng kƀah mnơ̆ng ƀơ̆ng huă rei.
  15Kyuadah kâo jing Yêhôwa Aê Diê diih,
   pô brei êa ksĭ poh yă leh anăn brei êlah êa ñu bi ênai.
   Yêhôwa kâo jing, Yêhôwa kơ phung kahan.
  16Kâo dưm leh klei kâo blŭ hlăm ƀăng êgei ih,
   leh anăn mdăp ih leh hŏng êyui kngan kâo,
  êjai mblang phung adiê leh anăn dưm atur lăn ala,
   leh anăn lač kơ ƀuôn Siôn, ‘Ih jing phung ƀuôn sang kâo.’ ”

  17 Mdih bĕ, mdih bĕ!
   Kgŭ bĕ ih, Ơ ƀuôn Yêrusalem,
  pô mnăm leh mơ̆ng kngan Yêhôwa kčok klei ñu ngêñ,
   pô mnăm tơl jih leh mtĭl brei êbat ting ring rang.
  18Amâo mâo sa čô hlăm phung anak êkei ñu kkiêng leh
   thâo gai ñu ôh;
  amâo mâo ôh sa čô hlăm jih jang phung anak êkei ñu rông ba leh
   srăng djă ti kngan ñu.
  19Dua klei dleh anei truh leh kơ ih —
   hlei pô srăng čŏk hia kyua ih? —
  klei jing ênguôl leh anăn klei bi rai,
   klei ư̆ êpa leh anăn đao gưm;
   hlei srăng bi juh ih?
  20Phung anak êkei ih djiê hwăt leh,
   diñu dôk đih hlăm jih kiêng êlan msĕ si hlô rang djŏ ñuăl.
  Diñu bŏ hŏng klei Yêhôwa ngêñ,
   klei Aê Diê ih ƀuah.

  21Kyuanăn hmư̆ bĕ klei anei, Ơ pô knap mñai,
   pô kpiê ruă ƀiădah amâo djŏ hŏng kpiê ôh.
  22Snei Khua Yang ih, Yêhôwa Aê Diê ih,
   pô mgang klei phung ƀuôn sang ñu, lač:
  “Nĕ anei, kâo mă hĕ leh kčok klei êbat ting ring rang mơ̆ng kngan ih;
   ih amâo srăng lŏ mnăm ôh mtĭl klei kâo ngêñ.
  23Kâo srăng dưm gơ̆ hlăm kngan phung bi knap ih,
   phung lač leh kơ ih,
  ‘Kkui bĕ ih, čiăng kơ hmei dưi găn.’
   Leh anăn ih brei leh rŏng ih jing msĕ si lăn,
   msĕ si êlan brei arăng găn.”