52

Si-ôn Ðược Giải Cứu

  1Hỡi Si-ôn,
  Hãy thức dậy! Hãy thức dậy!
  Hãy mặc lấy sức lực của ngươi;
  Hỡi Giê-ru-sa-lem thành thánh,
  Hãy mặc lấy y phục đẹp đẽ của ngươi;
  Vì những kẻ không được cắt bì và những kẻ ô uế sẽ không vào giữa ngươi nữa.
  2Hỡi Giê-ru-sa-lem,
  Hãy đứng dậy và phủi sạch bụi trên mình,
  Rồi ngồi xuống trị vì;
  Hỡi ái nữ của Si-ôn đang bị lưu đày,
  Hãy vứt bỏ xiềng xích khỏi cổ ngươi,
  3Vì CHÚA phán thế nầy:
  “Các ngươi đã bán mình mà không nhận một đồng nào,
  Nên các ngươi sẽ được chuộc lại mà khỏi phải trả tiền.”

  4Vì CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy:
  “Ban đầu dân Ta xuống Ai-cập và kiều ngụ tại đó,
  Về sau dân A-sy-ri đến đàn áp chúng.
  5Thế thì bây giờ Ta còn gì?” CHÚA phán.
  “Phải chăng dân Ta đã bị bắt đi mà không tốn kém gì cả?
  Những kẻ cai trị chúng đã nhiếc móc chúng,” CHÚA phán,
  “Và danh Ta đã bị xúc phạm suốt ngày.
  6Vì thế dân Ta sẽ biết danh Ta,
  Vì vậy trong ngày ấy chúng sẽ biết rằng,
  Chính Ta là Ðấng đã phán, ‘Có Ta đây.’”

  7Bàn chân của người mang tin mừng trên các núi đẹp biết bao!
  Ấy là người rao báo tin hòa bình thịnh vượng,
  Ðem tin vui phước hạnh,
  Loan truyền ơn cứu rỗi,
  Và nói cho Si-ôn biết,
  “Ðức Chúa Trời của ngươi đang trị vì!”
  8Những người canh gác của ngươi sẽ cất tiếng reo hò,
  Họ sẽ cùng nhau trỗi tiếng hoan ca,
  Bởi chính mắt họ sẽ thấy,
  Khi CHÚA tái lập Si-ôn.
  9Hãy bật lên tiếng vui mừng,
  Hãy cùng nhau ca hát,
  Hỡi các ngươi, những nơi hoang phế của Giê-ru-sa-lem!
  Vì CHÚA đã an ủi dân Ngài,
  Ngài đã cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.
  10Trước cặp mắt của mọi nước,
  CHÚA đã biểu dương cánh tay thánh quyền năng của Ngài;
  Bấy giờ mọi nơi xa xôi hẻo lánh trên mặt đất sẽ thấy ơn cứu rỗi của Ðức Chúa Trời chúng ta.

  11Hãy ra đi! Hãy ra đi!
  Hãy đi khỏi nơi đó!
  Ðừng đụng đến đồ ô uế.
  Hãy ra khỏi nơi ấy.
  Hãy làm cho mình ra thanh sạch,
  Hỡi các ngươi là những người mang các vật dụng để thờ phượng CHÚA.
  12Vì các ngươi sẽ ra đi, nhưng không cần vội vã,
  Không phải ra đi như chạy trốn;
  Vì CHÚA sẽ đi trước mở đường cho các ngươi,
  Và Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên sẽ đi sau để hộ tống các ngươi.

Sự Ðau Khổ và Vinh Hiển của Ðầy Tớ CHÚA

  13Này, Ðầy Tớ Ta sẽ hành động khôn ngoan;
  Người sẽ được tôn cao, tán tụng, và suy tôn đến tột cùng.
  14Như bao kẻ đã ngạc nhiên khi trông thấy Người,
  Vì mặt mày và hình dáng Người rất tiều tụy, trông chẳng ra người,
  15Thì cũng thế, Người sẽ làm cho muôn dân phải bàng hoàng sửng sốt;
  Các vua phải ngậm miệng vì Người;
  Bởi họ sẽ thấy những gì họ chưa hề nghe nói,
  Họ sẽ hiểu những gì họ chưa nghĩ tới bao giờ.