53

1Noau noâq sa‑âm tễ parnai hếq atỡng? Noau toâp bữn hữm chớc toâr lứq tễ Yiang Sursĩ? 2Án ca táq ranáq Yiang Sursĩ, lứq cỡt toâr achỗn samoât nỡm aluang bỡiq dáh, cớp samoât rêh cuchũt asễng tâng cutễq khỗ cahễng. Roâp riang án la tỡ bữn o ntrớu yỗn hái yoc ễ nhêng chu án. Tỗ chác án tỡ bữn acán ntrớu mpha dŏq têq âc ti mứt pahỡm hái yỗn pỡq ramóh án. 3Tỗp hái saryễ cớp calỡih táh án; án khoiq chĩuq sa‑ữi ramứh túh coat cớp tanhĩr sa‑ữi ramứh a‑ĩ. Tỡ bữn noau ễ nhêng án, cớp dũ náq cũai tỡ ễq ramíng tễ án, ĩn pai án ŏ́q kia ntrớu loâng.
4Ma án chĩuq tanhĩr ŏ́c túh tang hái, cớp ĩt dững nheq ramứh hái a‑ĩ. Ŏ́c túh arức án roap, hái chanchớm pai Yiang Sursĩ táq yỗn án roap tôt. 5Án bớc chũl la cỗ tian ŏ́c lôih hái; noau toân proaih án la cỗ tian ŏ́c sâuq hái khoiq táq. Án roap tamprêc nheq máh ŏ́c lôih hái; án chĩuq bớc chũl la cỗ án ễq yỗn hái cỡt bán. 6Hái dũ náq cỡt samoât cữu khoiq clŏ́c rana; dũ náq hái miar táq pỡq puai pahỡm hái sâng yoc. Ma Yiang Sursĩ khoiq yỗn hái roap tôt ca pĩeiq lứq, hái cóq roap.
7Noau táq án hâp lứq, ma án chĩuq sâng; án tỡ bữn rasuon muoi ŏ́c ntrớu. Án cỡt samoât cữu con noau dững kiac, cỡt samoât cữu noau cứt sóc, ma cữu ki ỡt rangiac sâng, tỡ bữn tabỗq ntrớu. 8Noau cỗp cớp yỗn án roap tôt cuchĩt. Alới cachĩt chíq án, tỡ yỗn án bữn con tŏ́ng ntrớu, yuaq noau tỡ ễq yỗn án tamoong noâng tâng cutễq nâi. Ma án chĩuq cuchĩt cỗ tian lôih cũai hái táq. 9Noau achúh án tâng ping parnơi cớp cũai loâi, tứp án cớp cũai sốc, tam án tỡ bữn táq muoi ŏ́c pampla ntrớu, cớp án tỡ nai pai muoi ŏ́c lauq ntrớu. 10Yiang Sursĩ pai neq: “Ranáq án cóq chĩuq túh coat la puai ngê cứq. Án cuchĩt dŏq cỡt crơng chiau sang pláih loah lôih máh cũai; mŏ ntun ễn án bữn hữm máh tŏ́ng toiq án, cớp án bữn dỡi tamoong dũn lứq. Nhơ tễ án, ngê cứq ễ táq lứq cỡt moâm. 11Toâq vớt án chĩuq ŏ́c túh arức, án bữn ŏ́c bũi óh ễn; cớp án dáng samoât samơi án cuchĩt tỡ bữn lốp miat sâng. Cũai táq ranáq cứq la tanoang o, cớp cứq sâng bũi pahỡm tâng án. Án tamprêc nheq máh ŏ́c lôih cũai; cớp cỗ nhơ tễ án, ngkíq cứq táh lôih yỗn nheq tữh alới. 12Yuaq ngkíq, cứq yỗn noau yám noap lứq án, cớp án ỡt mpứng dĩ máh cũai bữn chớc sốt toâr. Án bũi pahỡm chiau tỗ án bữm, cớp noau noap án la cũai lôih ariang cũai canŏ́h tê. Án chiau mang án dŏq chuai cũai lôih, cớp câu sễq Yiang Sursĩ táh lôih tỗp alới.”