53

1Ƀing đaŏ kơnang kơ Pô Ding Kơna Yahweh pơhiăp tui anai,
  “Hlơi pô hơmâo đaŏ kơnang laih kơ boh hiăp ta kơ tơlơi Pô Ding Kơna anŭn,
   Yahweh hơmâo pơrơđah laih Pô hơpăl tơngan kơtang Ñu anŭn kơ hlơi lĕ?
  2Pô Ding Kơna Ñu anŭn prŏng tui ƀơi anăp Yahweh kar hăng čơnŭh mơda,
   jing kar hăng akha čă đĭ mơ̆ng lŏn thu yơh.
  Ñu ƀu jing Pô hiam rô̆ ƀôdah kơdrưh kơang kar hăng pơtao kiăng kơ pơhưč ƀing ta nao pơ Ñu ôh,
   kŏn hơmâo hơget lơi ƀơi rup drơi Ñu tơl ƀing ta kiăng kơ đuaĭ tui Ñu.
  3Mơnuih mơnam djik djak hăng hơngah hĭ Ñu.
   Ñu jing mơnuih rơngot hơning laih anŭn juăt tŭ mă laih tơlơi gleh tơnap.
  Ñu jing kar hăng sa čô ƀing mơnuih mơnam pơdŏp hĭ ƀô̆ mơta gơñu ƀu kiăng lăng kơ Ñu ôh,
   wơ̆t tơdah ƀing gơñu djik djak kơ Ñu, ƀing ta ƀu ƀlơ̆ng pơmĭn kơ Ñu ôh.

  4“Sĭt yơh Pô Ding Kơna anŭn glăm mă hĭ khul tơlơi soh sat ta
   laih anŭn gui ba khul tơlơi rơngot hơning ta,
  samơ̆ bơ kơ ƀing ta, ƀing ta pơmĭn kơ Ñu tŭ pơruă yua mơ̆ng Ơi Adai,
   jing tŭ Ơi Adai taih ama̱ng laih anŭn pơtơnap yơh.
  5Kơđai glaĭ, Ñu tŭ arăng klâŏ Ñu yuakơ khul tơlơi wĕ wŏ ta,
   laih anŭn Ñu tŭ arăng pơbrơ̆p hĭ yuakơ khul tơlơi soh sat ta yơh.
  Tơlơi pơkơhma̱l ta dŏ ƀơi Ñu kiăng kơ ba rai kơ ƀing ta tơlơi rơnŭk rơno̱m,
   laih anŭn yua mơ̆ng khul hơnuăt taih Ñu yơh ƀing ta dưi suaih.
  6Abih bang ƀing ta, kar hăng triu, hơmâo đuaĭ jrôk jơlan laih,
   rĭm čô ƀing ta hơmâo wir đuaĭ hĭ laih tui hăng jơlan ñu pô kiăng.
  Laih anŭn Yahweh hơmâo pioh laih ƀơi Ñu
   abih bang khul tơlơi soh ta.

  7“Wơ̆t tơdah arăng kơtư̆ juă laih anŭn pơruă hĭ Ñu,
   samơ̆ Ñu ƀu ha̱ amăng bah Ñu kiăng kơ pơhiăp hơget gĕt ôh.
  Sĭt Ñu tŭ arăng dui ba Ñu nao kar hăng ba ană triu pơ anih tŭ pơdjai yơh,
   laih anŭn kar hăng sa drơi triu dŏ rơiăt ƀơi anăp pô yuă blâo,
   kar kaĭ mơ̆n Ñu ƀu ha̱ amăng bah ñu ur ôh.
  8Hăng tơlơi kơtư̆ juă laih anŭn tơlơi phat kơđi yơh arăng mă pơđuaĭ hĭ Ñu.
   Ƀu hơmâo hlơi pô ôh amăng ƀing jum dar Ñu pơmĭn ƀlơ̆ng tơdang arăng mă pơđuaĭ hĭ Ñu mơ̆ng lŏn mơnuih hơdip.
   Ñu tŭ arăng pơruă yuakơ tơlơi soh sat ană plei ta yơh.
  9Wơ̆t tơdah Ñu ƀu hơmâo ngă tơlơi sat ƀai hơget ôh,
   kŏn hơmâo tơlơi pơblư̆ hơget lơi ƀơi amăng bah Ñu,
  tơdang arăng pơdjai hĭ Ñu, arăng dơ̱r hĭ Ñu hrŏm hăng mơnuih sat ƀai biă mă,
   laih anŭn dơ̱r Ñu hăng pô pơdrŏng yơh.”
10Yahweh pơhiăp tui anai,
  “Samơ̆ anŭn yơh jing tơlơi Kâo, Yahweh, kiăng kơ pơbrơ̆p hĭ Ñu laih anŭn ngă kơ Ñu gleh tơnap.
   Wơ̆t tơdah Ñu jao hĭ tơlơi hơdip Ñu pô jing hĭ gơnam pơyơr kiăng kơ mă pơđuaĭ hĭ tơlơi soh,
  Ñu či ƀuh ană tơčô Ñu hăng hơdip sui,
   laih anŭn hơdră jơlan Kâo či đĭ kơyar yua mơ̆ng bruă mơnuă tơngan Ñu yơh.
  11Tơdơi kơ tơlơi tơnap tap jua bơngăt Ñu,
   Ñu či ƀuh tơlơi bơngač tơlơi hơdip laih anŭn či hrăp mơak hăng tơlơi bruă Ñu yơh.
  Hăng tơlơi thâo pơmĭn Ñu yơh Pô Tơpă Hơnơ̆ng, jing Pô Ding Kơna Kâo anŭn, či ngă kơ Kâo dưi yap tơpă kơ lu mơnuih,
   yuakơ Ñu či tŭ mă tơlơi pơkơhma̱l kơ khul tơlơi soh sat gơñu yơh.
  12Hơnŭn yơh, Kâo či brơi kơ Ñu sa črăn amăng ƀing yom prŏng,
   laih anŭn Ñu či pơpha dram gơnam sua mă hăng ƀing dưi kơtang
  yuakơ Ñu jao hĭ tơlơi hơdip Ñu kơ tơlơi djai,
   kiăng kơ arăng yap laih ñu hrŏm hăng ƀing mơnuih soh sat.
  Ñu glăm brơi tơlơi soh lu mơnuih kiăng kơ pơplih hĭ ƀing gơñu,
   laih anŭn iâu laĭ pap brơi kơ ƀing mơnuih soh sat yơh.”