53

1 Hlei pô đăo leh kơ klei hmei hưn,
   leh anăn kơ hlei pô bruă păl Yêhôwa ngă bi êdah leh?
  2Kyuadah ñu hriê kơ prŏng leh ti anăp Yêhôwa msĕ si sa mnơ̆ng mda arăng pla,
   msĕ si agha kbiă leh mơ̆ng lăn thu.
  Ñu amâo mâo klei kƀăt amâodah klei kdrăm ôh tơl brei drei čiăng dlăng kơ ñu,
   leh anăn amâo mâo klei siam ôh tơl drei khăp kơ ñu.
  3Ñu jing pô arăng bi êmut leh anăn hngah leh,
   sa čô mnuih bŏ hŏng klei ênguôt leh anăn thâo kral klei ruă.
  Msĕ si sa čô arăng mdăp ƀô̆ mta kơ ñu,
   arăng bi êmut kơ ñu, leh anăn drei amâo mpŭ kơ ñu ôh.

  4 Sĭt nik ñu klam leh klei ruă duam drei,
   ñu gui leh klei ênguôt hnĭng drei,
  ƀiădah drei yap ñu msĕ si pô Aê Diê bi kmhal,
   pô Aê Diê čăm leh anăn bi knap.
  5 Ƀiădah arăng bi êka ñu leh kyua klei drei gao klei bhiăn,
   bi brăm mčah ñu leh kyua klei wê drei;
  klei bi kmhal lĕ ti ñu brei klei suaih kơ drei,
   leh anăn kyua klei êka ñu drei hlao leh.
  6 Jih jang drei msĕ si biăp klah đuĕ leh,
   grăp čô drei wir tui hlue êlan ñu pô;
  leh anăn Yêhôwa dưm leh ti ñu
   klei wê jih jang drei.
  7 Arăng ktư̆ juă ñu leh anăn bi knap ñu,
   ƀiădah ñu amâo tuôm ha ƀăng êgei ñu ôh;
  msĕ si sa drei êđai biăp arăng atăt kơ anôk koh bi mdjiê,
   msĕ si sa drei êđai biăp dôk kmlô ti anăp phung kăp mlâo ñu,
   msĕ snăn mơh ñu amâo ha ƀăng êgei ñu ôh.
  8Hŏng klei ktư̆ juă leh anăn klei phat kđi arăng bi luč ñu leh;
   bi kơ phung ênuk ñu, hlei tuôm mĭn kơ
  arăng bi mdjiê leh ñu mơ̆ng lăn ala phung hdĭp
   leh anăn čăm ñu leh kyua klei phung ƀuôn sang kâo gao leh klei bhiăn?
  9 Arăng pioh brei msat kơ ñu mbĭt hŏng phung ƀai,
   mbĭt hŏng sa čô mnuih mdrŏng tơdah ñu djiê,
  wăt tơdah ñu amâo tuôm ngă klei jhat ƀai dưn,
   leh anăn ƀăng êgei ñu kăn tuôm blŭ klei mplư rei.

  10Ƀiădah jing klei bi mơak kơ Yêhôwa bi brăm mčah gơ̆;
   ñu bi ruă gơ̆ tơdah ñu brei mngăt gơ̆ jing mnơ̆ng myơr kyua klei soh;
  ñu srăng ƀuh phung anak čô gơ̆, leh anăn srăng bi sui hruê gơ̆,
   leh anăn klei Yêhôwa čiăng srăng đĭ kyar hlăm kngan gơ̆.
  11Leh mngăt gơ̆ tŭ klei knap mñai,
   gơ̆ srăng ƀuh boh tŭ dưn mơ̆ng klei knap anăn leh anăn srăng mơak.
  Hŏng klei gơ̆ thâo mĭn Dĭng Buăl Kpă ênô kâo srăng brei arăng yap kpă ênô lu mnuih;
   leh anăn gơ̆ srăng klam klei wê diñu.
  12 Kyuanăn kâo srăng bi mbha kơ ñu sa kdrêč mbĭt hŏng phung prŏng,
   leh anăn gơ̆ srăng bi mbha dŏ plah mă mbĭt hŏng phung ktang,
  kyuadah gơ̆ jao klei hdĭp gơ̆ tơl djiê,
   leh anăn arăng yap gơ̆ mbĭt hŏng phung gao klei bhiăn.
  Ƀiădah gơ̆ klam leh klei soh lu mnuih,
   leh anăn wah lač brei kơ phung gao klei bhiăn.