54

Tơlơi Kơdrưh Kơang Plei Phŭn Yerusalaim Amăng Rơnŭk Pơanăp

  1Yahweh pơhiăp hăng ƀing plei Yerusalaim tui anai, “Ơ pô đah kơmơi plao ăh,
   Ơ pô ƀu tơkeng rai ană bă ôh, adoh bĕ!
  Ơ pô ƀu đih apui ăh, adoh kraih bĕ, ur dreo mơak mơai bĕ,
   yuakơ ƀing ană bă pô đah kơmơi hơjăn păn
   či jing lu hloh kơ ƀing ană bă pô đah kơmơi pơkŏn hơmâo rơkơi.”
   Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp laih.
  2“Tui anŭn, pơkra prŏng tui bĕ plei gih kar hăng arăng pơkra prŏng tui anih sang khăn,
   hăng yač rơhaih bĕ khul khăn sang khăn.
  Anăm pơkơ̆ng hĭ ôh, samơ̆ pơlar hăng pơkơjăp plei gih kar hăng arăng
   pơkra glông tui khul hrĕ,
   hăng pơkơjăp khul gai grŏ̱ sang khăn ñu.
  3Ngă bĕ tui anŭn yuakơ ƀing gih či pơlar nao pơ gah hơnuă laih anŭn pơ gah ieo.
   Ƀing ană tơčô gih či puh pơđuaĭ hĭ ƀing kơnung djuai
   laih anŭn dŏ amăng khul plei pla rơngol gơñu yơh.

  4“Anăm huĭ ôh! Ƀing gih ƀu či tŭ tơnap mlâo mlañ dơ̆ng tah.
   Anăm huĭ hyưt mlâo mlañ ôh! Ƀing gih ƀu či rŭng răng dơ̆ng tah.
  Ƀing gih či wơr bĭt hĭ tơlơi mlâo tơdang ƀing gih jing kar hăng bơnai hlak ai ƀu dŏ tŏng ten
   laih anŭn ƀu či hơdơr hĭ dơ̆ng tah tơlơi hiăl măl tah hơtai gih jing kar hăng sa čô đah kơmơi kơmai.
  5Anŭn jing yuakơ Pô Hrih Pơjing gih yơh jing kar hăng rơkơi gih amăng rơnŭk anŭn.
   Yahweh Dưi Kơtang yơh jing anăn Ñu,
  Pô Rơgoh Hiam Israel yơh ăt jing Pô Song Mă gih mơ̆n.
   Arăng či yap kơ Ñu jing Ơi Adai kơ abih bang lŏn tơnah yơh.
  6Ơ ƀing Israel hơi,
   jing kar hăng sa čô bơnai hơjăn păn laih anŭn rŭng răng amăng jua bơngăt,
  jing sa čô bơnai dŏ rơkơi tơdang ñu dŏ hlak ai,
   samơ̆ rơkơi hơngah lui hĭ yơh,
   wơ̆t tơdah tui anŭn, Kâo iâu ƀing gih wơ̆t glaĭ pơ Kâo.”
  Anŭn yơh jing tơlơi Ơi Adai gih laĭ laih.
  7“Kơnơ̆ng kơ ƀiă mơnĭt mông đôč, Kâo đuaĭ lui hĭ ƀing gih,
   samơ̆ hăng tơlơi glưh pran jua prŏng yơh Kâo či ba ƀing gih glaĭ pơ Kâo.
  8Tơdang Kâo hil biă mă kơ ƀing gih
   Kâo pơdŏp hĭ ƀô̆ mơta Kâo mơ̆ng ƀing gih kơ ƀiă mơnĭt mông,
  samơ̆ hăng tơlơi hiam klă hlŏng lar yơh
   Kâo či glưh pran jua kơ ƀing gih yơh.”
  Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh, jing Pô Song Mă ih yơh, pơhiăp laih.

  9“Amăng jua pơmĭn Kâo, khul tơlơi anŭn jing kar hăng amăng rơnŭk Noah,
   tơdơi kơ ia go̱m hĭ lŏn tơnah hrŏ trŭn laih,
   Kâo ƀuăn rơ̆ng kơ tơlơi ia ƀu či go̱m hĭ lŏn tơnah kar hăng amăng rơnŭk Noah dơ̆ng tah.
  Tui anŭn, ră anai Kâo hơmâo ƀuăn rơ̆ng laih kơ tơlơi Kâo ƀu či hil nač kơ ƀing gih dơ̆ng tah,
   laih anŭn kŏn či ƀuăh kơ ƀing gih dơ̆ng lơi.
  10Wơ̆t tơdah khul čư̆ čan glưh pơčah
   laih anŭn khul bŏl čư̆ rơngiă hĭ thĕng,
  samơ̆ tơlơi khăp hlŏng lar Kâo ƀu či rơngiă hĭ ôh,
   tơlơi pơgop rơnŭk rơno̱m Kâo kŏn jŏh hĭ lơi.”
   Anŭn jing tơlơi Yahweh, jing pô glưh pran jua kơ ƀing gih, pơhiăp laih.

  11Yahweh pơhiăp dơ̆ng tui anai, “Ơ plei ruă nuă hơi, jing plei tŭ angĭn rơbŭ klă̱ rai laih anŭn ƀu hơmâo hlơi pô pơjuh alum ôh!
   Lăng bĕ, Kâo či rŭ̱ pơdơ̆ng ih hăng khul pơtâo yom phara phara,
   khul atur ih hăng khul pơtâo yom saphir mơtah.
  12Kâo či ngă kơ khul sang kơtŭm ih hăng pơtâo yom rubi mriah,
   khul amăng ja̱ng ih hăng khul pơtâo pơčrang bơngač či čir,
   laih anŭn khul pơnăng plei ih hăng khul pơtâo yom pơkŏn.

  13“Abih bang ƀing ană plei Kâo, Yahweh, yơh pơtô,
   laih anŭn tơlơi hơdip ƀing ană plei ih anŭn či jing rơnŭk rơno̱m hăng jơna̱p mơak yơh.
  14Hăng tơlơi djơ̆ tơpă yơh tơlơi git gai ih či jing hĭ kơjăp.
   Tơlơi kơtư̆ juă či dŏ ataih mơ̆ng ih;
   laih anŭn tơlơi huĭ hyưt ƀu či truh pơ ih dơ̆ng tah.
  Tơlơi pơhuĭ pơbra̱l ăt či dŏ hĭ ataih mơ̆ng ih mơ̆n,
   laih anŭn tơlơi anŭn ƀu či rai jĕ pơ ih ôh.
  15Tơdah hlơi pô kơsung blah ih, tơlơi pơblah anŭn ƀu djơ̆ yua mơ̆ng Kâo pơkiaŏ rai ñu ôh.
   Hlơi pô kơsung blah ih, ñu anŭn či thuơ hĭ kơ ih yơh.

  16“Lăng bĕ, anŭn jing Kâo yơh hrih pơjing pô pơkra gơnam hăng pơsơi
   jing pô pưh khul hơdăng jă̱ đĭ jơlah apui
   kiăng kơ čruih tia gơnam djơ̆ kơ bruă pơblah yơh.
  Laih anŭn Kâo yơh jing Pô hơmâo hrih pơjing laih ƀing tơhan kiăng kơ ngă bruă pơrai pơrăm.
  17Samơ̆ amăng rơnŭk pơanăp, ƀu hơmâo gơnam blah pă pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ih či dưi hĭ kơ ih ôh,
   laih anŭn hlơi pô phŏng kơđi kơ ih hăng bah jơlah ñu, ih či klă̱ kơđi kơ ñu anŭn yơh.
  Abih bang khul tơlơi anŭn yơh jing tơlơi tŭ yua kơ ƀing ding kơna Kâo, Yahweh,
   laih anŭn Kâo yơh jing Pô pơrơklă kơ ƀing gơñu kơ tơlơi ƀing gơñu jing djơ̆.”
  Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp pơhaih laih.