56

Ơn Cứu Rỗi cho Muôn Dân

  1CHÚA phán thế nầy,
  “Hãy duy trì công lý và thực thi công chính,
  Vì ơn cứu rỗi của Ta sắp đến rồi,
  Ðức công chính của Ta sắp được thể hiện.
  2Phước cho người nào làm như thế;
  Phước cho đứa con nào của loài người giữ chặt điều ấy,
  Tức giữ ngày Sa-bát để ngày ấy không bị bất khiết,
  Và giữ tay mình không làm điều gian ác.”
  3Ðừng để người ngoại bang nào đã kết hiệp với CHÚA nói rằng,
  “CHÚA đã hoàn toàn tách biệt tôi ra khỏi dân Ngài,”
  Cùng đừng để một người bị hoạn nào nói rằng,
  “Giờ đây tôi chỉ còn là một cây khô.”
  4Vì CHÚA phán thế nầy: “Ðối với những người bị hoạn biết giữ ngày Sa-bát Ta,
  Chọn làm theo những gì đẹp lòng Ta,
  Và giữ chặt lấy giao ước Ta,
  5Ta sẽ ban cho chúng một địa vị và một danh thơm trong nhà Ta và trong các tường thành của Ta, tốt hơn những địa vị và danh thơm các con trai và con gái có thể mang lại cho chúng;
  Ta sẽ ban cho chúng một danh thơm đời đời, một danh sẽ không bị diệt mất.

  6Ngoài ra, những người ngoại đã kết hiệp với CHÚA
  Ðể phục vụ Ngài,
  Ðể yêu kính danh CHÚA,
  Ðể làm các tôi tớ Ngài,
  Tức mọi kẻ giữ ngày Sa-bát để ngày ấy không bị bất khiết,
  Và vâng giữ kỹ giao ước Ta,
  7Ta sẽ đem tất cả những kẻ ấy lên núi thánh của Ta,
  Làm cho chúng được vui mừng trong nhà cầu nguyện của Ta;
  Ta sẽ nhậm những của lễ thiêu và các con vật hiến tế chúng dâng trên bàn thờ,
  Vì nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc.”

  8CHÚA Hằng Hữu, Ðấng gom nhóm những người I-sơ-ra-ên tản lạc trở về, phán,
  “Ngoài những kẻ đã được gom nhóm,
  Ta sẽ gom nhóm những kẻ khác trở về nữa.”

Những Người Lãnh Ðạo Vô Trách Nhiệm

  9Hỡi tất cả các thú đồng,
  Hỡi tất cả các thú rừng,
  Hãy đến cấu xé và ăn!
  10Những kẻ canh giữ I-sơ-ra-ên đều đui mù cả rồi;
  Cả bọn đều chẳng biết gì;
  Chúng như bọn chó câm, không biết sủa,
  Mơ mơ màng màng, nằm lên nằm xuống, và mê ngủ.
  11Phải, chúng như lũ chó đói, chẳng bao giờ biết no,
  Chúng là những người chăn chẳng hiểu biết;
  Chúng thảy đều đi theo đường riêng của mình;
  Mỗi người đều tìm lợi riêng cho mình;
  Người nào cũng vậy;
  Cả bọn đều như thế.
  12Chúng nói với nhau,
  “Hãy đến.
  Tôi lãnh phần đem rượu.
  Chúng ta hãy nhậu cho say.
  Rồi ngày mai sẽ như hôm nay,
  Và sẽ còn nhậu dài dài như vậy.”