56

Các dân tộc khác cũng được phúc lành

1Chúa bảo: "Các ngươi hãy xử sự cách công bằng, giữ mực công chính, vì chẳng bao lâu, Ta sẽ đến giải cứu các ngươi. 2Phúc cho người vâng giữ điều ấy, tôn trọng ngày lễ cuối tuần, không phạm luật nghỉ ngoi và không nhúng tay vào việc ác!" 3Người nước ngoài đã theo Chúa không nên nói: "Chúa chắc phân biệt ta với dân Ngài." Người hoạn cũng đừng nói: "Tôi là cây khô!" 4Tất cả những người hoạn tôn trọng lẻ cuối tuần, chọn những điều hài lòng Ta và giữ giao ước ta đều được ta bảo đảm: 5“Ta sẽ dành cho họ ngay trong Nhà Ta, giữa các tường thành Ta một địa vị cao cả hơn của những người sinh con cái, một danh vị đời đời không bao giờ mất đi.
6Các dân tộc nước ngoài đã gia nhập đoàn dân Chúa đã phục vụ Ngài, yêu mến Danh Ngài, làm đầy tớ Ngài, không làm ô uế ngày lễ cuối tuần, nhưng chấp nhận giao ước và lời hứa Ngài, 7đều sẽ được đem lên Núi thánh Ta, được hân hoan trong Nhà cầu nguyện ta. Các tế lễ thiêu và sinh tế họ dâng sẽ được ta nhậm trên bàn thờ vì Nhà Ta sẽ được gọi là 'Nhà cầu nguyện cho tất cả các dân tộc'. 8Đấng triệu tập những phần tử Y-sơ-ra-ên bị loại bỏ, là Chúa Hằng Hữu, dạy: "Ta sẽ đem nhiều dân tộc khác về nữa!"

Các cấp lãnh đạo Y-sơ-ra-ên

9Tất cả thú dữ ngoài đồng và trên rừng, hãy đến cắn xé các kẻ chăn chiên! 10Các cấp lãnh đạo dân ta mù quáng, không thấy hiểm họa nguy cơ trước mặt. Họ ngu si, khờ khạo, không báo động cho nhân dân khi tai họa đến. Họ chỉ thích nằm dài, ngủ gà ngủ gật, mơ mộng hão huyền. 11Với một lòng tham không đáy, họ không bao giờ thỏa mãn; trí óc đần độn, họ chăn dân nhưng chỉ lo bóc lột, đục khoét trục lợi cho riêng mình. 12Họ rủ nhau: "Mời đến đây, uống rượu nho cho đã, uống cho say túy lúy! Ngày mai cũng mở tiệc liên hoan, quá ư trọng thể!"