56

Tơlơi Pơklaih Kơ Ƀing Ană Plei Mơ̆ng Abih Bang Ƀing Kơnung Djuai Tuai

1Anai yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp,
   “Ơ ană plei Kâo ăh, djă̱ pioh tơlơi tơpă hơnơ̆ng
  laih anŭn ngă tơlơi djơ̆ găl kơ mơnuih pơkŏn,
   yuakơ tơlơi pơklaih Kâo jĕ či truh biă mă
   laih anŭn Kâo jĕ či pơrơđah tơlơi tơpă hơnơ̆ng Kâo yơh.
  2Mơyŭn mơak yơh kơ hlơi pô ngă tơlơi anai,
   jing pô tŏng ten ngă tui anai:
  Ñu anŭn jing pô djă̱ pioh hrơi Saƀat hăng ƀu pơgrĭ hĭ hrơi anŭn ôh.
   Ñu ăt jing pô wai tơngan ñu pô mơ̆n kiăng kơ ƀu ngă tơlơi sat ƀai hơget ôh.”
3Yesayah pơhiăp tui anai,
  “Bơ kơ mơnuih tuai jing pô hơmâo ƀuăn laih kơ tơlơi ñu či đuaĭ tui Yahweh, anăm brơi kơ ñu laĭ ôh tui anai,
   ‘Sĭt Yahweh ƀu či pơčơlah hĭ kâo hrŏm hăng ƀing ană plei Ñu ôh.’
  Laih anŭn bơ kơ pô mơnuih arăng kreo anăm brơi kơ ñu brŏk tui anai ôh,
   ‘Yuakơ kâo kơnơ̆ng jing kar hăng sa ƀĕ kơyâo krô đôč ƀu dưi hơmâo ană bă ôh, tui anŭn kâo ƀu dưi pơgop ôh hăng ƀing ană plei Yahweh kiăng kơ kơkuh pơpŭ kơ Ñu.’ ”
4Anŭn jing yuakơ anai yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp,
   “Tơdah ƀing mơnuih arăng kreo anŭn djă̱ pioh hrơi Saƀat Kâo,
   ruah ngă tơlơi pơmơak kơ Kâo
   laih anŭn tŏng ten djă̱ pioh tơlơi pơgop Kâo,
  5tui anŭn amăng sang anŏ Kâo, Kâo či pha brơi kơ ƀing gơñu
   sa tơlơi djă̱ hơdơr laih anŭn sa boh anăn
   hiam hloh kơ ƀing ană đah rơkơi hăng đah kơmơi yơh.
  Kâo či pha brơi kơ ƀing gơñu sa boh anăn hlŏng lar
   jing anăn ƀu či hơmâo hlơi pô wơr bĭt hĭ hlŏng lar ôh.
  6Tơdah ƀing mơnuih tuai ƀuăn kơ tơlơi ƀing gơñu či đuaĭ tui Kâo, Yahweh,
   kiăng kơ mă bruă kơ Kâo,
  khăp kơ anăn Kâo, Yahweh,
   laih anŭn kơkuh pơpŭ kơ Kâo,
  jing abih bang ƀing hlơi pô djă̱ pioh hrơi Saƀat hăng ƀu pơgrĭ hĭ hrơi anŭn ôh
   laih anŭn tŏng ten djă̱ pioh tơlơi pơgop Kâo,
  7tui anŭn Kâo či ba nao ƀing gơñu pơ Čư̆ Ziôn, jing čư̆ rơgoh hiam Kâo,
   laih anŭn pha brơi kơ ƀing gơñu tơlơi mơak amăng sang iâu laĭ Kâo.
  Kâo či tŭ mă khul gơnam pơyơr čuh hăng khul gơnam ngă yang
   ƀing gơñu pơyơr ƀơi kơnưl ngă yang Kâo yơh,
  yuakơ sang yang Kâo
   či jing sang iâu laĭ kơ ƀing ană plei abih bang kơnung djuai.”
  8Khua Yang Yahweh, jing Pô pơƀut glaĭ ƀing Israel mơ̆ng khul anih lŏn ataih, pơhaih tui anai,
   “Kâo ƀuăn Kâo ăt či pơƀut pơ ƀing gơñu ƀing mơnuih pơkŏn mơ̆n,
   jing ƀing rơngiao kơ ƀing ană plei Kâo hơmâo pơƀut laih.”

Tơlơi Ơi Adai Phŏng Kơđi Pơkơdơ̆ng Glaĭ Hăng Ƀing Sat Ƀai

9Yesayah pơhiăp tui anai,
  “Ơ abih bang ƀing rŏh ƀing Israel ăh, rai bĕ kar hăng hlô glai đang hơma!
   Ơ ƀing ayăt ƀing Israel hơi, rai kĕ ƀơ̆ng bĕ kar hăng hlô glai glai kơmrơ̆ng hơi!
  10Ƀing mơnuih gak wai lŏn čar Israel, jing ƀing khŏm pơkơđiăng ƀing ană plei jing hĭ bum,
   abih bang ƀing gơñu kơƀah hĭ tơlơi thâo pơmĭn.
  Abih bang ƀing gơñu jing kar hăng asâo kơmlô
   ƀu thâo grŏh ôh.
  Ƀing gơñu khăp kiăng kơ pĭt,
   ƀing gơñu đih rơpơi nanao yơh.
  11Ƀing gơñu jing kar hăng asâo ƀơ̆ng kluh mơhao lu biă mă
   ƀu thâo hrăp ôh.
  Ƀing gơñu jing ƀing wai triu kơƀah hĭ tơlơi thâo hluh.
   Abih bang ƀing gơñu wir đuaĭ tui hăng jơlan gơñu pô kiăng,
   sĭt rĭm čô le̱ng kơ hơduah sem tơlơi tŭ yua ñu pô soh sel.
  12Rĭm čô amăng ƀing gơñu pơhiăp kraih tui anai, ‘Rai bĕ, brơi kơ ƀing ta nao mă tơpai bĕ!
   Brơi kơ ƀing ta mơñum tơl bă hăng tơpai lăk bĕ!
  Laih anŭn hrơi pơgi ăt či jing kar hăng hrơi anŭn mơ̆n,
   sĭt či jing hiam hloh dơ̆ng yơh.’