57

  1Tug kws ncaaj nceeg puam tsuaj,
   hab tsw muaj leejtwg quav ntsej,
  cov kws xyum zoo raug muab nteg coj moog lawm
   hab tsw muaj leejtwg txawj nkaag sab.
  Tsua qhov tug kws ncaaj nceeg tuag
   mas nwg raug muab coj tawm
   huv qhov kws txom nyem lawm.
  2Nwg nkaag moog rua huv qhov kws kaaj sab lug lawm.
   Cov kws ua lub neej ncaaj nceeg
   kuj tau su huv nwg lub chaw pw.
  3“Mej cov kws yog puj ua neeb tej tub hab cov kws yog
   tug ua nkauj ua nraug hab tug puj muag cev tej tub ki
   ca le txaav lug ze ntawm nuav.
  4Mej thuaj luag leejtwg?
   Mej rua ncauj luag hab hlauv nplaig rua leejtwg?
  Mej tsw yog cov tuabneeg faav xeeb
   hab cov tuabneeg daag le mivnyuas lov?
  5Mej kub sab quas lug moog sws deev huv qaab tej ntoo xeeb
   hab huv qaab txhua tsob ntoo ntsuab,
  mej muab mej tej mivnyuas tua
   rua huv tej kwj haa hab huv tej qaab tsuas.
  6Mej le feem mas yog tej daab ntawm tej pob zeb du du huv haav dej,
   tej daab hov yog mej le feem ntaag.
  Mej laub cawv txwv maab haiv laig hab
   coj qoob loos moog xyeem rua tej daab ntawd.
  Tub muaj tej nuav, kuv tseed yuav hloov sab
   tsw rau txem rua mej lov?
  7Sau ib lub roob luj hab sab mej moog ua chaw pw
   hab mej coj hov txhua chaw nce moog xyeem rua daab hov ntawd.
  8Mej tub rhais ntxaij rua nrau mej qhov rooj
   hab ntawm mej tug puab rooj,
  vem mej tso kuv tseg mej txhad cem
   mej daim choj vuv sau mej lub txaaj pw,
  mej nce moog pw rua sau
   hab khu chaw daav daav le.
  Mej nrug puab has hum hab mej nyam nrug puab pw
   hab mej saib qhov kws puab lab qaab.
  9Mej pleev roj tsw qaab hab tshuaj tsw qaab quas ntxag
   moog nrhav daab Maulej.
  Mej tso tuabneeg moog nrhav deb deb le,
   txawm yog huv tub tuag teb los mej tseed khaiv tuabneeg nqeg moog hab.
  10Txawm yog kev deb deb ua rua mej txug sav kawg,
   los mej tub tsw has tas, ‘Taag kev vaam lawm.’
  Mej tseed muaj kev txhawb kuas mej rov muaj zug
   mej txhad tsw tsaug leeg.

  11“Mej ua sab puag tsug ntshai leejtwg mej txhad daag kuv
   tsw ncu txug kuv hab tsw xaav txug kuv mivntswv le?
  Yog kuv qus ncauj ntev lug lawm
   mej txhad tsw ntshai kuv lov?
  12Kuv yuav has txug mej tej kev ncaaj nceeg
   hab tej kws mej ua,
   tassws tej hov paab tsw tau mej.
  13Thaus mej thov hu,
   kuj ca mej tej txoov daab coob hov
   lug cawm mej los maj!
  Cua yuav muab tej txoov daab ntawd ntsawj moog,
   ib nyuas nthwv cua xwb yuav nqaa hlo tej ntawd moog.
  Tassws tug kws cawm sav rua huv kuv
   yuav tau lub tebchaws ua nwg tug,
  hab yuav tau kuv lub roob kws dawb huv
   ua qub txeeg qub teg.”

Yawmsaub yuav paab hab khu nwg haiv tuabneeg tej mob

  14Yuav muaj lug has tas, “Tsub aav,
   tsub aav kuas sab, hab npaaj txujkev,
  ca le tshem tej kws tsuam kuv haiv tuabneeg txujkev.”
  15Tsua qhov tug kws sab kawg,
   tug kws nyob ib txhws tsw kawg,
   tug kws lub npe hu ua Dawb Huv has le nuav tas,
  “Kuv nyob qhov chaw kws sab hab dawb huv,
   hab nrug tug kws leeg nwg qhov txhum
   hab txu nwg tug fwjchim nyob,
  yuav txhawb tug kws txu fwjchim tug ntsuj plig
   hab txhawb tug kws leeg nwg qhov txhum lub sab.
  16Kuv yuav tsw tawm tsaam moog ib txhws,
   hab kuv yuav tsw chim moog le,
  tsua qhov tuabneeg tug ntsuj plig
   yuav qaug zug ntawm kuv xubndag,
   yog cov tuabneeg kws kuv pub muaj txujsa nyob.
  17Kuv chim vem yog puab txujkev sab hlub ua txhum muaj txem,
   kuv txhad ntaus puab hab fee plhu hab chim lawm.
  Tassws puab tseed tig rov qaab moog
   ua lawv le puab lub sab nyam.
  18Kuv tub pum tej kws puab ua taag lawm,
   mas kuv yuav khu kuas puab zoo.
  Kuv yuav coj puab hab yuav nplig puab lub sab,
   hab kuv yuav ua rua cov kws quaj ntsuag
   muaj lug qhuas ntawm lub qhov ncauj.”
  19Yawmsaub has tas, “Muaj kev thaaj yeeb,
   kev thaaj yeeb rua cov kws nyob deb hab cov kws nyob ze.
   Kuv yuav khu kuas puab zoo.”
  20Tassws cov tuabneeg limham zoo yaam nkaus le
   dej havtxwv ndaas moog ndaas lug, tsw txawj tug le,
   hab tej dej ntawd du kuas tej txo hab tej xub tsuag sawv tuaj.
  21Kuv tug Vaajtswv has tas,
   “Cov tuabneeg limham yuav tsw muaj lub sab tug le.”