57

  1Pô kpă ênô rai tuč,
   leh anăn amâo mâo pô uêñ kơ klei anăn ôh;
  arăng mă mđuĕ hĕ leh phung huĭ mpŭ kơ Aê Diê,
   leh anăn amâo mâo pô thâo săng ôh.
  Kyuadah arăng mă mđuĕ hĕ leh pô kpă ênô
   êlâo truh klei jhat ƀai.
  2Phung êbat hlăm klei kpă ênô mŭt hlăm klei êđăp ênang,
   diñu ƀuh klei mdei êjai pĭt hlăm klei djiê.

  3“Ƀiădah bi diih, Ơ phung anak mniê mjâo,
   phung anak pô tlĕ piu leh anăn anak mniê knhông, hriê giăm bĕ.
  4Kơ hlei pô diih mưč?
   Kơ hlei pô diih ha prŏng ƀăng êgei leh anăn liăl êlah?
  Amâo djŏ hĕ diih jing phung anak gao klei bhiăn,
   anak čô phung luar?
  5Diih hung hang hŏng klei tluh ƀô ti krah ana kyâo têrêbin,
   ti gŭ jih jang ana kyâo mtah;
  phung bi mdjiê phung anak diih hlăm tlung,
   ti gŭ ƀăng kđang boh tâo.
  6Ti krah boh tâo ƀlia hlăm tlung jing anôk pioh kơ diih;
   dŏ anăn, dŏ anăn yơh kdrêč pioh kơ diih.
  Kơ dŏ anăn yơh diih tuh leh mnơ̆ng myơr mnăm,
   diih myơr leh mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ.
   Klei anăn srăng bi hlai ai ngêñ kâo mơ̆?
  7Ti čư̆ dlông snăk diih mkra leh jhưng pĭt diih,
   tinăn mơh diih đĭ čiăng myơr mnơ̆ng ngă yang.
  8Diih dưm mnơ̆ng diih bi hdơr
   ti tluôn ƀăng jang leh anăn gơ̆ng,
  kyuadah diih lui leh kâo leh anăn pŏk bi êdah jhưng pĭt diih,
   diih đĭ đih leh, diih bi prŏng ñu leh;
  leh anăn diih ngă klei bi mguôp hŏng phung anăn.
   Diih khăp jhưng pĭt anăn,
   diih dlăng leh klei lưng mlŭn diñu.
  9Diih nao kơ yang Môlek mtao hŏng êa prăi boh ôliwơ,
   leh anăn bi lar êa ƀâo mngưi diih;
  diih tiŏ nao phung dĭng ktang diih kơ anôk kbưi,
   leh anăn tiŏ nao diñu kơ Sheol.
  10Diih êmăn leh kyua êlan diih kbưi,
   ƀiădah diih amâo lač ôh, ‘Klei anăn hơăi mang.’
  Diih mâo klei lŏ bi mrâo ai ktang diih,
   kyuanăn diih amâo djiê hwăt ôh.

  11Kơ hlei pô diih krưp leh anăn huĭ
   tơl diih luar kơ kâo,
  leh anăn amâo hdơr kơ kâo ôh,
   kăn mĭn kơ kâo rei?
  Amâo djŏ hĕ kyuadah sui leh kâo dôk ñăt,
   snăn diih amâo huĭ mpŭ kơ kâo ôh?
  12Kâo srăng hưn bi êdah klei kpă ênô diih leh anăn bruă diih,
   ƀiădah mnơ̆ng anăn amâo srăng jing tŭ dưn kơ diih ôh.
  13Tơdah diih ur kwưh klei đru,
   brei phung rup yang diih bi mtlaih diih!
  Angĭn srăng kpuh mđung hĕ diñu jih,
   sa bliư̆ thut srăng mă ba hĕ diñu.
  Ƀiădah hlei pô đuĕ dăp hlăm kâo srăng mă bha čar,
   leh anăn srăng dưn čư̆ doh jăk kâo.”

Klei Aê Diê Đru leh anăn Bi Hlao

14Arăng srăng lač:
  “Mdơ̆ng bĕ, mdơ̆ng bĕ, mkra bĕ êlan!
   Mă bĕ boh tâo bi têč hnêč mơ̆ng êlan phung ƀuôn sang kâo.”
  15Kyuadah snei Pô Ti Dlông Hĭn,
   pô dôk hlŏng lar, anăn ñu jing Doh Jăk, lač:
  “Kâo dôk hlăm anôk ti dlông leh anăn doh jăk,
   leh anăn msĕ mơh mbĭt hŏng pô mâo ai tiê ênguôt kơ klei soh leh anăn thâo luă gŭ,
  čiăng lŏ bi hdĭp ai tiê phung luă gŭ,
   čiăng lŏ bi hdĭp ai tiê pô ênguôt kơ klei soh.
  16Kyuadah kâo amâo srăng bi tăng nanao ôh,
   kăn srăng ăl nanao rei;
   huĭdah mngăt êwa phung mnuih kâo hrih leh srăng tuč.
  17Kyua klei ñu wê hŏng klei tluh, snăn kâo ngêñ,
   leh anăn kâo čăm ñu leh, kâo mdăp ƀô̆ mta kâo leh hŏng klei ngêñ;
   ƀiădah ñu ăt hlue ngă tui si êlan ai tiê ñu čiăng.
  18Kâo ƀuh leh êlan ñu, ƀiădah kâo srăng bi hlao ñu.
   Kâo srăng atăt ñu leh anăn bi wĭt kơ ñu klei bi juh,
   kâo srăng brei phung čŏk hia thâo bi mni kơ kâo.”
  19 “Klei êđăp ênang, klei êđăp ênang kơ pô dôk kbưi leh anăn kơ pô dôk giăm; Yêhôwa lač,
   kâo srăng bi hlao diñu.”
  20Ƀiădah phung ƀai jing msĕ si êa ksĭ poh yă,
   amâo thâo mdei ôh,
   leh anăn êa ñu bi kdloh lŭ leh anăn lăn čhŏ.
  21 Aê Diê kâo lač, “Amâo mâo klei êđăp ênang ôh kơ phung ƀai.”