59

Cov pejxeem lub txem

  1Saib maj, Yawmsaub txhais teg
   tsw tuab lu kws yuav cawm tsw tau kuas dim,
   lossws nwg laag ntseg tsw nov lug.
  2Tassws tim mej tej kev txhum quas mej hab mej tug Vaajtswv,
   hab mej lub txem roog nwg lub ntsej muag lawm,
   nwg txhad tsw nov,
  3tsua qhov mej txhais teg qas puag tsuas vem lu ntshaav
   hab mej tej ntiv teg qas vem mej tej kev txhum.
  Mej lub qhov ncauj has lug daag,
   mej tug nplaig ywg tej lug phem.
  4Tsw muaj leejtwg kom ncaaj nceeg,
   tsw muaj leejtwg ua plaub ncaaj
  puab vaam khom tej lug kws tsw muaj qaabhau,
   puab has lug daag xwb,
  puab xeeb kev phem huv plaab
   hab yug kev txhum txem.
  5Puab puag qai naab raaj kub sai,
   puab ntus saab kaab zag tsuv.
  Tug kws noj tej qai hov kuj tuag,
   muab lub qai twg tsoo naab muaj taug kuj tawm lug.
  6Puab tej saab kaab zag tsuv ua tsw tau rwg tsho,
   tuabneeg yuav muab tej kws puab ua lug naav tsw tau.
  Puab tej num yog ua txhum xwb
   hab puab txhais teg ua nruj ua tswv.
  7Puab txhais kwtaw dha moog ua phem,
   puab maaj nroog ua rua tug kws tsw txhum
   nqaj nduag ntshaav nrug.
  Puab tsuas yog xaav qhov kws txhum xwb,
   puab txujkev yog muab ua puam tsuaj taag du quas lug.
  8Puab tsw paub txujkev hum xeeb,
   tej kws puab ua tsw muaj ib qho ncaaj hlo le.
  Puab rhawv puab tej kev nkhaus.
   Leejtwg taug tej kev hov kuj tsw paub kev hum xeeb.

  9Vem le nuav qhov kws txav txem ncaaj nyob deb ntawm peb,
   hab txujkev ncaaj nceeg lawv tsw cuag peb.
  Peb nrhav qhov kaaj, kuj tsuas yog pum qhov tsaus ntuj nti xwb,
   peb nrhav txujkev kaaj ci,
   tassws peb taug kev tsaus dub quas ncab xwb.
  10Peb xuas nrhav ntsaa loog ib yaam le tug kws dig muag,
   peb xuas nrhav yaam nkaus le cov kws tsw muaj ntsab muag.
  Peb dawm thaus taav su
   yaam nkaus le thaus tsaus ntuj zuag.
  Nyob huv cov tuabneeg kws muaj zug
   peb zoo le cov kws tuag xwb.
  11Peb txhua tug nyooj yaam nkaus le dais,
   peb quaj qos ntsuav yaam le nquab taug,
  peb nrhav qhov kws txav txem ncaaj
   tassws tsw muaj hlo le,
  peb nrhav txujkev cawm dim,
   los nyob deb peb heev.
  12Peb tej kev faav xeeb ntau quas zug rua ntawm koj xubndag,
   hab peb lub txem kuj ua timkhawv kom peb.
  Peb tej kev faav xeeb yeej nrug nraim peb
   hab peb paub peb tej kev txhum txem,
  13yog qhov kws peb faav xeeb hab tsw leeg yuav Yawmsaub,
   hab qhov kws thim tsw ua lawv le peb tug Vaajtswv,
  yog qhov kws has tej lug quab yuam hab faav xeeb,
   hab has tej lug daag kws npaaj rua huv lub sab.
  14Qhov kws txav txem ncaaj raug muab ntab rov qaab lawm,
   hab txujkev ncaaj nceeg nyob deb deb le,
  txujkev tseeb tub qaug taag rua lub tshaav puam huv moos,
   hab qhov kws ua sab ncaaj moog tsw tau rua huv lawm.
  15Tsw muaj kev tseeb hlo le,
   tug kws tso kev phem tseg kuj raug luas tswm txom.

  Yawmsaub pum hab tsw txaus sab
   rua qhov kws txav txem tsw ncaaj hlo le.
  16Nwg pum tas tsw muaj leejtwg hlo le,
   nwg phemfwj qhov kws tsw muaj leejtwg cheem.
  Mas nwg txhais teg txhad coj txujkev cawm dim lug,
   hab nwg txujkev ncaaj nceeg fwj nwg ca.
  17Nwg muab txujkev ncaaj nceeg lug ua lub tsho hlau naav,
   hab muab txujkev cawm dim lug ua lub mom hlau ntoo.
  Nwg muab txujkev pauj taub lug ua rwg tsho naav,
   hab muab qhov kws kub sab quas lug ua lub tsho kauv nwg.
  18Nwg yuav ua pauj lawv le puab tub ua lug lawd,
   nwg yuav npau tawg rua cov kws tawm tsaam nwg,
  hab ua pauj rua nwg cov yeeb ncuab.
   Nwg yuav ua pauj rua cov kws nyob lawv ntug havtxwv.
  19Puab txhad yuav ntshai Yawmsaub lub npe rua saab nub poob,
   hab yuav fwm nwg tug fwjchim ci ntsaa ab rua saab nub tuaj.
  Nwg yuav tuaj yaam le tug nam dej ntsawj
   kws Yawmsaub tej cua nplawm.

  20“Nwg yuav tuaj rua huv Xi‑oo ua tug kws txhwv puab,
   yog tuaj cuag Yakhauj cov tuabneeg kws tso kev faav xeeb tseg.”
   Yawmsaub has le nuav ntaag.
21Yawmsaub has tas, “Kuv mas kuv tej lug cog tseg rua puab yog le nuav. Kuv tug Ntsuj Plig kws nyob ntawm mej hab kuv tej lug kws kuv muab rua huv mej lub qhov ncauj, yuav tsw ncaim ntawm mej lub qhov ncauj hab tsw ncaim ntawm mej tej mivnyuas hab mej tej xeeb ntxwv lub qhov ncauj txwj nwgnuav moog ib txhws.” Yawmsaub has le nuav ntaag.