59

Klei Phung Ƀuôn Sang Hưn Klei Soh

  1Nĕ anei, kngan Yêhôwa amâo jing đŭt ôh tơl ñu amâo dưi bi mtlaih,
   knga ñu kăn dăl rei tơl ñu amâo dưi hmư̆ ôh.
  2Ƀiădah klei wê diih yơh
   bi ktlah leh diih mơ̆ng Aê Diê diih.
  Klei soh diih yơh mdăp hĕ leh ƀô̆ mta ñu mơ̆ng diih
   tơl ñu amâo hmư̆ ôh.
  3Kyuadah kngan diih čhŏ leh hŏng êrah,
   leh anăn kđiêng diih hŏng klei wê;
  ƀăng kƀông diih blŭ klei luar,
   êlah diih blŭ klei ƀai.
  4Amâo mâo sa čô kčŭt hŏng klei kpă ôh,
   amâo mâo sa čô phat kđi hŏng klei kpă ôh.
  Diñu knang kơ klei blŭ hơăi mang leh anăn blŭ luar.
   Diñu mĭn kơ klei jhat leh anăn ngă klei wê.
  5Diñu dôk krăm boh ala pui,
   leh anăn diñu mñam eh wăk wai.
  Hlei pô ƀơ̆ng boh diñu djiê yơh,
   leh anăn tơdah arăng bi mčah sa asăr, sa drei ala kpơ̆ng kbiă.
  6Eh wăk wai diñu amâo srăng jing čhiăm ao ôh;
   kăn diñu dưi guôm diñu pô hŏng bruă diñu rei.
  Bruă diñu jing bruă klei wê,
   leh anăn bruă kngan diñu ngă jing klei ƀai.
  7 Jơ̆ng diñu êran čiăng ngă klei jhat,
   leh anăn diñu ruăt tuh êrah pô amâo soh ôh.
  Klei mĭn diñu jing klei mĭn wê,
   klei bi luč leh anăn klei bi rai dôk ti êlan diñu.
  8Diñu amâo thâo kral êlan klei êđăp ênang ôh,
   leh anăn amâo mâo klei kpă ôh hlăm êlan diñu.
  Diñu brei êlan diñu jing wê,
   hlei pô êbat tinăn amâo thâo klei êđăp ênang ôh.

  9Kyuanăn klei kpă dôk kbưi hŏng drei,
   leh anăn klei kpă ênô amâo dưi hmao drei ôh.
  Drei duah klei mngač, ƀiădah nĕ anei, klei mmăt truh;
   drei duah klei kmlăi, ƀiădah drei êbat hlăm klei mmăt tĭt.
  10Drei duah êwư mtih msĕ si mnuih bum ală,
   drei duah êwư msĕ si phung amâo mâo ală ôh.
  Drei têč hnêč êjai yang hruê dơ̆ng msĕ si êjai mmăt wai băk;
   ti krah phung mâo klei ktang, drei jing msĕ si phung djiê.
  11Jih jang drei gruh msĕ si kgâo,
   drei krao ênguôt msĕ si mgăm.
  Drei duah klei kpă, ƀiădah amâo mâo ôh;
   drei duah klei bi mtlaih, ƀiădah ñu dôk kbưi hŏng drei.
  12Kyuadah klei hmei gao klei bhiăn jing lu ti anăp ih,
   leh anăn klei soh hmei hưn bi kdơ̆ng hŏng hmei.
  Klei hmei gao klei bhiăn dôk nanao mbĭt hŏng hmei,
   leh anăn hmei thâo kral klei wê hmei:
  13gao klei bhiăn, hngah kơ Yêhôwa,
   lui wir amâo tui hlue ôh Aê Diê hmei,
  blŭ kơ klei ktư̆ juă leh anăn klei bi kdơ̆ng,
   mĭn leh anăn ha blŭ klei luar mơ̆ng ai tiê.
  14Klei kpă kdŭn đuĕ leh,
   leh anăn klei kpă ênô dôk kbưi;
  kyuadah klei sĭt nik êbuh leh hlăm êlan dơ̆ng,
   leh anăn klei kpă ênô amâo dưi mŭt ôh.
  15Kƀah klei sĭt nik,
   leh anăn hlei pô đuĕ mơ̆ng klei jhat mjing ñu pô mnơ̆ng arăng plah mă.

   Yêhôwa ƀuh klei anăn, leh anăn ñu ênguôt,
   kyua amâo mâo klei kpă ôh.

  16 Ñu ƀuh amâo mâo sa čô mnuih ôh,
   ñu bi kngăr kyua amâo mâo pô đru dŏng brei.
  Hlăk anăn hŏng păl ñu pô ñu bi truh klei bi mtlaih,
   leh anăn klei kpă ênô ñu pô krơ̆ng ñu.
  17 Ñu hơô klei kpă ênô jing blah ao msei,
   leh anăn ñu đua đuôn klei bi mtlaih;
  ñu hơô klei rŭ ênua jing čhiăm ao,
   leh anăn ñu guôm ñu pô hŏng klei hur har jing sa blah ao kpal.
  18Ñu srăng bi wĭt kơ grăp čô tui si bruă mdê mdê,
   klei ngêñ kơ phung bi kdơ̆ng hŏng ñu,
  klei mưn jhat kơ phung roh ñu.
   Ñu srăng bi wĭt klei năng djŏ kơ jih jang plao ksĭ.
  19Snăn mơ̆ng yŭ, mnuih srăng huĭ kơ anăn Yêhôwa,
   leh anăn mơ̆ng anôk yang hruê ƀlĕ mnuih mpŭ kơ klei guh kơang ñu;
  kyuadah ñu srăng hriê msĕ si êa hnoh êtăng,
   angĭn Yêhôwa kpuh mđung.

  20 “Pô Bi Tui srăng hriê kơ ƀuôn Siôn
   kơ phung sang Yakôp kmhal leh kơ klei soh diñu,” Yêhôwa lač.
21Bi kâo dê, anei jing klei kâo bi mguôp hŏng diñu, Yêhôwa lač. “Mngăt Myang kâo pô dôk ti dlông ih, leh anăn klei kâo blŭ kâo dưm leh hlăm ƀăng êgei ih amâo srăng kbiă đuĕ ôh mơ̆ng ƀăng êgei ih, wăt mơ̆ng ƀăng êgei phung anak ih, kăn kbiă rei mơ̆ng ƀăng êgei phung čô ih, mơ̆ng ară anei truh kơ hlŏng lar,” Yêhôwa lač.