60

Tơlơi Ang Yang Čư̆ Ziôn

1Pô pơala Yesayah pơhiăp tui anai,
  “Ơ ƀing ană plei Yerusalaim, tơgŭ bĕ, pơčrang bĕ, yuakơ tơlơi bơngač gih hơmâo rai laih pơ ƀing gih,
   laih anŭn tơlơi ang yang Yahweh hlak pơčrang ƀơi ƀing gih kar hăng sa gru kơnăl.
  2Lăng bĕ, ră anai tơlơi kơnăm mơmŏt go̱m hĭ lŏn tơnah
   laih anŭn tơlơi kơnăm mơmŏt kơpa̱l dŏ jum dar ƀing ană plei,
  samơ̆ Yahweh pơčrang ƀơi ƀing gih
   laih anŭn tơlơi ang yang Ñu pơƀuh rai ƀơi ƀing gih.
  3Ƀing lŏn čar tuai či rai pơ tơlơi bơngač gih,
   laih anŭn ƀing pơtao gơñu či rai pơ tơlơi bơngač gih kar hăng rai pơ sêng brêng rơđah mơguah yơh.

  4“Angak đĭ bĕ mơta gih laih anŭn lăng jum dar gih tui anai:
   Abih bang ƀing mơnuih pơkŏn rai pơjơnum hrŏm hăng ƀing gih.
  Ƀing ană đah rơkơi gih či rai hăng ƀing gơñu mơ̆ng anih ataih,
   laih anŭn ƀing ană đah kơmơi gih ƀing gơñu či pŭ̱ pi ƀơi hơpăl tơngan.
  5Giŏng anŭn, ƀing gih či ƀuh tơlơi anŭn hăng mơak mơai yơh,
   sĭt pran jua gih či tơthŭk tơthăk yuakơ bă blai hăng tơlơi hơ̆k mơak yơh.
  Pơ ƀing gih yơh gơnam pơdrŏng săh ataih či ba rai
   mŭk dram khul lŏn čar anŭn ƀing sĭ mơnia či ba rai pơ ƀing gih mơ̆ng jơlan ia rơsĭ.
  6Ƀing sĭ mơnia gơñu hăng tơpul aseh samô gơñu či ba rai lu gơnam biă mă amăng anih lŏn gih,
   wơ̆t hăng khul ană aseh samô ƀing Midyan hăng ƀing Iphah.
  Abih bang ƀing sĭ mơnia mơ̆ng lŏn čar Seba ăt či rai mơ̆n,
   djă̱ ba mah hăng gơnam ƀâo mơngưi
   laih anŭn pơhaih tơlơi bơni hơơč kơ Yahweh yơh.
  7Abih bang triu bơbe ƀing Kêdar arăng či pơƀut glaĭ brơi kơ ƀing gih,
   khul triu tơno lŏn čar Nebayôt či jing gơnam ngă yang kơ ƀing gih yơh.
  Yahweh laĭ kơ tơlơi khul triu bơbe anŭn Ñu či tŭ mă jing gơnam pơyơr ƀơi kơnưl ngă yang Ñu,
   laih anŭn sang yang hiam rô̆ Ñu, Ñu či ngă hiam rô̆ hloh yơh.

  8“Sŏng prŏng ƀing mơnuih pă rai kar hăng kơthul pŏr,
   jing kar hăng čim pơrơgŏm pŏr nao pơ hruh gơñu lĕ?
  9Sĭt yơh anŭn jing ƀing mơnuih ƀơi khul plao ia hăng khul anih lŏn jĕ Rơsĭ Prŏng hơduah sem Yahweh.
   Khul sŏng prŏng Tarsis yơh hlak ba akŏ,
   ba glaĭ ƀing ană đah rơkơi gih mơ̆ng khul anih ataih.
  Ƀing gơñu ăt ba glaĭ amrăk mah gơñu mơ̆n
   kiăng kơ pơpŭ kơ Yahweh Ơi Adai gih,
  jing Pô Rơgoh Hiam Israel,
   yuakơ Ñu hơmâo pha brơi laih kơ ƀing gih tơlơi guh kơang.”
10Yahweh pơhiăp tui anai,
  “Ơ ƀing ană plei Yerusalaim, ƀing khul lŏn čar tuai yơh či ma̱n pơdơ̆ng glaĭ khul pơnăng plei prŏng gih,
   laih anŭn ƀing pơtao gơñu yơh či mă bruă kơ ƀing gih.
  Anŭn jing yuakơ hăng tơlơi hil yơh Kâo pơrai hĭ laih ƀing gih,
   samơ̆ hăng tơlơi khăp yơh Kâo pơrơđah kơ ƀing gih tơlơi glưh pran jua.
  11Khul amăng ja̱ng gih či nanao pŏk,
   khul bah amăng anŭn ƀu či krư̆ hĭ ôh hrơi hăng mlam,
  kiăng kơ ƀing pơtao dưi ba akŏ ƀing ană plei gơñu nanao,
   jing ƀing dưi ba rai pơ ƀing gih mŭk dram ƀing lŏn čar gơñu.
  12Sĭt kơnung djuai ƀôdah lŏn čar pă ƀu mă bruă kơ ƀing gih ôh, sĭt ƀing gơñu či răm rai hĭ yơh.
   Ƀing gơñu či glưh răm hĭ biă mă yơh.

  13“Arăng či ba rai pơ ƀing gih klâo djuai kơyâo hơngo̱ hiam,
   jing tơlơi ang yang anih lŏn Lebanôn,
  kiăng ngă kơ sang yang rơgoh hiam Kâo hiam rô̆,
   laih anŭn Kâo či pơư pơang plei Yerusalaim jing kar hăng grê dưh tơkai Kâo yơh.
  14Ƀing ană đah rơkơi ƀing kơtư̆ juă gih hlâo adih či rai bon kơkuh ƀơi anăp gih.
   Sĭt abih bang ƀing djik djak kơ ƀing gih hlâo adih či bon kơkuh ƀơi tơkai gih
   laih anŭn či yap kơ plei gih jing Plei Yahweh,
   jing Ziôn Pô Rơgoh Hiam Israel yơh.

  15“Wơ̆t tơdah ƀing gih tŭ arăng hơngah lui hăng pơrơmut sui biă mă,
   laih anŭn ƀu hơmâo hlơi pô găn nao pơ plei prŏng Yerusalaim anŭn ôh kiăng kơ sĭ mơnia,
  Kâo či ngă brơi kơ plei gih anŭn jing hĭ hiam rô̆ hlŏng lar
   laih anŭn jing tơlơi mơak kơ abih bang rơnŭk yơh.
  16Ƀing lŏn čar hăng ƀing pơtao gơñu či răk rong ƀing gih
   kar hăng amĭ pơmĕm ană bă ñu yơh.
  Giŏng anŭn, ƀing gih či thâo krăn kơ tơlơi Kâo, Yahweh, jing Pô Pơklaih gih,
   jing Pô Song Mă gih, Pô Dưi Kơtang Yakôb yơh.
  17Pơala kơ ko̱ng ƀing gih yua hlâo adih Kâo či brơi mah kơ ƀing gih,
   laih anŭn amrăk pơala kơ pơsơi yơh.
  Pơala kơ kơyâo ƀing gih yua hlâo adih Kâo či brơi ko̱ng kơ ƀing gih,
   laih anŭn pơsơi pơala kơ khul pơtâo.
  Kâo či brơi tơlơi rơnŭk rơno̱m jing hĭ khua ba akŏ gih
   laih anŭn tơlơi tơpă hơnơ̆ng jing hĭ khua git gai gih.
  18Ƀu či hơmâo dơnai tơlơi ƀrưh ƀai dơ̆ng tah amăng anih lŏn gih,
   ăt kŏn hơmâo tơlơi glưh pơčah hăng răm rai dơ̆ng lơi amăng khul guai lŏn gih,
  samơ̆ ƀing gih či yap kơ khul pơnăng gih Tơlơi Pơklaih
   laih anŭn yap kơ khul amăng ja̱ng gih Tơlơi Bơni Hơơč yơh.
  19Yang hrơi ƀu či jing tơlơi bơngač gih dơ̆ng tah tơdang hrơi,
   laih anŭn tơdang mlam tơlơi bơngač yang blan kŏn pơčrang ƀơi ƀing gih dơ̆ng lơi,
  yuakơ Kâo, Yahweh, či jing tơlơi bơngač gih hlŏng lar,
   sĭt Kâo, Ơi Adai gih, či jing tơlơi ang yang gih yơh.
  20Tui anŭn, ƀu či hơmâo tơlơi yang hrơi ƀlĕ dơ̆ng tah,
   laih anŭn ăt kŏn či hơmâo tơlơi yang blan lê̆ dơ̆ng lơi,
  laih anŭn khul hrơi rơngot hơning ih či rơngiă hĭ thĕng,
   yuakơ Kâo, Yahweh yơh, či jing tơlơi bơngač gih hlŏng lar.
  21Giŏng anŭn, abih bang ană plei Yerusalaim či jing tơpă hơnơ̆ng yơh
   laih anŭn ƀing gơñu či tŭ mă anih lŏn anŭn jing kŏng ngăn gơñu hlŏng lar.
  Ƀing gơñu jing kar hăng čơnŭh Kâo hơmâo pla laih,
   jing bruă mơnuă tơngan Kâo pơkra,
   kiăng kơ pơrơđah kơ tơlơi guh kơang Kâo.
  22Wơ̆t tơdah sang anŏ anet hloh amăng ƀing gih či jing hĭ djuai rơbâo čô,
   sĭt sang anŏ ƀu yom pơphan ôh či jing hĭ kơnung djuai kơtang yơh.
  Kâo yơh jing Yahweh.
   Amăng mông djơ̆ găl yơh Kâo či ngă abih bang tơlơi bruă anŭn tañ.”