61

Tin mừng cứu độ

1Thần Chúa ngự trên Ta vì Chúa đã xức dầu phong chức cho Ta truyền giảng Phúc âm cho người hiền từ; Ngài sai Ta đi băng bó những tấm lòng tan vỡ, tuyên cáo cho các nô lệ được tự do; và mở cửa ngục tù để phóng thích những người bị xiềng xích, 2để công bố năm đặc ân của Chúa và ngày tưởng thưởng của Thượng Đế, để an ủi tất cả những người tang chế khóc than, 3để nức lòng ca ngợi thay vì buồn rầu nặng trĩu, để họ được gọi là những cây sồi công chính, do Chúa trồng để làm đẹp mặt Ngài. 4Họ sẽ tái thiết những thành quách điêu tàn, sẽ xây lại những lâu đài đổ nát, sẽ trùng tu những thành phố đã nhiều đời hoang vắng. 5Các người nước ngoài sẽ đứng chăn các bầy gia súc các ngươi. Con cái kẻ ngoại kiều sẽ cày ruộng và trồng nho cho các ngươi. 6Nhưng các ngươi sẽ được gọi là Thầy Tế lễ của Chúa Hằng Hữu, là Người Phục vụ Thượng Đế chúng ta. Các ngươi sẽ được hưởng tài sản phong phú của các nước và thu vinh quang rực rỡ của các dân. 7Các ngươi được phúc lành, thịnh vượng gấp đôi và vui mừng mãi mãi, không còn bị hổ thẹn, nhục nhã nữa. 8Vì Ta, Chúa Hằng Hữu, yêu điều công chính, ghét kẻ dâng tế lễ thiêu để che đậy tội bóc lột. Ta sẽ thưởng phạt công minh, báo trả đúng theo sự thật. Ta sẽ lập giao ước đời đời với dân Ta. 9Dòng dõi họ sẽ nổi tiếng giữa các dân các nước. Tất cả những người gặp họ phải nhìn nhận rằng họ là dân tộc được Chúa ban phúc lành.

Sự công chính giữa các dân tộc

10Ta sẽ vô cùng mừng rỡ trong Chúa Hằng Hữu. Linh hồn ta hân hoan trong Thượng Đế ta, vì Ngài đã mặc áo cứu rỗi cho ta, phủ trên ta áo dài công chính, như tân lang đội mão hoa trên đầu, như tân phụ trang sức ngọc ngà châu báu. 11Vì như đất làm cho cây cỏ nứt đọt, hạt giống mọc lên thể nào, Chúa Hằng Hữu cũng làm cho đức công chính và sự ca ngợi nổi lên giữa tất cả các dân tộc thể ấy.