61

Xuv zoo has txug cawm Xi‑oo dim

  1Vaajtswv Yawmsaub tug Ntsuj Plig nyob sau kuv,
   vem Yawmsaub tau tsaa kuv kuas coj xuv zoo
  moog rua cov kws raug txom nyem nyuaj sab.
   Nwg khaiv kuv moog nplig cov kws lwj sab,
  hab tshaaj tawm txujkev ywj pheej rua cov kws raug nteg,
   hab txujkev dim rua cov kws raug kaw huv tsev lojfaaj,
  2hab tshaaj tawm xyoo kws Yawmsaub hlub,
   hab nub kws peb tug Vaajtswv pauj taub,
   hab nplig txhua tug kws quaj ntsuag,
  3hab pub rua cov kws quaj ntsuag huv Xi‑oo,
   pub ntshuas paaj hloov tshauv chaw rua puab,
  hab roj zoo sab xyiv faab hloov kev quaj ntsuag chaw,
   hab pub lub tsho hu nkauj qhuas
   hloov lub sab kws qaug zug,
  sub luas txhad hu puab tas cov ntoo qheb ncaaj nceeg
   kws Yawmsaub cog ca rua nwg
   ua nwg tug fwjchim ci ntsaa ab tshwm lug.
  4Puab yuav tswm tej kws thau u pob taag lawm dua tshab,
   puab yuav khu tej qub kws yaav tom ntej lamswm taag,
  puab yuav khu tej moos kws pob taag lawd
   yog tej kws puam tsuaj taag ntau tam tuabneeg lawm.
  5Lwm haiv tuabneeg yuav yug mej tej yaaj tej tshws,
   tuabneeg lwm tebchaws yuav laij mej tej teb
   hab tu mej tej txwv maab.
  6Mej yuav raug hu tas Yawmsaub cov pov thawj,
   luas yuav has txug mej tas
   yog cov kws ua koom rua peb tug Vaajtswv.
  Mej yuav tau noj ib tsoom tebchaws tej nyaj txag,
   hab mej yuav khaav txug qhov kws puab nplua nuj.
  7Kuv haiv tuabneeg yuav tau ob npaug lug
   hloov qhov kws puab txaaj muag,
  puab yuav tau kev xyiv faab lug
   hloov qhov kws puab poob ntsej muag.
  Mas huv puab lub tebchaws
   puab yuav tau ob npaug ua puab teej tug,
   puab yuav zoo sab xyiv faab moog ib txhws.

  8Kuv yog Yawmsaub nyam kev txav txem ncaaj,
   kuv ntxub qhov kws ua tub saab hab ua txhum.
  Kuv yuav ua pauj rua puab tag tag le,
   hab kuv yuav cog lug tseg rua puab moog ib txhws.
  9Puab caaj ceg yuav muaj suab npe rua huv ib tsoom tebchaws,
   puab tej tub ki yuav muaj suab npe rua huv ib tsoom tuabneeg.
  Txhua tug kws pum puab yuav cim tau puab tas
   puab yog haiv kws Yawmsaub foom koob moov.
  10Kuv yuav zoo sab kawg rua huv Yawmsaub,
   kuv tug ntsuj plig yuav xyiv faab hlo rua huv kuv tug Vaajtswv,
  tsua qhov nwg muab txujkev cawm dim ua lub tsho rua kuv naav,
   hab muab txujkev ncaaj nceeg ua lub tsho ntev kauv kuv,
  ib yaam nkaus le tug nraug vauv coj ntshuas paaj,
   hab yaam nkaus le tug nkauj nyaab coj npauj nyaj npauj kub.
  11Tej kaug tuaj huv aav le caag
   hab tej teb ua rua tej noob kws muab tseb tuaj hlub le caag,
  Vaajtswv Yawmsaub ua rua txujkev ncaaj nceeg
   hab kev qhuas tuaj hlub taab meeg
   ib tsoom tebchaws suavdawg ib yaam le ntawd.