61

Tơlơi Pơthâo Hiam Yahweh

1Ding Kơna Yahweh pơhiăp tui anai,
  “Yang Bơngăt Khua Yang Yahweh dŏ ƀơi Kâo,
   yuakơ Yahweh hơmâo ruah laih Kâo
   kiăng kơ hyu pơtô tơlơi pơthâo hiam kơ ƀing tŭ mă tơlơi kơtư̆ juă.
  Ñu hơmâo pơkiaŏ laih Kâo kiăng kơ pŏn pơjrao hĭ ƀing pran jua răm ruă,
   kiăng kơ pơhaih tơlơi pŏk tơbiă ƀing hlŭn
   laih anŭn pơrơngai hĭ ƀing mơnă mơ̆ng anih kơnăm mơmŏt.
  2Ñu pơkiaŏ Kâo kiăng kơ pơhaih thŭn Yahweh či khăp pap kơ ƀing ană plei Ñu truh laih yơh
   hăng pơhaih hrơi rŭ nua Ơi Adai ta ƀơi ƀing rŏh ayăt Ñu,
   laih anŭn kiăng kơ pơjuh alum abih bang ƀing kơŭ kơuăn.
  3Ñu pơkiaŏ Kâo kiăng kơ ƀlơ̆ng brơi kơ ƀing hlơi pô rơngot hơning amăng plei Ziôn,
   kiăng kơ pha brơi kơ ƀing gơñu tơlơi hơ̆k kơdơ̆k kar hăng đoăn pơtao hiam rô̆
  pơala kơ tơpur apui ƀing gơñu pơruai ƀơi akŏ gơñu yuakơ rơngot hơning,
   kiăng kơ pha brơi tơlơi hơ̆k mơak kar hăng ia rơmuă hiam
   pơala kơ tơlơi kơŭ kơuăn,
  laih anŭn kiăng kơ pha brơi ao tơlơi bơni hơơč
   pơala kơ jua bơngăt tah hơtai.
  Arăng či yap gơñu jing khul kơyâo sôl tơlơi tơpă hơnơ̆ng,
   jing kar hăng kơyâo Yahweh pla yơh
   kiăng kơ pơrơđah tơlơi guh kơang Ñu.

  4“Ƀing ană plei anŭn či pơdơ̆ng glaĭ plei glưh pơčah đưm hlâo adih
   laih anŭn rŭ̱ pơdơ̆ng glaĭ khul anih jing hĭ rơngol sui biă mă laih.
  Ƀing gơñu či pơphrâo glaĭ khul plei pla glưh pơčah
   jing khul plei ƀing rŏh ayăt hơmâo pơrăm pơrai laih amăng lu rơnŭk.
  5Ƀing tuai či wai lăng tơpul triu gih.
   Laih anŭn ƀing mơ̆ng khul anih ataih yơh či mă djŏp mơta bruă kơ khul đang hơma gih laih anŭn amăng khul đang boh kơƀâo gih.
  6Laih anŭn ƀing gơñu či iâu kơ ƀing gih jing ƀing khua ngă yang Yahweh yơh,
   jing ƀing mă bruă Ơi Adai ta.
  Ƀing gih či mă yua mŭk dram ƀing lŏn čar yơh,
   laih anŭn ƀing gih či pơư pơang yua mơ̆ng ƀing gih djă̱ pioh tơlơi pơdrŏng săh gơñu yơh.

  7“Ơ ƀing ană plei Kâo, pơala kơ tơlơi ƀing rŏh ayăt pơmlâo pơmlañ hĭ ƀing gih hlâo adih
   ƀing gih či tŭ mă dua črăn lu hloh khul mŭk dram yơh,
   laih anŭn pơala kơ tơlơi mlâo mlañ
   ƀing gih či hơ̆k mơak yuakơ ƀing gih dŏ amăng lŏn kŏng ngăn gih pô yơh.
  Sĭt ƀing gih či tŭ mă dua črăn lu hloh kŏng ngăn amăng anih lŏn gih,
   laih anŭn tơlơi mơak hlŏng lar yơh či lŏm kơ ƀing gih.”
8Yahweh laĭ tui anai,
  “Yuakơ Kâo, jing Yahweh, khăp tơlơi djơ̆ tơpă,
   tui anŭn, Kâo pơrơmut kơ tơlơi klĕ dŏp laih anŭn tơlơi ngă soh.
  Amăng tơlơi tŏng ten Kâo, Kâo či bơni kơ ƀing ană plei Kâo,
   laih anŭn pơjing tơlơi pơgop hlŏng lar hăng ƀing gơñu.
  9Ƀing ană tơčô gơñu ƀing lŏn čar tuai či thâo krăn,
   sĭt ƀing tơčô tơčĕ gơñu abih bang ƀing kơnung djuai či thâo krăn yơh.
  Abih bang ƀing hlơi pô ƀuh ƀing gơñu či thâo krăn yơh
   kơ tơlơi ƀing gơñu jing ană plei Kâo, Yahweh, hơmâo bơni hiam laih.”
10Ƀing ană plei Yahweh laĭ tui anai,
  “Ƀing ta mơak biă mă amăng Yahweh.
   Sĭt jua bơngăt ta mơak mơai amăng Ơi Adai ta,
  yuakơ Ñu hơmâo buh tơlơi pơklaih ƀơi ƀing ta kar hăng khul ao
   laih anŭn hơô tơlơi tơpă hơnơ̆ng kơ ƀing ta kar hăng ao phyung,
  jing kar hăng met han prap rơmet akŏ ñu pô kar hăng troă muk khua ngă yang yơh,
   laih anŭn kar hăng neh hơđŭ prap rơmet ñu pô hăng khul gơnam pơhrôp yơh.
  11Anŭn jing yuakơ kar hăng tơnah ngă brơi kơ anăh čă đĭ
   laih anŭn lŏn đang ngă brơi kơ khul pơjĕh prŏng đĭ yơh,
  ăt tui anŭn mơ̆n Khua Yang Yahweh či pơjing kơ tơlơi tơpă hơnơ̆ng hăng tơlơi bơni hơơč
   čơnŭh đĭ ƀơi anăp abih bang ƀing lŏn čar amăng lŏn tơnah.”