64

  1Au kheev yog koj dua rhe lub ntuj nqeg lug,
   hab tej roob tseeg ua zug quas kais
   rua ntawm koj xubndag.
  2Yaam le nplaim tawg cig kub tej pawg khaub
   hab suavtawg ua rua dej npau,
   thov koj qha koj lub npe rua cov kws tawm tsaam koj paub,
  hab ua rua ib tsoom tebchaws
   tseeg ua zug quas kais rua ntawm koj xubndag.
  3Thaus koj ua tej kws txaus ntshai kawg
   kws peb xaav tsw txug,
  koj nqeg lug mas tej roob ua zug quas kais
   rua ntawm koj xubndag.
  4Txwj thau u lug tsw muaj leejtwg tau nov
   lossws lub qhov ntsej tau noog,
  tsw muaj ib lub qhov muag tau pum dua
   ib tug vaajtswv kws tsw yog koj
   kws ua num paab cov kws tog rawv nwg.
  5Koj ntswb tug kws ua qhov ncaaj nceeg xyiv faab hlo,
   yog cov kws ncu ntsoov koj txujkev.
  Saib maj, koj chim los peb tseed ua txhum.
   Peb nyob huv txujkev txhum txem ntev heev,
   peb yuav dim hab lov?
  6Peb txhua tug zoo le cov kws qas tsw huv,
   hab peb tej kev ncaaj nceeg huvsw
   zoo le tej khaubduag kws qas puag tsuas.
  Peb txhua tug tuag tshaav yaam le tej nplooj ntoo,
   peb tej kev txhum muab peb kuav hlo moog
   yaam le cua ntsawj.
  7Tsw muaj leejtwg thov hu koj lub npe
   hab yooj xeeb tuav rawv koj.
  Koj tau fee plhu ntawm peb lawm,
   koj muab peb cob rua huv peb tej kev txhum txhais teg.

  8Au Yawmsaub, koj yeej yog peb leej txwv,
   peb yog cov aav nplaum,
  koj yog tug Kws puab peb,
   peb txhua tug yog koj txhais teg ua.
  9Au Yawmsaub, thov tsw xob chim heev,
   hab tsw xob cim ntsoov tej kev txhum moog ib txhws.
   Thov tshuaj saib, peb suavdawg yeej yog koj haiv tuabneeg.
  10Koj tej nroog kws dawb huv
   hloov ua tebchaws moj saab qhua lawm,
  Xi‑oo tub ua tebchaws moj saab qhua,
   Yeluxalee raug nyob do cuas lawm.
  11Peb lub tuam tsev dawb huv kws zoo nkauj
   kws peb tej laug qhuas koj,
   raug suavtawg kub lawm,
  hab peb tej chaw kws muaj nqes
   pob taag ua tej nam pawg lawm.
  12Au Yawmsaub, tub zoo le nuav lawm,
   koj tseed yuav tswj koj ca hab lov?
  Koj yuav nyob tuabywv hab ua rua peb
   raug txom nyem pov khawv nkaus lov?