64

  1“Ơ Yahweh ăh, yua hơget Ih ƀu hek hĭ adai laih anŭn trŭn rai?
   Tơdah Ih ngă tui anŭn khul čư̆ čan či tơtư̆ tơtơ̆ng ƀơi anăp Ih yơh!
  2Kar hăng tơdang apui jă̱ hlia tơbiă
   laih anŭn ngă brơi kơ ia jur,
  trŭn rai bĕ kiăng kơ ƀing rŏh ayăt Ih thâo krăn anăn hing ang Ih
   laih anŭn ngă brơi kơ ƀing lŏn čar tuai tơtư̆ ƀơi anăp Ih!
  3Tơdang Ih ngă khul tơlơi mơsêh mơyang ƀing gơmơi ƀu čang rơmang ôh amăng rơnŭk hlâo adih,
   Ih trŭn rai laih anŭn khul čư̆ čan tơtư̆ tơtơ̆ng ƀơi anăp Ih yơh.
  4Čơdơ̆ng mơ̆ng rơnŭk đưm đă adih ƀu hơmâo hlơi pô ôh pơđi̱ng tơngia kiăng kơ thâo hluh,
   ƀu hơmâo hlơi pô pơđi̱ng tơngia ôh kiăng kơ thâo hluh,
  laih anŭn kŏn hơmâo mơta pă lơi hơmâo ƀuh laih Ơi Adai pơkŏn rơngiao kơ Ih,
   jing Pô ngă brơi bruă mơnuă hiam kơ ƀing hlơi pô dŏ tơguan kơ Ih.
  5Ih trŭn rai pơ ƀing hlơi pô hơdơr khul hơdră jơlan djơ̆ tơpă Ih,
   laih anŭn mơak mơai ngă tui tơlơi djơ̆ tơpă anŭn yơh.
  Samơ̆ yuakơ ƀing gơmơi ăt tŏ tui ngă soh pơkơdơ̆ng glaĭ hăng khul jơlan Ih anŭn sui biă mă,
   tui anŭn Ih hil nač yơh.
   Tơdah tui anŭn, hiư̆m ƀing gơmơi dưi klaih hĭ lĕ?
  6Abih bang ƀing gơmơi jing kar hăng mơnuih ƀu rơgoh,
   laih anŭn abih bang khul bruă tơpă hơnơ̆ng gơmơi pô jing kar hăng khăn grĭ grañ hơƀak drak yơh.
  Abih bang ƀing gơmơi gliu djot hĭ kar hăng hla kơyâo,
   laih anŭn ƀing gơmơi jing kar hăng angĭn pưh pơđuaĭ hĭ yua mơ̆ng khul tơlơi soh gơmơi.
  7Ƀu hơmâo hlơi pô ôh kơkuh pơpŭ kơ anăn Ih
   ƀôdah hur har ur kwưh hăng Ih kơ tơlơi djru.
  Yuakơ anŭn Ih hơmâo pơdŏp hĭ laih ƀô̆ mơta Ih mơ̆ng ƀing gơmơi
   laih anŭn yua mơ̆ng khul tơlơi soh gơmơi Ih hơmâo ngă kơ ƀing gơmơi tơdu rơmơ̆n hĭ yơh.

  8“Ơ Yahweh hơi, wơ̆t tơdah tui anŭn Ih jing Ama gơmơi.
   Ƀing gơmơi jing lŏn kraĭ, Ih jing Pô ma̱n lŏn.
  Abih bang ƀing gơmơi jing bruă mơnuă tơngan Ih pơkra yơh.
  9Anăm hil nač rơgao hơnơ̆ng đơi ôh, Ơ Yahweh hơi.
   Anăm hơdơr pioh khul tơlơi soh gơmơi hlŏng lar ôh.
  Sĭt yơh, ƀing gơmơi rơkâo kơ Ih pơmĭn ƀlơ̆ng bĕ kơ ƀing gơmơi,
   yuakơ abih bang ƀing gơmơi jing ƀing ană plei Ih.
  10Khul plei pla rơgoh hiam Ih hơmâo jing hĭ laih kar hăng tơdron ha̱r.
   Wơ̆t hăng Čư̆ Ziôn ăt jing tơdron ha̱r mơ̆n, plei prŏng Yerusalaim jing hĭ anih rơngol.
  11Sang yang rơgoh hiam hăng ang yang gơmơi, jing anih ƀing ơi adon gơmơi bơni hơơč kơ Ih,
   ƀing rŏh ayăt hơmâo čuh hĭ laih,
   sĭt abih bang khul gơnam ơi adon gơmơi yua kiăng kơkuh pơpŭ kơ Ih jing gơnam ƀing gơmơi khăp hơmâo răm rai hĭ laih.
  12Wơ̆t tơdah abih bang tơlơi truh anŭn, Ơ Yahweh hơi, Ih ăt či pơkơ̆ng hĭ Ih pô ƀu pap brơi kơ ƀing gơmơi mơ̆n hă?
   Ih ăt či dŏ rơiăt hăng pơkơhma̱l hĭ ƀing gơmơi rơgao hơnơ̆ng đơi mơ̆n hă?”