66

Tơlơi Phat Kơđi Laih Anŭn Tơlơi Čang Rơmang

1Anai yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp,
   “Adai jing grê pơtao Kâo kiăng kơ git gai wai lăng,
   laih anŭn lŏn tơnah jing hơnăl Kâo trung tơkai Kâo yơh.
  Hiư̆m pă ƀing gih pơmĭn ƀing gih dưi ma̱n pơdơ̆ng sang brơi kơ Kâo hă?
   Ƀing gih pơmĭn ƀing gih dưi pơkra anih kơ Kâo pơdơi hă?
  2Hăng tơngan Kâo yơh Kâo pơjing rai abih bang hơdôm tơlơi mơnơ̆ng pơ adai gah ngŏ laih anŭn amăng lŏn tơnah gah yŭ anŭn,
   tui anŭn abih bang tơlơi mơnơ̆ng anŭn jing hĭ yơh.”
   Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp pơhaih laih.

  Ñu pơhiăp dơ̆ng tui anai, “Anai yơh jing pô pơmơak kơ Kâo:
   Pô luă gŭ laih anŭn hơmâo pran jua kơhma̱l,
   jing pô tơtư̆ huĭ kơ boh hiăp Kâo hăng tui gưt yơh.
  3Samơ̆ ƀing ană plei Kâo pơmĭn kơ tơlơi ngă yang kơ yang rơba̱ng sa čô mơnuih
   jing kar hăng pơyơr sa drơi rơmô tơno kơ Kâo, Yahweh,
  laih anŭn ƀing gơñu pơmĭn kơjŏh hĭ tơkuai asâo kiăng kơ pơyơr kơ yang rơba̱ng anŭn
   jing kar hăng pô pơyơr sa drơi ană triu Kâo yơh.
  Ƀing gơñu pơmĭn pơyơr drah bơbui kơ yang rơba̱ng anŭn
   jing kar hăng pơyơr pơdai kơ Kâo yơh,
  laih anŭn ƀing gơñu pơmĭn kơ tơlơi kơkuh pơpŭ kơ rup trah
   jing kar hăng čuh gơnam ƀâo mơngưi kơ Kâo yơh.
  Ƀing gơñu hơmâo ruah mă laih khul jơlan gơñu pô,
   laih anŭn jua bơngăt gơñu mơak amăng tơlơi hơƀak drak gơñu yơh.
  4Tui anŭn, Kâo ăt ruah mă bruă gleh tơnap mơ̆n kơ ƀing ană plei Kâo anŭn
   laih anŭn či ba rai ƀơi ƀing gơñu tơlơi truh sat ƀing gơñu huĭ hyưt yơh.
  Kâo či ngă tui anŭn yuakơ tơdang Kâo iâu ƀing gơñu, ƀu hơmâo hlơi pô ôh laĭ glaĭ,
   tơdang Kâo pơhiăp, ƀu hơmâo hlơi pô ôh hơmư̆ tui.
  Ƀing gơñu ngă laih tơlơi sat ƀai, jing tơlơi hơƀak drak ƀơi anăp Kâo
   laih anŭn ruah mă tơlơi ƀu pơmơak kơ Kâo ôh.”

  5Ơ ƀing tơtư̆ huĭ kơ boh hiăp Yahweh hăng tui gưt ăh,
   hơmư̆ bĕ boh hiăp Ñu anai,
  “Ƀing ayŏng adơi gih jing ƀing pơrơmut kơ ƀing gih,
   jing ƀing hơngah hĭ ƀing gih yuakơ ƀing gih pơyom kơ anăn Kâo, hơmâo laĭ laih tui anai,
  ‘Brơi bĕ Yahweh pơrơđah tơlơi dưi kơtang ang yang,
   kiăng kơ ƀing ta dưi ƀuh tơlơi mơak gih!’
   Samơ̆ ƀing pơhiăp tui anŭn či tŭ tơlơi mlâo mlañ yơh.
  6Hơmư̆ bĕ tơlơi tơgŭ pơkơdơ̆ng mơ̆ng plei prŏng gih,
   hơmư̆ bĕ dơnai mơ̆ng Sang Yang Kâo anŭn!
  Anŭn jing dơnai Kâo, Yahweh,
   kla glaĭ kơ ƀing rŏh ayăt Ñu abih bang tơlơi ƀing gơñu lăp tŭ mă yơh.

  7“Plei Kâo Yerusalaim anŭn jing kar hăng sa čô đah kơmơi tơkeng rai ană hlâo kơ ñu čơdơ̆ng đih apui yơh,
   jing kar hăng ñu tơkeng rai sa čô ană đah rơkơi hlâo kơ tơlơi ruă truh ƀơi ñu yơh.
  8Hlơi pô hơmâo hơmư̆ laih tơlơi kar hăng anŭn lĕ?
   Hlơi pô hơmâo ƀuh laih tơlơi kar hăng anŭn lĕ?
  Hiư̆m ngă, sa boh lŏn čar dưi jing rai kơnơ̆ng amăng sa hrơi đôč hă?
   Samơ̆ tơdang plei Ziôn čơdơ̆ng ruă nuă,
   ñu tơkeng rai ƀing ană bă mơtam yơh.
  9Anăm pơmĭn ôh kơ tơlơi Kâo či ba plei Kâo truh ƀơi mông tơkeng
   samơ̆ ƀu brơi tơkeng rai kơ ƀing ană bă ôh.”
  Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp laih.
   “Hiư̆m ngă, ƀing gih pơmĭn Kâo pơgăn hĭ sang ană anŭn
   tơdang Kâo ba rai tơlơi tơkeng anŭn hă?”
   Anŭn yơh jing tơlơi Ơi Adai gih pơhiăp laih.
  10“Ơ abih bang ƀing hlơi pô khăp kơ plei Yerusalaim ăh!
   Hơ̆k kơdơ̆k bĕ hăng plei Yerusalaim laih anŭn mơak mơai brơi kơ plei anŭn bĕ!
   Ơ abih bang ƀing hlak kơŭ kơuăn ră anai brơi kơ plei anŭn hơi!
   Hơ̆k kơdơ̆k kraih krin bĕ hăng plei anŭn.
  11Sĭt ƀing gih či hơdip jơna̱p mơak kar hăng ană bă mĕm laih anŭn trơi hrăp
   ƀơi tơsâo pơjuh alum amĭ ñu yơh,
   jing kar hăng ană bă mơñum lu
   laih anŭn mơak yuakơ ia tơsâo rô rai bă blai yơh.”
12Anai yơh jing tơlơi Yahweh ƀuăn,
   “Kâo či pơlar tơbiă tơlơi rơnŭk rơno̱m kơ plei Yerusalaim kar hăng ia krong rô bă blai yơh,
   laih anŭn mŭk dram ƀing lŏn čar tuai kơ plei anŭn kar hăng hơnŏh ia rô nanao yơh.
  Ƀing gih či tŭ mă tơlơi pơjuh pơalum Kâo kar hăng ană bă mĕm laih anŭn amĭ ñu pŭ̱ ñu ƀơi tơngan
   hăng pơpư̆ pơgơi ñu ƀơi pha tơŭt yơh.
  13Sĭt kar hăng sa čô amĭ pơalum ană ñu yơh,
   ăt tui anŭn mơ̆n Kâo či pơalum ƀing gih,
   jing tŭ tơlơi pơalum amăng plei Yerusalaim yơh.”

  14Pô pơala Yesayah pơhiăp tui anai, “Tơdang ƀing gih ƀuh khul tơlơi anŭn, pran jua gih či hơ̆k kơdơ̆k yơh
   laih anŭn ƀing gih či đĭ kơyar kar hăng rơ̆k čă đĭ yơh.
  Tơngan Yahweh či djru kơ ƀing ding kơna Ñu jing ƀing hlơi pô tui gưt kơ Ñu yơh,
   samơ̆ Ñu či tuh tơbiă tơlơi hil nač Ñu ƀơi ƀing rŏh ayăt Ñu yơh.
  15Lăng bĕ, Yahweh hlak rai amăng apui,
   laih anŭn khul rơdêh aseh Ñu rai kar hăng angĭn hơkruăh yơh.
  Ñu či ba rai tơlơi hil Ñu hĭr hăr yơh
   laih anŭn tơlơi brŏk ƀuăh Ñu hăng jơlah apui yơh.
  16Hăng apui laih anŭn hăng đao Ñu yơh
   Yahweh či phat kơđi ƀơi abih bang mơnuih mơnam,
   sĭt Ñu či pơdjai hĭ lu mơnuih biă mă yơh.”
17Anai yơh jing tơlơi Yahweh pơhaih, “Ƀing hlơi pô pơrơgoh hăng pơhiam hĭ laih gơñu pô ƀơi anăp ƀing yang rơba̱ng kiăng kơ kơsung nao pơ khul đang ƀing yang anŭn, laih anŭn ƀơ̆ng khul añăm hơƀak drak jing khul añăm bơbui, añăm tơkuih hăng khul añăm hlô pơkŏn dơ̆ng, ƀing gơñu či tŭ mă bưng hơnăl tuč gơñu hrŏm hơbĭt yơh.”
18“Bơ kơ Kâo, yuakơ khul bruă mơnuă sat gơñu laih anŭn khul tơlơi pơmĭn ƀai gơñu, Kâo jĕ či rai laih anŭn pơƀut glaĭ abih bang ƀing lŏn čar hăng ƀing kơnung djuai kiăng kơ ƀing gơñu či rai hăng ƀuh gru kơnăl tơlơi dưi kơtang ang yang Kâo yơh.
19“Kâo či ngă sa boh gru kơnăl jing sa tơlơi mơsêh mơyang amăng ƀing gơñu laih anŭn Kâo či pơkiaŏ đơđa amăng ƀing dŏ so̱t anŭn pơ ƀing lŏn čar, jing pơ lŏn čar Tarsis, pơ lŏn čar Libya, pơ lŏn čar Lidia, jing ƀing thâo yua hraŏ, pơ lŏn čar Tubal laih anŭn pơ lŏn čar Grek, laih anŭn pơ khul plao ia ataih aka ƀu hơmư̆ djơ̆ ôh kơ anăn hing ang Kâo ƀôdah tơlơi ang yang Kâo. Ƀing gơñu či pơhaih tơlơi ang yang Kâo amăng ƀing lŏn čar yơh. 20Ƀing gơñu či ba rai abih bang ƀing ayŏng adơi gih, mơ̆ng abih bang ƀing lŏn čar pơ Čư̆ Ziôn jing Čư̆ rơgoh hiam Kâo amăng plei Yerusalaim kar hăng sa gơnam pơyơr pơdai kơ Yahweh. Ƀing gơñu či rai ƀơi khul aseh, amăng khul rơdêh aseh laih anŭn khul rơdêh rơmok aseh, ƀơi khul aseh glưn laih anŭn ƀơi khul aseh samô yơh.” Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp laih. “Ƀing gơñu či ba rai ƀing ayŏng adơi gih jing kar hăng ƀing Israel ba rai khul gơnam pơyơr pơdai gơñu yơh pơ sang yang Yahweh amăng khul čeh ƀing gơñu pơrơgoh tui hăng tơlơi phiăn. 21Laih anŭn Kâo či ruah đơđa amăng ƀing gơñu ăt kiăng kơ jing ƀing khua ngă yang laih anŭn jing ƀing mă bruă Lêwi pơkŏn.” Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp laih.
22Yahweh ăt laĭ tui anai mơ̆n, “Kar hăng adai phrâo hăng lŏn tơnah phrâo, jing tơlơi mơnơ̆ng Kâo pơjing rai, či dŏ dơnơ̆ng nanao ƀơi anăp Kâo yơh, ăt tui anŭn mơ̆n, anăn gih wơ̆t hăng ƀing ană tơčô gih ăt či dŏ dơnơ̆ng nanao mơ̆n.” 23Yahweh pơhiăp dơ̆ng tui anai, “Čơdơ̆ng mơ̆ng rĭm tơlơi phet Blan Phrâo truh pơ tơlơi phet Blan Phrâo tŏ tui laih anŭn mơ̆ng hrơi Saƀat truh pơ hrơi Saƀat tŏ tui, ƀing mơnuih mơnam mơ̆ng rĭm lŏn čar či rai hăng bon kơkuh ƀơi anăp Kâo pơ anai yơh. 24Laih anŭn tơdang ƀing gơñu či tơbiă nao, ƀing gơñu či lăng ƀơi khul atâo djai ƀing hlơi pô tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Kâo yơh. Khul hlăt ƀơ̆ng drơi jan gơñu ƀu či djai hĭ ôh laih anŭn apui ƀơ̆ng gơñu kŏn či thăm hĭ lơi, laih anŭn khul atâo anŭn či jing hĭ hơƀak drak biă mă yơh kơ abih bang mơnuih mơnam anŭn.”