6

Ê-sa thấy Chúa và nhận nhiệm vụ Chúa giao phó

1Năm vua Ô-xia qua đời, tôi thấy Chúa đang ngồi trên ngai cao vời. Đền thờ đầy dẫy vinh quang Ngài. 2Chầu chực quanh ngai có các thiên thần. Mỗi thiên thần có sáu cánh, hai cánh che mặt, hai cánh phủ chân và hai cánh bay lượn. 3Họ hát vang một bài ca đối đáp: "Thánh thay, thánh thay, thánh thay! Chúa Tự hữu Hằng hữu Toàn năng! Vinh quang Ngài đầy tràn thế giới!" 4Tiếng ca vang dội, rúng chuyển Đền thờ đến tận nền móng. Khói xông lên nghi ngút cả Đền thờ.
5Thấy thế, tôi kêu than: "Chết tôi rồi! Đời tôi phải chấm dứt vì tôi là người có miệng lưỡi ô uế sống giữa một dân tộc cũng có miệng lưỡi ô uế gian ngoa! Thế mà tôi dám nhìn Vua là Chúa Hằng Hữu Toàn năng!"
6Lúc ấy, một thiên thần bay đến, tay cầm than lửa hồng vừa dùng kềm gắp ở bàn thờ, 7đặt ngay trên môi tôi và bảo: "Này! Lửa này đã chạm môi ngươi nên lỗi ngươi được tha, tội ngươi được xóa rồi!"
8Tôi liền nghe tiếng Chúa hỏi: "Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho Chúng Ta?" Tôi thưa: "Có con đây! Xin Chúa sai con!"
9Chúa bảo: "Con hãy đi bảo nhân dân: 'Đồng bào có nghe cũng chẳng hiểu! Đồng bào có nhìn cũng chẳng thấy! 10Dù con có giảng giải bao nhiêu, họ cũng chẳng vỡ lẽ! Họ sẽ bịt tai, nhắm mắt, vì họ ngại rằng nhỡ tai họ nghe ra, mắt họ nhìn thấy sự thật, họ sẽ hiểu tình trạng tuyệt vọng hư vong của mình, rồi họ phải hối cải để được Ta cứu chữa!"
11Tôi hỏi: "Thưa Chúa, bao giờ họ mới chịu nghe lời Chúa?" Chúa đáp: "Khi nào các thành phố họ bị sụp đổ, nhà cửa cỏ mọc rêu phong ruộng vườn hoang phế, 12khi nào họ bị lưu đày đi xa, và đất nước điêu tàn. 13Tuy nhiên, dù đất nước họ bị xâm lăng dồn dập, mười phần trăm nhân dân sẽ sống sót và hồi hương. Như khi người ta đốn cây còn chừa gốc, cây sẽ nứt nhánh, đâm chồi, thành phần thánh khiết vẫn luôn tồn tại và phục hồi sinh lực.