6

Tơlơi Yahweh Pơjao Bruă Kơ Yesayah

1Amăng thŭn pơtao Uzziyah tơĭ pran, Yahweh pơrơđah Ñu pô kơ kâo, Yesayah, amăng tơlơi pơƀuh. Kâo ƀuh Khua Yang dŏ be̱r ƀơi grê pơtao Ñu, glông hăng kơdrưh kơang, laih anŭn jăh ao Ñu go̱m hĭ atur Sang Yang. 2Gah ngŏ kơ Ñu hơmâo ƀing serap, jing ƀing ling jang hơmâo rup hrup hăng čim brĭm bơngač rơđah. Rĭm serap anŭn hơmâo năm ƀĕ čăng tui anai: Dua ƀĕ čăng gơñu go̱m hĭ ƀô̆ mơta gơñu, dua ƀĕ čăng gơñu pơkŏn go̱m hĭ drơi jan gơñu laih anŭn dua ƀĕ čăng gơñu pơkŏn dơ̆ng pioh pŏr. 3Laih anŭn ƀing gơñu iâu tơdruă gơñu tui anai:
  “Rơgoh hiam, rơgoh hiam, rơgoh hiam.
  Yahweh Dưi Kơtang jing rơgoh hiam yơh.
   Abih bang lŏn tơnah hơmâo bă hăng tơlơi ang yang Ñu.”
4Ƀơi dơnai ƀing serap anŭn pơhiăp, khul atur hăng khul bah amăng pơpư̆ pơgơi, laih anŭn anih Sang Yang bă hăng asăp apui yơh.
5Kâo pơhiăp kraih tui anai, “Răm ƀăm yơh kâo anai! Kâo khŏm djai hĭ yơh! Kâo khŏm djai yuakơ kâo jing sa čô mơnuih hơmâo tơƀông bah pơhiăp tơlơi ƀu rơgoh laih anŭn ƀing mơnuih jum dar kâo hơmâo tơƀông bah pơhiăp tơlơi grĭ grañ. Hloh kơ anŭn dơ̆ng, mơta kâo pô hơmâo ƀuh laih Pơtao, jing Yahweh Dưi Kơtang yơh.”
6Giŏng anŭn, sa čô serap mă sa tơlŏ hơdăng jă̱ hăng gai ke̱p mơ̆ng anih kơnưl laih anŭn pŏr rai pơ kâo. 7Ñu tĕk ƀơi amăng bah kâo hăng apui hơdăng anŭn laih anŭn laĭ tui anai, “Lăng bĕ, apui anai hơmâo tĕk djơ̆ laih tơƀông ih. Tơlơi anŭn kiăng laĭ tơlơi soh ih Yahweh mă pơđuaĭ hĭ laih hăng tơlơi wĕ wŏ ih Ñu pap brơi laih.”
8Giŏng anŭn, kâo hơmư̆ asăp Khua Yang pơhiăp tui anai, “Hlơi pô Kâo či pơkiaŏ nao lĕ? Laih anŭn hlơi pô či nao pơala brơi kơ ƀing ta lĕ?”
 Laih anŭn kâo laĭ tui anai, “Kâo yơh anai. Pơkiaŏ kâo bĕ!”
9Ñu laĭ dơ̆ng tui anai, “Nao laĭ bĕ kơ ƀing ană plei lŏn čar Yudah tui anai:
  “ ‘Hơmư̆ nanao bĕ, samơ̆ ƀing gih ƀu či thâo hluh ôh.
   Lăng nanao bĕ, samơ̆ ƀing gih ƀu či thâo ƀuh ôh.’

  10“Ơ Yesayah ăh, ngă bĕ kơ jua pơmĭn ƀing mơnuih anai jing hĭ mlŭk,
   kơđŏt hĭ bĕ tơngia gơñu
   laih anŭn pơpĭt hĭ bĕ mơta gơñu.
  Kơđai glaĭ tơdah ƀing gơñu dưi ƀuh hăng mơta gơñu,
   hơmư̆ hăng tơngia gơñu,
   laih anŭn thâo hluh hăng jua pơmĭn gơñu,
   tui anŭn ƀing gơñu či wơ̆t glaĭ pơ Kâo kiăng kơ Kâo či pơhla̱o hĭ ƀing gơñu yơh.”

  11Giŏng anŭn, kâo laĭ tui anai, “Ơ Khua Yang ăh, hơbĭn sui dơ̆ng kâo khŏm pơhiăp tui anŭn lĕ?”
 Laih anŭn Yahweh laĭ glaĭ tui anai:
  “Tơl khul plei pla lŏn čar anai răm rai hĭ
   laih anŭn ƀu hơmâo mơnuih dŏ amăng anŭn ôh,
  tơl ƀu hơmâo mơnuih pă ôh dŏ amăng khul sang dŏ
   laih anŭn khul đang hơma jing hĭ hông hang yơh,
  12tơl Yahweh hơmâo puh pơđuaĭ hĭ laih ƀing mơnuih anai pơ lŏn čar ataih
   laih anŭn anih lŏn anai jing hĭ anih rơngol laih anŭn kơnơ̆ng hơmâo ƀiă mơnuih đôč dŏ glaĭ pơ anih anai.
  13Wơ̆t tơdah kơnơ̆ng hơmâo sa črăn amăng pluh mơnuih đôč ăt dŏ amăng anih lŏn anai,
   ƀing rŏh ayăt či rai dơ̆ng kiăng pơrai hĭ anih lŏn anai.
  Samơ̆ ƀing dŏ so̱t anŭn či jing kar hăng tơpơ̆ng phŭn kơyâo sen jing kơyâo rơgoh hiam yơh
   tơdang arăng dro̱m hĭ.
  Ăt tui anŭn mơ̆n, ƀing dŏ so̱t anŭn či jing pơjĕh rơgoh hiam,
   ƀing gơñu či jing kar hăng phŭn čăt đĭ dơ̆ng amăng anih lŏn anŭn.”