6

Klei Y-Êsai Bi Ƀuh Hlăk Aê Diê Iêu Ñu

1 Thŭn Mtao Usia djiê, kâo ƀuh Khua Yang dôk gŭ ti sa boh jhưng mtao, mđĭ dlông snăk leh anăn arăng mpŭ, leh anăn kdrŭn ao jhung ñu bi bŏ sang yang. 2Phung sêraphim dôk ti dlông ñu; grăp čô digơ̆ mâo năm pŏk siap: dua pŏk guôm ƀô̆, dua pŏk guôm jơ̆ng, leh anăn dua pŏk pioh phiơr. 3 Digơ̆ ur hdơ̆ng digơ̆, lač,
  “Doh jăk, doh jăk, doh jăk yơh Yêhôwa kơ phung kahan;
   jih lăn ala bŏ hŏng klei guh kơang ñu.”
4 Tur ƀăng bhă ktư̆ mgei kyua asăp phung ur, leh anăn sang yang bŏ hŏng săp pui.
5Kâo lač, “Knap mñai yơh kơ kâo! Djiê yơh kâo; kyuadah kâo jing mnuih mâo ƀăng kƀông čhŏ mrŏ, kâo dôk hdĭp ti krah sa phung ƀuôn sang mâo êlah čhŏ mrŏ, kyuadah ală kâo ƀuh leh Mtao, Yêhôwa kơ phung kahan!”
6Hlăk anăn sa čô hlăm phung sêraphim phiơr hriê kơ kâo djă hdăng ngur ñu mă mơ̆ng knưl hŏng knaih điêt. 7Sa čô Sêrap bi sô̆ ƀăng êgei kâo hŏng dŏ anăn leh anăn lač, “Dŏ anei sô̆ leh kƀông ih; arăng mă hĕ leh klei wê ih, leh anăn klei soh ih pap brei leh.” 8Leh anăn kâo hmư̆ asăp Khua Yang lač, “Hlei pô kâo srăng tiŏ nao? Hlei pô srăng nao brei kơ drei?” Hlăk anăn kâo lač, “Tinei kâo, tiŏ nao kâo bĕ.” 9 Ñu lač, “Nao bĕ, lač kơ phung ƀuôn sang anei:
  ‘Hmư̆ bĕ diih, ƀiădah amâo thâo săng ôh;
   dlăng bĕ diih, ƀiădah amâo thâo ƀuh ôh.’
  10Brei ih bi khăng hĕ ai tiê phung ƀuôn sang anei;
   bi ktrŏ hĕ ƀăng knga diñu,
  leh anăn bi pĭt hĕ ală diñu,
   huĭdah diñu ƀuh hŏng ală diñu,
  hmư̆ hŏng knga diñu,
   leh anăn ai tiê diñu thâo săng,
   leh anăn diñu lŏ wĭt leh anăn lŏ mâo klei bi hlao.”
11Hlăk anăn kâo lač, “Ơ Khua Yang, dŭm boh sui?” Ñu lŏ wĭt lač,
   “Tơl lu ƀuôn prŏng rai leh,
  amâo mâo mnuih dôk ôh,
   leh anăn amâo mâo sa čô dôk hlăm sang ôh,
   leh anăn jih lăn čar jing ênguôl,
  12leh anăn Yêhôwa suôt kbưi phung mnuih,
   leh anăn anôk ênguôl srăng jing lu ti krah lăn čar.
  13Wăt tơdah ăt dôk tinăn sa kdrêč hlăm pluh diñu,
   arăng srăng lŏ bi rai ñu.
  Ƀiădah msĕ si ana kyâo têrêbin leh anăn ana kyâo sen
   ăt dôk knŏng kpơ̆ng tơdah leh arăng druôm ana digơ̆,
   găp djuê doh jăk jing kpơ̆ng ñu.”