7

I-sai-a và Vua A-khát

1Trong thời của A-khát con của Giô-tham, cháu của U-xi-a, làm vua của Giu-đa, Rê-xin vua của A-ram và Pê-ca con của Rê-ma-li-a vua của I-sơ-ra-ên kéo lên hãm đánh Giê-ru-sa-lem, nhưng họ không thắng được. 2Khi nhà Ða-vít nghe rằng A-ram đã liên minh với Ép-ra-im thì lòng của A-khát và lòng dân đều rúng động như cây rừng lung lay trước gió.
3Bấy giờ CHÚA phán với I-sai-a, “Ngươi và Shê-a Gia-súp con của ngươi hãy đi gặp A-khát tại đầu cống, ở Thượng Hồ, trên con đường đến cánh đồng của thợ nện nỉ, 4và nói với ông ấy rằng,
 ‘Hãy cẩn thận, cứ bình tĩnh, đừng sợ hãi, và chớ ngã lòng vì hai khúc củi âm ỉ cháy và đang bốc khói đó, tức cơn giận bừng bừng của Rê-xin vua của A-ram và của con trai Rê-ma-li-a.
5Bởi A-ram và Ép-ra-im cùng con của Rê-ma-li-a đã âm mưu hại ngươi và nói với nhau rằng, 6“Chúng ta hãy đi lên đánh hạ Giu-đa, phá rối nó, chia nhau xứ ấy, rồi lập Ta-bê-ên lên làm vua xứ ấy.”’”
7Vì thế CHÚA Hằng Hữu phán,
  “Ðiều đó sẽ không thành;
  Nó sẽ không xảy ra,
  8Vì đầu của A-ram là Ða-mách,
  Ðầu của Ða-mách là Rê-xin.
  Trong vòng sáu mươi lăm năm,
  Ép-ra-im sẽ tan tành,
  Không còn được kể là một dân nữa.
  9Ðầu của Ép-ra-im là Sa-ma-ri,
  Ðầu của Sa-ma-ri là con của Rê-ma-li-a.
  Nếu các ngươi không đứng vững trong đức tin,
  Các ngươi sẽ không đứng vững được.”

Lời Tiên Tri về Ðấng Christ Ra Ðời

10CHÚA phán với A-khát một lần nữa, 11“Hãy xin CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngươi, một dấu hiệu. Dấu ấy có thể sâu đến tận âm phủ hay cao tới thiên đàng.”
12Nhưng A-khát đáp, “Tôi sẽ không xin. Tôi sẽ không thử CHÚA.”
13I-sai-a bèn nói, “Hỡi nhà Ða-vít, hãy nghe đây:
 Các người cho rằng làm phiền người ta là việc nhỏ, nên các người muốn làm phiền đến Ðức Chúa Trời của tôi nữa sao?
14Vì vậy chính CHÚA sẽ ban cho các người một dấu hiệu: Nầy, một trinh nữ sẽ thụ thai. Nàng sẽ sinh một con trai và đặt tên con trai đó là EM-MA-NU-ÊN. 15Con trẻ ấy sẽ ăn sữa đông đặc và mật ong cho đến khi biết khước từ điều ác và chọn điều thiện. 16Vì trước khi đứa trẻ biết khước từ điều ác và chọn điều thiện, nước của hai vua mà ngài sợ đó sẽ bị bỏ hoang. 17CHÚA sẽ dùng vua của A-sy-ri đem đến ngài, dân ngài, và nhà của tổ tiên ngài những ngày chưa từng có kể từ khi Ép-ra-im tách ra khỏi Giu-đa.”
18Trong ngày đó CHÚA sẽ huýt gió gọi ruồi từ các kinh rạch ở Ai-cập đến và gọi ong từ xứ A-sy-ri đến. 19Rồi tất cả chúng sẽ đến và đậu trong các thung lũng hoang vắng, trong các hốc đá, trên mọi bụi gai, và trên mọi đồng cỏ.
20Trong ngày đó Chúa sẽ dùng dao cạo đã thuê từ bên kia sông, tức vua của A-sy-ri, mà cạo đầu và cạo sạch những lông chân, rồi cạo luôn cả râu của các người.
21Trong ngày đó mỗi người sẽ có một con bò cái tơ và hai con chiên. 22Vì chúng cho quá nhiều sữa, nên ai nấy đều có sữa đông đặc để dùng. Thật vậy, mọi người còn sót lại trong xứ đều sẽ có sữa đông đặc và mật ong để ăn.
23Trong ngày đó những nơi đã từng có hàng ngàn cây nho, trị giá cả ngàn nén bạc, sẽ trở thành những vùng toàn là bụi gai và những cây gai dại. 24Ai vào đó cũng phải mang cung tên, vì cả xứ chỉ toàn là bụi gai và những cây gai dại. 25Trên các gò nổng, những nơi người ta thường cuốc xới, bạn sẽ không muốn đến những nơi đó nữa, vì sợ những bụi gai và những cây gai dại; nhưng các gò nổng ấy sẽ trở thành những nơi người ta thả bò ăn cỏ và để các đàn chiên đến giẫm lên.