7

Tej lug kws has rua Aha

1Thaus Aha kws yog Yauthaa tug tub hab yog Uxiya tug xeeb ntxwv ua vaajntxwv kaav Yuta tebchaws, mas Alaa tug vaajntxwv Lexi hab Yixayee tug vaajntxwv Pekha kws yog Lemaliya tug tub tuaj ua rog rua lub nroog Yeluxalee, tassws ntaus tsw yeej. 2Thaus muaj tuabneeg moog has rua huv Tavi caaj ceg tas, “Cov Alaa tuaj koom nrug cov Efa‑i lawm,” mas vaajntxwv hab cov pejxeem lub sab ntshai tshee quas nyo yaam le tej ntoo kws raug cua ntsawj.
3Yawmsaub txhad has rua Yaxaya tas, “Koj hab koj tug tub Se‑ayasu ca le tawm moog ntswb Aha ntawm tug cav dej kws ndwg lug rua lub paag saab peg, yog ntawm txujkev kws moog rua daim teb Ntxhua Xuv, 4mas has rua nwg tas, ‘Koj ca le ceev faaj, ua sab tug tsw xob ntshai hab tsw xob poob sab rua ob yaav nyuas qaab tawg kws nchu paa nuav, kws yog Lexi hab cov Alaa, hab yog Lemaliya tug tub txujkev npau tawg. 5Cov Alaa hab cov Efa‑i hab Lemaliya tug tub tau ntaus tswvyim ua phem rua koj has tas, 6“Ca peb moog ua rog rua Yuta hab muab puab dua rhe hab txeeb Yuta rua peb, hab tsaa Thanpe‑ee tug tub ua vaajntxwv kaav puab.” 7Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas,

  “ ‘Puab tej tswvyim yuav tsw muaj,
   ua tsw tau tshwm lug.
  8Tsua qhov Alaa lub taubhau
   yog lub nroog Ntamaxaka,
   Ntamaxaka lub taubhau tsuas yog Lexi xwb.
  Tsw dhau rau caum tswb xyoo
   Efa‑i yuav tawg taag ua tej dwb daim,
   hab ua tsw tsheej ib haiv tuabneeg lawm.
  9Efa‑i lub taubhau yog lub nroog Xamali,
   hab Xamali lub taubhau
   tsuas yog Lemaliya tug tub xwb.
  Yog mej tsw tso sab tag tag,
   mej yuav tsw nyob ruaj khov hlo le.’ ”

Yuav yug Emanu‑ee

10Yawmsaub rov has rua Aha tas, 11“Ca le thov ib yaam txujci ntawm Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv, txawm yog nyob tub le tub tuag teb lossws sab le sau ntuj kuj tau.” 12Tassws Aha has tas, “Kuv yuav tsw thov hab kuv yuav tsw swm Yawmsaub.” 13Mas Yaxaya has tas, “Tavi caaj ceg 'e, ca le tig ntsej noog. Qhov kws mej ua rua tuabneeg dhuav mej, tsw txaus lov es mej tseed ua rua kuv tug Vaajtswv dhuav hab lov? 14Vem le nuav Yawmsaub yuav pub txujci tshwm rua mej ntaag. Saib maj, ib tug ntxhais hluas yuav xeeb mivnyuas hab yug tau ib tug tub, hab yuav tis npe hu ua Emanu‑ee. 15Nwg yuav noj kua mig nyeem hab zwb ntaab rua thaus nwg paub tseg qhov phem hab xaiv yuav qhov zoo. 16Ua ntej kws tug mivnyuas hov paub tseg qhov phem hab xaiv yuav qhov zoo, ob tug vaajntxwv kws koj ntshai kawg hov le tebchaws yuav nyob do cuas ca. 17Yawmsaub yuav coj Axilia tug vaajntxwv lug ntaus koj hab koj cov tuabneeg hab koj txwv caaj ceg, yog tej xwm txheej kws txwj thaus Efa‑i ncaim ntawm Yuta lug tsw tau muaj dua le.”
18Nub hov Yawmsaub yuav xuav hu tej yoov nyuj kws nyob ntawm tej hauv dej huv Iyi tebchaws hab tej ntaab kws nyob huv Axilia tebchaws tuaj. 19Tej hov huvsw yuav tuaj nyob puv nkaus tej khuab rooj khuab haa hab tej kem zeb hab nyob sau tej xuav paug hab tej tshaav zaub huvsw.
20Nub hov Yawmsaub yuav xuas raab chais kws nwg ndav ntawm tug dej Yufeti saab nub tuaj kws yog Axilia tug vaajntxwv ntaag tuaj chais tej plaubhau hab tej plaub ntawm kwtaw hab yuav kuam hlo tej fwj txwv pov tseg.
21Nub hov ib leeg yuav yug ib tug xyuas nyuj hab ob tug yaaj. 22Vem tej tsaj pub kua mig ntau nplua mag, nwg yuav tau noj kua mig nyeem. Txhua tug kws tseed tshuav nyob huv lub tebchaws yuav tau noj kua mig nyeem hab zwb ntaab.
23Nub hov txhua thaaj kws txeev muaj txwv maab ib txheeb tsob kws tau nqe ib txheeb sekhee nyaj, yuav ntxeev ua xuav paug ntsaaj xuav paug ntswm. 24Tej tuabneeg kws tuaj rua hov ntawd yuav coj neev coj xub tuaj, vem thoob tebchaws tsuas yog muaj xuav paug ntsaaj xuav paug ntswm. 25Hab tej pov roob kws puab txeev xuas hlau ncaws, mej yuav moog tsw txug hov ntawd vem ntshai xuav paug ntsaaj xuav paug ntswm. Tej pov roob hov yuav ua chaw rua luas tso nyuj hab ua chaw rua yaaj tsuj.