8

Yaxaya tug tub

1Mas Yawmsaub has rua kuv tas, “Ca le coj ib daim txag luj lug sau npe ntawv has tas, Mahaw Salahanpa. 2Kuv nrhav tau ob tug kws tso sab tau lug ua kuv le timkhawv, yog pov thawj Uliya hab Yenpelekhiya tug tub Xekhaliya. 3Mas kuv moog nrug puj xwbfwb pw mas nwg xeeb mivnyuas hab yug tau ib tug tub. Tes Yawmsaub txawm has rua kuv tas, “Ca le tis tug tub hov lub npe hu ua Mahaw Salahanpa, 4tsua qhov ua ntej kws tug mivnyuas hov txawj hu nam hab txwv, mas Ntamaxaka tej nyaj txag hab Xamali tej hov txhua chaw yuav raug Axilia tug vaajntxwv txeeb coj moog.”
5Yawmsaub rov has rua kuv tas, 6“Vem yog cov tuabneeg nuav tsw yuav cov dej Silau‑a kws ndwg tug yeeg hab ntshai Lexi hab Lemaliya tug tub, 7vem le nuav, saib nawj, Yawmsaub coj tug nam dej luj Yufeti kws hlub hlub tuaj tawm tsaam puab, yog Axilia tug vaajntxwv hab nwg lub meej mom fwjchim huvsw. Tej dej yuav ndwg nyaab hlo tej haav dej huvsw hab nyaab hlo tej ntug dej huvsw. 8Hab yuav kuav hlo moog rua huv Yuta, hab nyaab hlo dhau plhawv moog txwj nkaus cej daab. Au Emanu‑ee, nwg yuav nthuav tis daav puv nkaus koj lub tebchaws.”

  9Ib tsoom tuabneeg,
   ca le sau zog ua ke hab ntshai,
  ib tsoom tebchaws kws nyob deb
   ca le tig ntsej noog,
  ca le cuab zug ua rog hab ntshai,
   ca le cuab zug ua rog hab ntshai los maj.
  10Ca le sablaaj ua ke,
   tassws tej kws mej xaav hov yuav tsw tav,
  ca le has lug, los yuav tsw tau qaabhau,
   vem Vaajtswv nrug nraim peb.p

Yuav tsum paub ntshai Vaajtswv

11Yawmsaub cev nwg txhais teg kws muaj zug lug rua sau kuv has tej lug nuav rua kuv, hab ntuag kuv tsw xob ua lawv le haiv tuabneeg nuav ua, nwg has tas, 12“Txhua yaam kws cov tuabneeg nuav has tas yog kev ntaus tswvyim faav xeeb, mas mej tsw xob has le ntawd, hab tej kws puab ntshai mej tsw xob ntshai tsw xob ceeb hlo le. 13Mej yuav suav tas Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus nwg dawb huv. Ca nwg ua tug kws mej paub ntshai, ca nwg ua tug kws mej ntshai kawg. 14Hab nwg yuav ua lub chaw dawb huv kws cawm sav, hab ua lub pob zeb kws tuabneeg dawm, hab ua txhwb zeb kws ua rua cov Yixayee hab cov Yuta puavleej dawm qaug, hab ua rooj hlua rooj ntaa kws cuab cov tuabneeg kws nyob huv Yeluxalee. 15Yuav muaj tuabneeg coob dawm lub pob zeb hov. Puab yuav qaug hab yuav tawg taag, puab yuav maag rooj hlua hab raug nteg.”
16Ca le muab tej lug timkhawv khi khaws ca, hab ca le muab tej lug qha hov kaw ca rua huv kuv cov thwjtim. 17Kuv yuav tog rawv Yawmsaub kws fee plhu ntawm Yakhauj caaj ceg lawd, hab kuv yuav vaam khom nwg. 18Saib maj, kuv hab cov mivnyuas kws Yawmsaub pub rua kuv yog txujci tseem ceeb hab yog yaam kws qha tom hauv ntej rua cov Yixayee, yog lug ntawm Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus kws nyob sau lub roob Xi‑oo. 19Thaus luas has rua mej tas, “Ca le moog ua nug rua tej txwv neeb txwv yaig kws qw ua nqaaj ua nqug tsw tsheej suab,” mas tsw tswm nyog tuabneeg ua nug rua puab tug Vaajtswv lov? Tswm nyog puab ua nug rua tug kws tuag txug cov kws tseed caj lov? 20Ca le saib tej lug qha hab tej lug timkhawv. Cov kws has tej lug le hov kuj yog cov kws tsw pum qhov kaaj. 21Puab yuav hlaa lub tebchaws moog ua ntxhuv sab kawg hab tshaib plaab. Thaus puab tshaib puab yuav chim hab tsaa muag saib rua sau ntuj tsawm foom puab tug vaajntxwv hab puab tug Vaajtswv. 22Puab yuav saib rua lub nplajteb tsuas muaj kev ntxhuv sab kev tsaus ntuj kev lwj sab, puab yuav raug muab xyeeb moog rua huv qhov tsaus ntuj nti.