8

Yahweh Yua Ƀing Assiria Kiăng Kơ Pơkơhma̱l Khul Plei Phŭn Damaskus Hăng Samaria

1Yahweh pơhiăp hăng kâo tui anai, “Mă bĕ sa pŏk hơnăl kơyâo laih anŭn čih treh bĕ ƀơi anŭn hăng sa ƀĕ gai treh tui anai: Kơ tơlơi Mahêr-Salal-Has-Baz. 2Giŏng anŭn, iâu rai bĕ khua ngă yang prŏng hloh Uriah laih anŭn Zekharyah ană đah rơkơi Yeberekyah jing ƀing tŏng ten kiăng kơ ngă gơ̆ng jơlan kơ Kâo.”
3Tơdơi kơ anŭn, tơdang kâo dŏ hrŏm hăng bơnai kâo, ăt jing pô pơala mơ̆n, ñu pi kian laih anŭn tơdang ñu tơkeng rai sa čô ană đah rơkơi, Yahweh pơhiăp hăng kâo tui anai, “Pơanăn bĕ ană anŭn jing Mahêr-Salal-Has-Baz. 4Hlâo kơ čơđai anŭn thâo pơhiăp, ‘Ama’ ƀôdah ‘Amĭ,’ pơtao dêh čar Assiria či mă pơđuaĭ hĭ abih bang mŭk dram plei phŭn Damaskus anŭn laih anŭn gơnam sua mă plei phŭn Samaria anŭn yơh.”
5Yahweh pơhiăp hăng kâo dơ̆ng tui anai:
  6“Yuakơ ƀing ană plei Yudah anai hơmâo hơngah hĭ laih
   khul ia rô tơdu rơun hơnŏh ia Silôah
  laih anŭn hơ̆k mơak kiăng kơ ngă ƀing gŏp hăng pơtao Rezin
   jing ană đah rơkơi Remalyah,
  7hơnŭn yơh, Khua Yang jĕ či ba rai pơtao dêh čar Assiria wơ̆t hăng abih bang tơlơi ang yang ñu jing ƀing ling tơhan ñu yơh,
   kiăng kơ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing Yudah anŭn
   kar hăng ia li̱ng kơtang mơ̆ng krong Huphrat yơh.
  Kar hăng krong anŭn yơh ƀing ling tơhan ñu či rô blai amăng abih bang hơnŏh,
   rô bă blai ƀơi abih ha̱ng ia yơh,
  8laih anŭn lip rai amăng lŏn čar Yudah, tơlŭh rai go̱m hĭ,
   laih anŭn găn rơgao hĭ mơ̆ng anih lŏn anŭn tơl lip truh pơ đŏk mơnuih mơnam.
  Ơ Immnuêl hơi!
   Kar hăng čăng čim si̱ng rơhaih prŏng kiăng kơ mă hlô yơh
   ăt tui anŭn mơ̆n ƀing ling tơhan anŭn či go̱m hĭ anih lŏn rơhaih rơhông ih.”

  9Ur kraih bĕ kơ tơlơi pơblah, Ơ ƀing lŏn čar tuai ăh, samơ̆ ƀing gih či tah hơtai yơh!
   Ƀing gih hơmư̆ bĕ, Ơ ƀing anih lŏn amăng abih lŏn tơnah!
   Prap pre kơ tơlơi pơblah bĕ samơ̆ ƀing gih či tah hơtai yơh!
   Prap pre kơ tơlơi pơblah bĕ samơ̆ ƀing gih či tah hơtai yơh!
  10Pơkơčĕ rai hơdră tơdruă gih bĕ, samơ̆ tơlơi anŭn ƀu či jing hĭ ôh;
   pơphŭn rai mơneč gih bĕ, samơ̆ tơlơi anŭn ƀu či krep truh ôh,
   yuakơ Ơi Adai dŏ hrŏm hăng ƀing gơmơi jing ƀing Yudah.

Huĭ Pơpŭ Bĕ Kơ Yahweh

11Yahweh pơhiăp hăng kâo hăng tơlơi dưi Ñu ƀơi kâo hăng pơkơđiăng kâo anăm đuaĭ tui jơlan ƀing ană plei Yudah ôh. Ñu laĭ tui anai:
  12“Ơ Yesayah hơi, abih bang tơlơi ƀing ană plei anai yap tơlơi pơgop kơčĕ mơneč,
   anăm ih yap ôh tơlơi pơgop kơčĕ mơneč.
  Hơget tơlơi ƀing gơñu huĭ bra̱l, anăm huĭ ôh,
   sĭt anăm huĭ hyưt yuakơ tơlơi anŭn ôh.
  13Kâo, Yahweh Dưi Kơtang yơh, jing Pô ih khŏm yap jing Pô rơgoh hiam,
   Kâo yơh jing Pô ih khŏm huĭ pơpŭ,
   sĭt Kâo yơh jing Pô ih khŏm huĭ hyưt.
  14Kâo yơh jing anih rơgoh hiam jing anih ƀing gih či hơmâo tơlơi pơklaih;
   samơ̆ kơ abih dua lŏn čar Israel hăng Yudah anŭn Kâo či jing
  kar hăng sa boh boh pơtâo ngă kơ ƀing gơñu tơhneč rơbuh
   laih anŭn boh pơtâo ngă kơ ƀing gơñu lê̆ rơbuh hĭ.
  Bơ kơ ƀing ană plei Yerusalaim anŭn Kâo či jing hĭ
   kar hăng sa boh čơđo̱ng hăng sa boh ka̱p ƀač yơh.
  15Hơmâo lu mơnuih amăng ƀing gơñu či tơhneč rơbuh;
   ƀing gơñu či lê̆ rơbuh laih anŭn glưh pơčah hĭ,
   laih anŭn ƀing gơñu či djơ̆ ka̱p laih anŭn ƀu dưi tơklaih hĭ ôh.”

  16Kâo, Yesayah, pơhiăp tui anai, “Ơ ƀing ding kơna kâo hơi, akă pŏn hĭ bĕ khul boh hiăp mơ̆ng Yahweh kơ tơlơi đuaĭ tui tơlơi juăt Ñu
   laih anŭn go̱m kơđŏm hĭ bĕ kiăng kơ dŏ dơnơ̆ng.
  17Kâo či dŏ tơguan kơ Yahweh,
   wơ̆t tơdah Ñu hlak pơdŏp hĭ ƀô̆ mơta Ñu mơ̆ng abih bang ană tơčô ơi adon ta Yakôb anŭn,
   sĭt kâo či đaŏ kơnang ƀơi Ñu kiăng kơ ngă tui tơlơi Ñu ƀuăn laih yơh.
18“Lăng bĕ, Kâo yơh anai, hrŏm hăng ƀing ană bă Yahweh hơmâo pha brơi laih kơ kâo. Ƀing gơmơi jing khul gru kơnăl laih anŭn khul rup pơtưh amăng ƀing Israel mơ̆ng Yahweh Dưi Kơtang, jing Pô dŏ amăng Sang Yang Ñu ƀơi Čư̆ Ziôn yơh.
19“Ƀing mơnuih mơnam či laĭ brơi kơ ƀing gih kiăng hơduah tơlơi djru pơmĭn mơ̆ng ƀing pơhiăp hăng atâo laih anŭn ƀing pơjâo iâu yang, jing ƀing pơhiăp pơhoč ƀĕp ƀap. Ƀing gơñu či laĭ kơ tơlơi ƀing ană plei năng hơduah tơña kơ ƀing yang gơñu. Yua hơget hơduah tơlơi djru pơmĭn mơ̆ng ƀing djai kơ tơlơi ƀing hơdip lĕ? 20Tui hăng khul boh hiăp mơ̆ng Yahweh kơ tơlơi juăt Ñu, tơdah ƀing gơñu ƀu pơhiăp tui hăng boh hiăp anŭn ôh, ƀing gơñu ƀu či dŏ amăng tơlơi bơngač sêng guah ôh, yuakơ ƀing gơñu đuaĭ tui tơlơi pơmĭn gơñu pô. 21Ƀing gơñu či rŭng răng hăng ư̆ rơpa laih anŭn brŏk ƀuăh amăng anih lŏn anai yơh. Tơdang ƀing gơñu ư̆ rơpa hăng hil nač tui anŭn, ƀing gơñu či hơtŏm păh kơ pơtao ta laih anŭn kơ Ơi Adai ta yơh. 22Giŏng anŭn, ƀing gơñu či lăng nao jum dar gơñu pô pơ lŏn tơnah laih anŭn kơnơ̆ng ƀuh tơlơi rŭng răng, tơlơi kơnăm mơmŏt laih anŭn tơlơi huĭ bra̱l đôč. Sĭt Yahweh či glŏm hĭ ƀing gơñu mŭt amăng lăm tơlơi kơnăm mơmŏt hlo̱m ƀo̱m yơh.”