9

Sự Trị Vì Công Chính của Vua Sẽ Ðến

  1Tuy nhiên sẽ không còn sầu thảm cho những kẻ bị hoạn nạn nữa.
  Trong quá khứ Ngài đã hạ xứ Xê-bu-lun và xứ Náp-ta-li xuống,
  Nhưng trong tương lai Ngài sẽ làm rạng rỡ con đường nằm ven biển,
  Tức miền bên kia Sông Giô-đanh,
  Thuộc vùng Ga-li-lê của các dân ngoại.
  2Dân đi trong bóng tối sẽ thấy ánh sáng lớn;
  Ðối với những kẻ sống trong xứ của bóng tử thần,
  Một vầng chân quang đã bừng lên chiếu sáng trên họ.

  3Chúa đã làm cho đất nước nầy được tăng trưởng bội phần;
  Ngài đã cho niềm vui của họ gia tăng;
  Họ vui mừng trước mặt Ngài, như vui trong mùa gặt, như vui khi chia nhau chiến lợi phẩm,
  4Vì cái ách trên cổ họ,
  Ðòn gánh trên vai họ,
  Và cây roi của kẻ áp bức họ
  Ðã bị Ngài bẻ gãy như trong ngày Ma-đi-an bị đánh bại.
  5Vì mọi giày trận mang ra chiến trường,
  Và mọi quân phục đẫm máu quân thù,
  Ðều sẽ bị đem ra thiêu hủy như nhiên liệu được dùng để đốt.

  6Vì sẽ có một Con Trẻ sinh cho chúng ta,
  Một Con Trai ban cho chúng ta;
  Quyền trị vì sẽ đặt trên vai Ngài.
  Ngài sẽ được xưng là
  Ðấng Mưu Luận Lạ Lùng,
  Ðức Chúa Trời Quyền Năng,
  Cha Ðời Ðời,
  Chúa Bình An.
  7Quyền trị vì của Ngài sẽ thêm mãi không ngừng,
  Và hòa bình sẽ kéo dài vô tận trên ngai của Ða-vít và trong vương quốc của Ngài.
  Ngài sẽ thiết lập và duy trì quyền trị vì của Ngài bằng công lý và công chính,
  Từ nay cho đến đời đời.
  Nguyện lòng nhiệt thành của CHÚA các đạo quân sẽ thực hiện điều ấy.

Cơn Giận của Chúa đối với Những Kẻ Lãnh Ðạo Gian Ác

  8Chúa đã truyền một sứ điệp nghịch lại Gia-cốp;
  Sứ điệp ấy bao gồm toàn thể I-sơ-ra-ên.
  9Toàn dân sẽ biết đến,
  Tức mọi người ở Ép-ra-im và dân chúng ở Sa-ma-ri.
  Với lòng đầy kiêu căng và ngạo mạn, họ nói rằng,
  10“Gạch đã đổ xuống, ta sẽ xây lại bằng đá khối;
  Những cây sung đã bị đốn hạ, ta sẽ thay thế bằng những cây tùng.”
  11Nhưng CHÚA sẽ khiến những kẻ thù của Rê-xin chống lại họ;
  Ngài khích động quân thù của họ nổi lên.
  12Phía đông có A-ram, phía tây có Phi-li-tin;
  Chúng hả mồm nuốt lấy I-sơ-ra-ên.
  Dù như vậy Ngài vẫn chưa nguôi giận;
  Tay Ngài còn tiếp tục đưa lên.
  13Thế mà con dân Ngài vẫn không quay về với Ðấng đánh phạt mình;
  Họ không tìm kiếm CHÚA của các đạo quân.
  14Vì vậy CHÚA sẽ chặt đầu chặt đuôi của I-sơ-ra-ên;
  Trong một ngày, cả cành cây cọ và cây sậy đều bị chặt.
  15Các trưởng lão và các người quyền quý của họ là đầu;
  Các tiên tri dạy dỗ những điều dối trá là đuôi.
  16Những kẻ lãnh đạo dân nầy đã dẫn họ đi lạc hướng;
  Những kẻ dẫn dắt dân nầy đã đưa họ đến chỗ diệt vong.
  17Vì thế Chúa chẳng thương tiếc các trai tráng của họ;
  Ngài cũng chẳng đoái hoài các cô nhi quả phụ của họ,
  Bởi ai nấy đều gian manh và tà ác;
  Mọi miệng đều nói những lời rồ dại ngông cuồng.
  Dù như vậy Ngài vẫn chưa nguôi giận;
  Tay Ngài còn tiếp tục đưa lên.
  18Sự gian ác bùng lên như lửa cháy;
  Nó đốt thiêu gai góc và bụi gai;
  Nó thiêu sạch các bụi rậm trong rừng,
  Rồi bốc lên thành một luồng khói đen mù mịt.
  19Vì CHÚA các đạo quân nổi cơn thịnh nộ,
  Nên đất nước nầy bị lửa cháy ngập trời,
  Còn dân chúng trở thành mồi cho lửa hừng thiêu đốt,
  Ðến nỗi anh chị em cũng chẳng thương tiếc nhau.
  20Chúng chộp giật bên phải, nhưng bụng vẫn đói;
  Chúng ngoạm lấy bên trái, nhưng bụng vẫn không no;
  Thậm chí chúng ăn thịt luôn cả người thân của mình!
  21Ma-na-se ăn nuốt Ép-ra-im;
  Ép-ra-im ăn nuốt Ma-na-se;
  Rồi cả hai cùng đánh Giu-đa.
  Dù như vậy Ngài vẫn chưa nguôi giận;
  Tay Ngài còn tiếp tục đưa lên.