9

Năm danh hiệu của Chúa Cứu Thế

1Tuy nhiên, thời kỳ tối tăm tuyệt vọng sẽ chấm dứt. Dù lãnh thổ Sa-bu-lôn và Nép-ta-li sắp bị Chúa đoán phạt, nhưng trong tương lai chính các lãnh thổ đó tức là vùng Ga-li-lê và Bắc Giô-đan, trên con đường ra biển - sẽ đầy dẫy vinh quang. 2Nhân dân đang đi trong bóng tối sẽ thấy Nguồn sáng lớn chiếu soi những người đang ngồi dưới bóng sự chết. 3Dân số Y-sơ-ra-ên sẽ gia tăng đông đảo; lòng dân tràn ngập vui mừng như đến mùa gặt hái hoặc như ngày chia chiến lợi phẩm. 4Vì Chúa đập tan xiềng xích đã trói buộc dân Ngài và bẽ gãy cây roi đánh họ, như ngày xưa Chúa dùng nhóm người của Ghi-đê-ôn để tiêu diệt đại quân Ma-đi-an. 5Trong ngày hòa bình sau đại thắng, người ta không cần phát khí giới để võ trang nhân dân, không cần quân phục, áo giáp nữa; những áo trận dính máu sẽ bị đốt.
6Vì chúng ta, một Con trẻ được sinh ra; một Con trai được ban cho loài người để cầm quyền tể trị. Người có tên là: Đấng Diệu kỳ, Đại Mưu sĩ, Thượng Đế Toàn năng, Cha Vĩnh cửu và Chúa Hòa bình. 7Chính quyền Người là chính quyền hòa bình kéo dài vô tận. Người sẽ ngự trên ngai Đa-vít để trị nước cách công minh đến đời đời. Người sẽ đem lại hòa bình và công chính cho tất cả các dân tộc trên thế giới. Chúa Hằng Hữu Toàn năng sẽ hăng hái xúc tiến chương trình này.

Chúa đoán phạt Y-sơ-ra-ên

8-10Chúa đã đáp lời Y-sơ-ra-ên là dân tộc kiêu căng, cứng lòng. Họ dám khoe khoang: "Dù đất nước bị tàn phá, chúng ta sẽ tái thiết tốt đẹp hơn xưa, gạch đổ được thay bằng đá đẽo, gỗ bá hương thế gỗ sung.
11,12Chúa sẽ cho quân thù liên minh tiến công vào đất Y-sơ-ra-ên, quân đội Sy-ri đánh trước mặt, quân đội Phi-li-tin đánh sau lưng. Chúng nhe răng cắn nuốt Y-sơ-ra-ên cho thỏa thích. Nhưng Chúa vẫn còn phẫn nộ, nắm tay Ngài còn hăm dọa. 13Vì dù bị trừng phạt nặng nề như thế, các ngươi vẫn chưa chịu ăn năn để quay về với Chúa Hằng hữu Toàn năng. 14,15Vì thế, cùng một ngày, Chúa sẽ tiêu diệt các nhà lãnh đạo chính trị và các tiên tri dối trá của Y-sơ-ra-ên. 16Vì các nhà lãnh đạo của dân này dẫn họ vào con đường diệt vong.
17Vì thế Chúa không vui lòng về bọn thanh niên Y-sơ-ra-ên, cũng không thương xót quả phụ, cô nhi của họ vì họ đều giả nhân giả nghĩa, làm điều gian ác, nói lời điên dại, dối trá. Nhưng Chúa vẫn còn phẫn nộ, nắm tay Ngài còn hăm dọa. 18Chúa sẽ đốt sạch những điều gian ác ấy, như người ta đốt gai, đốt rác, ngọn lửa cháy lan cả rừng, khói bốc lên nghi ngút. 19,20Cả đất nước này bị cháy đen vì trận hỏa hoạn ấy, do cơn phẫn nộ của Chúa Hằng Hữu Toàn năng. Dân Y-sơ-ra-ên trở thành cây khô, củi trước ngọn lửa đoán phạt. Mỗi người giành ăn với anh em mà vẫn đói, cướp giật của láng giềng mà vẫn không đủ ăn. Chúng đói đến nổi phải ăn thịt con cái mình. 21Ma-na-se tiến công Ép-ra-im, Ép-ra-im phản công Ma-na-se, cả hai kéo lên đánh phá Giu-đa, gây nên cảnh cốt nhục tương tàn. Nhưng Chúa vẫn còn phẫn nộ, nắm tay Ngài còn hăm dọa.