9

Tug vaajntxwv kws yuav lug kaav

1Yuav tsw muaj kev tsaus ntuj rua tug kws txeev raug kev txom nyem lwj sab dua le lawm. Yaav thau u Vaajtswv ua rua Xenpuloo tebchaws hab Nathali tebchaws raug luas saib tsw taug. Tassws yaav tom qaab nwg yuav ua kuas txujkev ntawm ntug havtxwv kws nyob saab dej Yalatee nub poob tau koob meej, yog Kalilai kws lwm haiv tuabneeg lug nyob.
  2Cov tuabneeg kws taug txujkev tsaus ntuj
   tub pum qhov kaaj kws luj kawg lawm.
  Cov kws nyob huv txujkev tuag tug duab tsaus
   txujkev kaaj ci rua puab lawm.
  3Koj tub pub lub tebchaws nthuav daav
   hab tsaav txujkev xyiv faab rua puab lawm.
  Puab zoo sab xyiv faab rua ntawm koj xubndag,
   yaam le xyiv faab rua thaus sau qoob loos,
  hab yaam le xyiv faab rua thaus
   muab tej kws txeeb tau lug sws faib.
  4Raab quab kws nyaav hab tug laag ntawm xub pwg
   hab tug qws kws quab yuam puab,
  koj tub muab luv ib yaam le nub
   kws ua rua cov Mintee lawm.
  5Txhua nkawm khau kws tswm aav tseeg moog ua rog,
   hab txhua lub tsho kws raus huv cov ntshaav
  yuav raug muab ua tawg hlawv
   huv cub suavtawg.
  6Muaj ib tug mivnyuas yug lug rua peb,
   muaj ib tug tub pub rua peb.
  Yuav muab qhov kws kaav tebchaws
   rua sau nwg xubpwg,
  hab nwg lub npe yuav hu tas
   yog lub chaw sablaaj kws phemfwj kawg,
   yog Vaajtswv kws muaj fwjchim luj kawg,
   yog leej txwv kws nyob moog ib txhws,
   yog vaajntxwv leej tub kws coj kev thaaj yeeb.
  7Nwg kev tswjfwm yuav daav quas zug tuaj,
   hab txujkev thaaj yeeb yuav muaj tsw txawj kawg,
  rua sau Tavi lub zwm txwv
   hab sau nwg lub tebchaws.
  Nwg yuav txav txem ncaaj
   hab ua ncaaj nceeg
  txhad ua rua lub tebchaws nyob ruaj khov,
   hab tuav lub tebchaws txwj nwgnuav moog
   ib txhws tsw kawg.
  Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus
   kub sab quas lug yuav ua tej num nuav kuas tav.

Yawmsaub chim rua cov Yixayee

  8Tug Tswv xaa xuv moog tawm tsaam Yakhauj,
   hab yuav moog raug Yixayee.
  9Tej pejxeem suavdawg yuav paub,
   yog Efa‑i hab cov tuabneeg Xamali kws tsaab ua luj
   hab lub sab khaav theeb has tas,
  10“Tej thwv cib pob taag lawm,
   tassws peb yuav swv tej txhwb zeb kws txhwm lug ua dua tshab.
  Tej ntoo txwv cua raug muab ntuv lawm,
   tassws peb yuav muab ntoo cab
   cog rua huv lub qub chaw.”
  11Yawmsaub txhad txhawb Lexi cov tshawj chim tawm tsaam puab,
   hab tshaum puab cov yeeb ncuab.
  12Cov Alaa kws nyob saab nub tuaj
   hab cov Filixatee kws nyob saab nub poob
   yuav rua ncauj nqog cov Yixayee.
  Txawm le ntawd los nwg txujkev chim kuj tsw thim,
   hab nwg tseed tsaa nwg txhais teg le qub.

  13Cov pejxeem kuj tsw tig lug cuag tug kws nplawm puab,
   tsw nrhav Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus.
  14Yawmsaub txhad le txav Yixayee taubhau hab kwtwv,
   hab tej nplooj kum yem hab tej lojkov rua tuab nub.
  15Cov kev txwj quas laug hab cov kws muaj meej yog lub taubhau,
   cov cuav xwbfwb cev Vaajtswv lug kws qha tsw tseeb yog kwtwv.
  16Cov thawj kws coj cov tuabneeg nuav
   tau coj puab yuam kev,
   hab cov kws puab coj kuj raug muab nqog.
  17Vem le hov Yawmsaub txhad tsw zoo sab rua puab cov hluas,
   hab tsw taab ncuab cov mivnyuas ntsuag
   tsw muaj txwv hab cov puj ntsuag,
  tsua qhov txhua tug tsw fwm Vaajtswv hab ua phem
   hab txhua lub qhov ncauj has tej lug tsw paub qaabhau.
  Txawm le ntawd los nwg txujkev chim kuj tsw thim,
   hab nwg tseed tsaa nwg txhais teg le qub.

  18Txujkev phem kub nyab yaam le suavtawg kub,
   mas kub hlo tej xuav paug ntsaaj xuav paug ntswm,
  zwg tawg rua tej haav zoov ntum,
   mas haav zoov kub paa nchu tej nam nthwv rua sau.
  19Lub tebchaws raug muab hlawv
   vem yog Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg txujkev npau tawg.
  Cov pejxeem zoo yaam le tej tawg kws muab rauv,
   tsw muaj ib tug twg tseg nwg cov kwvtij txujsa le.
  20Puab txeeb tau rua saab xws los tseed tshaib,
   noj rua saab phem los kuj tsw tsau,
   nyag taug nyag noj kwvtij le nqaj.
  21Manaxe noj Efa‑i, Efa‑i noj Manaxe,
   mas ob tug koom tawm tsaam Yuta.
  Txawm le ntawd los Yawmsaub txujkev chim kuj tsw thim,
   hab nwg tseed tsaa nwg txhais teg le qub.