9

Tơlơi Ƀuăn Kơ Tơlơi Tơkeng Rai Pô Messiah

1Wơ̆t tơdah tui anŭn, ƀing tŭ tơlơi rŭng răng anŭn ƀu či dŏ amăng tơlơi rŭng anŭn hlŏng lar ôh.
 Amăng rơnŭk đưm hlâo adih, Yahweh hơmâo pơluă gŭ laih ƀing kơnung djuai Zebulun wơ̆t hăng ƀing kơnung djuai Naptali, samơ̆ amăng rơnŭk pơanăp Ñu či pơpŭ anih lŏn kơplăh wăh rơsĭ prŏng hăng dơnao Galilê, hrŏm hăng anih lŏn gah ngŏ̱ krong Yurdan, jing anih lŏn arăng pơanăn Galilê ƀing mơnuih Tuai yơh.
  2Ƀing ană plei anŭn hlak rơbat amăng tơlơi kơnăm mơmŏt,
   samơ̆ ƀing gơñu hơmâo ƀuh laih tơlơi bơngač prŏng.
  Ƀơi ƀing hơdip amăng anih lŏn kơnăm mơmŏt hlo̱m ƀo̱m,
   tơlơi bơngač hơmâo pơčrang laih.
  3Ơ Yahweh hơi, Ih hơmâo pơlar prŏng ƀing lŏn čar anŭn
   laih anŭn pơlar đĭ tơlơi hơ̆k mơak gơñu.
  Sĭt ƀing gơñu hơ̆k mơak ƀơi anăp Ih
   kar hăng ƀing mơnuih hơ̆k mơak amăng bơyan hơpuă,
   kar hăng ƀing ling tơhan hơ̆k mơak
   tơdang ƀing gơñu pơpha gơnam sua mă hăng tơdruă.
  4Sĭt kar hăng Ih blah dưi hĭ ƀing Midyan hlâo adih,
   Ih ăt či pơphač hĭ
  oč băk jing gơnam pơkơtraŏ ƀơi bra gơñu,
   gai tơlŏ taih ƀơi bra gơñu,
   laih anŭn gai hơnuăt ƀing kơtư̆ juă gơñu.
  5Rĭm tơkhŏ ƀing ling tơhan khĭn kơtang yua amăng tơlơi pơblah
   laih anŭn rĭm sum ao ƀing tơhan anŭn le̱ng kơ hơmâo drah soh sel,
  či jing gơnam arăng pioh hĭ kiăng kơ čuh
   kar hăng djŭh arăng răk hĭ pioh kơ apui yơh.
  6Sa čô ană arăng či tơkeng rai kơ ƀing gơmơi,
   sĭt sa čô ană đah rơkơi yơh Ih či brơi rai kơ ƀing gơmơi.
  Laih anŭn Ñu či jing hĭ Pô git gai wai lăng ƀing gơmơi yơh.
   Arăng či iâu kơ Ñu jing
  Pô Djru Pơmĭn Hiam Klă, Ơi Adai Dưi Kơtang,
   Ama Hlŏng Lar laih anŭn Khua Rơnŭk Rơno̱m.
  7Kơnŭk kơna Ñu git gai wai lăng laih anŭn tơlơi rơnŭk rơnua či pơlar đĭ tui nanao
   ƀu či thâo đŭt hĭ ôh.
  Ñu či dŏ ƀơi grê pơtao ơi adon Ñu Dawid kiăng kơ git gai
   laih anŭn wai lăng lŏn čar pơtao Dawid.
  Ñu či pơkơjăp laih anŭn djă̱ kơjăp tơlơi bruă kơnŭk kơna anŭn
   hăng tơlơi djơ̆ tơpă laih anŭn tơlơi tơpă hơnơ̆ng
   čơdơ̆ng mơ̆ng hrơi Ñu jing hĭ pơtao hlŏng truh kơ hlŏng lar yơh.
  Ơ Yahweh Dưi Kơtang hơi, tơlơi hur har Ih yơh
   či pơgiŏng hĭ tơlơi anŭn.

Tơlơi Yahweh Hil Pơkơdơ̆ng Glaĭ Hăng Ƀing Israel

  8Khua Yang hơmâo mơit laih boh hiăp pơkơđiăng kơ ƀing Israel,
   sĭt tơlơi truh sat anŭn či truh ƀơi ƀing ană tơčô Yakôb anŭn yơh.
  9Tui anŭn, abih bang ƀing ană plei či thâo krăn yơh,
   wơ̆t hăng ƀing Ephraim laih anŭn ƀing dŏ amăng Samaria.
  Ƀing gơñu pơhiăp pơgao pơang
   laih anŭn pơgao hơnơ̆ng amăng pran jua gơñu tui anai,
  10“Wơ̆t tơdah ƀing rŏh ayăt glưh trŭn hĭ laih khul sang ƀing ta pơkra hăng ƀrĭk,
   samơ̆ ƀing ta či pơdơ̆ng glaĭ hăng khul boh pơtâo khăt hiam hloh yơh.
  Wơ̆t tơdah ƀing rŏh ayăt anŭn pơglưh pơrơbuh hĭ khul tơmĕh kơyâo ngă hăng kơyâo ting,
   samơ̆ ƀing ta či pơdơ̆ng glaĭ khul kơyâo sar hiam pơala kơ khul kơyâo ting anŭn.”
  11Tui anŭn, kiăng kơ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing Israel, Yahweh hơmâo pơtơgŭ đĭ laih ƀing rŏh ayăt Rezin, jing pô ƀing gơñu đaŏ kơnang,
   laih anŭn ăt pơtrŭt pơsur mơ̆n ƀing ayăt ƀing Israel tơgŭ đĭ yơh.
  12Ƀing Aram mơ̆ng gah ngŏ̱ laih anŭn ƀing Philistia mơ̆ng gah yŭ̱
   rai pơrai hĭ ƀing Israel kar hăng hlô mơnơ̆ng glai lun ƀơ̆ng hĭ hăng amăng bah ha̱ prŏng.

  Wơ̆t tơdah abih tơlơi anŭn truh laih, samơ̆ tơlơi hil Yahweh ƀu hrŏ hĭ ôh,
   tơngan Ñu ăt dŏ yơr tơbiă kiăng kơ pơkơhma̱l hĭ ƀing gơñu dơ̆ng mơ̆n.

  13Samơ̆ ƀing ană plei Israel ƀu kơhma̱l hĭ ôh pơ Ñu jing Pô pơkơhma̱l hĭ laih ƀing gơñu,
   kŏn wơ̆t glaĭ pơ Yahweh Dưi Kơtang lơi.
  14Tui anŭn, Yahweh či mă pơđuaĭ hĭ mơ̆ng ƀing Israel akŏ laih anŭn aku,
   ƀơi hrơi anŭn mơtam Ñu či mă pơđuaĭ hĭ ƀing yom pơphan kar hăng mă pơđuaĭ hĭ khul than kơyâo đung kri truh kơ ƀing ƀu yom pơphan kar hăng rơ̆k trang bo yơh.
  15Ƀing kŏng tha laih anŭn ƀing pơpŭ pơyom yơh jing akŏ,
   ƀing pô pơala jing ƀing pơtô ƀlŏr yơh jing aku.
  16Ƀing mơnuih dui ba ƀing gơ̆ rơbat ƀơi jơlan soh,
   laih anŭn hlơi pô đuaĭ tui gơñu le̱ng kơ jrôk hĭ jơlan yơh.
  17Hơnŭn yơh, Khua Yang ƀu či hơ̆k mơak ôh hăng ƀing hlak ai hơtai kơtang gơñu,
   laih anŭn kŏn hơmâo tơlơi pap kơ ƀing tơhrit ama laih anŭn ƀing đah kơmơi kơmai gơñu lơi,
  yuakơ rĭm čô le̱ng kơ jing ƀing ƀu đaŏ kơnang kơ Ñu hăng ngă sat ƀai,
   laih anŭn amăng bah rĭm čô le̱ng kơ pơhiăp tơlơi grĭ grañ soh sel yơh.

  Wơ̆t tơdah abih tơlơi anŭn truh laih, samơ̆ tơlơi hil Ñu ƀu hrŏ hĭ ôh,
   tơngan Ñu ăt dŏ yơr tơbiă kiăng kơ pơkơhma̱l hĭ ƀing gơñu dơ̆ng mơ̆n.

  18Sĭt yơh tơlơi sat ƀai či blĭp ƀơ̆ng kar hăng apui yơh,
   jing kar hăng ƀơ̆ng hĭ khul rơ̆k drơi laih anŭn kơyâo drơi
  ƀôdah čuh hĭ glai kơmrơ̆ng kơpa̱l hăng jơlah apui hlia,
   tơl abih bang glai anŭn ayŭh tŭl đĭ amăng asăp apui prŏng yơh.
  19Yua mơ̆ng tơlơi hil Yahweh Dưi Kơtang yơh
   lŏn čar anŭn apui či ƀơ̆ng hĭ,
   laih anŭn ƀing ană plei anŭn či jing hĭ kar hăng djŭh pioh kơ apui yơh.
   Ƀơi hrơi mông anŭn, ƀu či hơmâo hlơi pô ôh pap mơñai brơi kơ ayŏng adơi ñu.
  20Ƀing ană plei anŭn či hơñăk mă čơđeh añăm ƀơ̆ng lun ƀơ̆ng ƀơi gah anai,
   samơ̆ ăt dŏ rơpa mơhao mơ̆n;
  ƀing gơñu či mă gơnam ƀơ̆ng ƀơi gah adih,
   samơ̆ kŏn či trơi hrăp lơi.
  Ƀing gơñu či pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ayŏng adơi gơñu pô tui anai yơh:
  21Ƀing kơnung djuai Manasseh či pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing ayŏng adơi gơñu jing ƀing kơnung djuai Ephraim,
   laih anŭn ƀing kơnung djuai Ephraim či pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing ayŏng adơi gơñu jing ƀing kơnung djuai Manasseh yơh.
  Hloh kơ anŭn dơ̆ng, ƀing gơñu hrŏm hơbĭt či wir nao pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing ayŏng adơi gơñu jing ƀing kơnung djuai Yudah.

  Wơ̆t tơdah abih tơlơi anŭn truh laih, samơ̆ tơlơi hil Yahweh ƀu hrŏ hĭ ôh,
   tơngan Ñu ăt dŏ yơr tơbiă kiăng kơ pơkơhma̱l hĭ ƀing gơñu dơ̆ng mơ̆n.