9

Klei Kkiêng leh anăn Klei Anak Mtao Êđăp Ênang Kiă Kriê

1 Ƀiădah amâo srăng lŏ mâo klei mmăt ôh kơ phung ară anei mâo leh klei ênguôt hnĭng. Hlăm ênuk êlâo ñu brei arăng bi êmut kơ čar Sabulôn leh anăn čar Naptali, ƀiădah hlăm ênuk knhal tuč ñu srăng brei klei guh kơang kơ čar hlue êa ksĭ, čar nah dih êa krông Yurdan, čar Galilê pioh kơ phung tue.
  2 Phung ƀuôn sang êbat leh hlăm klei mmăt
   ƀuh leh klei mngač prŏng.
  Klei mngač mtrang leh
   kơ phung dôk hlăm čar mmăt tĭt.
  3Ih bi lar êngŭm leh čar anăn,
   ih bi mđĭ leh klei hơ̆k mơak kơ diñu.
  Diñu hơ̆k mơak ti anăp ih
   msĕ si arăng hơ̆k mơak yan wiă,
   msĕ si arăng hơ̆k mơak tơdah bi mbha dŏ plah mă.
  4Kyuadah ih bi joh leh msĕ si hlăm hruê Madian
   knông klei ktrŏ diñu, giê kă ti mra diñu,
   leh anăn giê hnuăt pô ktư̆ juă diñu.
  5Kyuadah jih jang hdruôm jơ̆ng phung kahan čŭt hlăm klei bi blah,
   leh anăn jih čhum ao kčaĭ êrah
   srăng pioh kơ mnơ̆ng pui ƀơ̆ng.
  6 Kyuadah kkiêng leh kơ drei sa čô anak,
   brei leh kơ drei sa čô anak êkei;
  leh anăn ñu srăng klam klei kiă kriê ti mra ñu.
   Leh anăn arăng srăng pia anăn ñu,
  Pô Yuôm Bhăn, Khua Kčĕ, Aê Diê Myang,
   Ama Dôk Hdĭp Hlŏng Lar, Khua kơ Klei Êđăp Ênang.
  7Amâo srăng mâo knhal ôh
   kơ klei đĭ kyar klei ñu kiă kriê leh anăn klei êđăp ênang,
  ti jhưng mtao Y-Đawit
   leh anăn kơ ƀuôn ala mtao ñu,
  čiăng bi kjăp leh anăn krơ̆ng gơ̆
   hŏng klei djŏ leh anăn hŏng klei kpă ênô
  mơ̆ng hruê anăn nanao hlŏng lar.
   Klei hur har Yêhôwa kơ phung kahan srăng ngă sĭt klei anăn.

Klei Yêhôwa Ăl kơ Phung Israel

  8Khua Yang mơĭt sa boh blŭ bi kdơ̆ng hŏng phung Yakôp,
   leh anăn klei blŭ anăn lĕ kơ phung Israel.
  9Jih jang phung ƀuôn sang srăng thâo,
   phung Êphraim leh anăn phung dôk hlăm ƀuôn Samari,
   phung lač hŏng klei mgao leh anăn hŏng ai tiê jhŏng:
  10“Klŏ lăn čeh klưh leh,
   ƀiădah drei srăng lŏ mdơ̆ng hŏng boh tâo krah;
  arăng druôm leh ana kyâo sikamôr,
   ƀiădah drei srăng dưm kyâo sêdar ti anôk diñu.”
  11Kyuanăn Yêhôwa srăng bi mđĭ phung roh mơ̆ng Y-Rêsin ngă kơ diñu,
   leh anăn Ñu srăng mčhur ai phung roh diñu.
  12Phung Siri ti ngŏ leh anăn phung Philistin ti yŭ
   srăng ha ƀăng êgei lun ƀơ̆ng phung Israel.
  Wăt jih klei anăn dưn, klei Ñu ngêñ amâo đuĕ ôh,
   ƀiădah kngan Ñu ăt dôk yơr ngă nanao.
  13Phung ƀuôn sang amâo wĭt ôh kơ pô čăm diñu,
   kăn diñu duah rei Yêhôwa kơ phung kahan.
  14Kyuanăn hlăm sa hruê, Yêhôwa srăng khăt hĕ mơ̆ng phung Israel kŏ leh anăn ku,
   adhan ana boh đung leh anăn mbô êa.
  15Khua mduôn leh anăn pô arăng mpŭ jing boh kŏ,
   leh anăn khua pô hưn êlâo mtô klei luar jing ku.
  16Kyuadah phung atăt gai phung ƀuôn sang anei bi klah đuĕ hĕ êlan digơ̆,
   leh anăn phung diñu atăt luč liê leh.
  17Kyuanăn Khua Yang amâo mơak ôh hŏng phung êkei hlăk ai diñu,
   kăn Ñu pap rei kơ phung anak êrĭt leh anăn phung mniê djiê ung diñu.
  Kyuadah grăp čô jing phung amâo thâo mpŭ kơ Aê Diê ôh, leh anăn phung ngă ƀai,
   leh anăn jih jang ƀăng êgei blŭ klei mluk.
  Wăt jih klei anăn dưn, klei Ñu ngêñ amâo đuĕ ôh,
   ƀiădah kngan Ñu ăt dôk yơr ngă nanao.

  18Sĭt nik, klei ƀai ƀơ̆ng msĕ si pui;
   ñu ƀơ̆ng êruê hruĕ leh anăn êruê ana,
  ñu ƀơ̆ng kmrơ̆ng kpal,
   mơ̆ng anăn săp pui đĭ phă dlông.
  19Pui ƀơ̆ng čar kyua klei Yêhôwa kơ phung kahan ngêñ,
   leh anăn phung ƀuôn sang jing msĕ si mnơ̆ng pui ƀơ̆ng.
   Amâo mâo sa čô hơưi kơ ayŏng adei ñu ôh.
  20Diñu mă ƀơ̆ng mnơ̆ng tĭng hnuă, ƀiădah ăt êpa;
   diñu ƀơ̆ng mnơ̆ng tĭng điâo, ƀiădah amâo trei ôh.
   Grăp čô ƀơ̆ng kđeh anak ñu pô.
  21Phung Manasê kĕ ƀơ̆ng phung Êphraim
   phung Êphraim kĕ ƀơ̆ng phung Manasê,
  leh anăn mđrăm mbĭt diñu ngă kơ phung Yuđa.
   Wăt jih klei anăn dưn, klei ñu ngêñ amâo đuĕ ôh,
   ƀiădah kngan ñu ăt dôk yơr ngă nanao.