E^se^te

Biux Mengh Waac

E^se^te Sou fiev nyei jauv-louc yiem Besie Guoqv nyei hungh diex nyei dinc, Susaax Domh Zingh wuov, cuotv daaih nyei sic. Sou lengc jeiv nyei gorngv yietc dauh Yiutai Mienh m'sieqv dorn, mbuox heuc E^se^te, zoux nyei sic. E^se^te hnamv caux ninh juangc fingx nyei mienh ziouc tov hungh diex korv-lienh ninh mbuo. Ninh zungv tengx njoux ninh nyei mienh biaux ndutv, maiv zuqc win-wangv mietc nzengc. Sou yaac gorngv mengh Yiutai Mienh jiex Bulim Zipv nyei gorn-baengx.

Sou Gorngv

1:1-2:23 E^se^te duqv zoux hungh maac
3:1-5:14 Haamaan cuotv waaic nyei za'eix
6:1-7:10 Haamaan zuqc daix daic
8:1-10:3 Yiutai Mienh hingh win-wangv