Tơlơi Pơhiăp Hlâo

Lăng Tañ

Pô čih: Ƀu thâo krăn ôh
Ƀing mă tŭ: Ƀing ană plei Yehudah
Hrơi čih: Năng ai tơdơi kơ thŭn 460 Hlâo Kơ Krist
Atŭt akŏ: Sŏp hră HʼEster pơruai kơ tơlơi hiư̆m ƀing Yehudah amăng lŏn čar Persia tŭ pơklaih mơ̆ng tơlơi răm rai yua mơ̆ng tơlơi Ơi Adai pơgang.

 Hơdôm tơlơi truh amăng Sŏp hră HʼEster hơmâo truh laih ƀơi anih dŏ bơyan apuih kơ pơtao prŏng Persia; hră anai ră ruai kơ pô khĭn kơtang anăn HʼEster, jing pô hăng tơlơi khĭn kơtang ñu laih anŭn tơlơi pơsăn drơi ñu kơ ƀing ană plei ñu kiăng pơklaih hĭ ƀing gơ̆ mơ̆ng tơlơi ƀing rŏh ayăt kiăng pơrai hĭ abih bang. Sŏp hră anai pŏk pơblang kơ tơhơnal tơlơi laih anŭn tơlơi kiăng laĭ kơ hrơi phet Pur, jing hrơi phet kơ ƀing Yehudah anŭn.

Jar Atŭt Kơsem

HʼEster jing hơbia (1:1–2:23)
Hơdră jơlan Haman ngă (3:1–5:14)
Haman tŭ mă tơlơi djai (6:1–7:10)
Ƀing Yehudah dưi hĭ kơ ƀing rŏh ayăt gơñu (8:1–10:3)