Klei Hưn Mdah

 Jih klei truh hlăm Hdruôm hră H'Êsther truh êjai yan êăt hlăm sang mtao čar Mêđơ-Persơ kyua sa čô mniê phung Yuđa anăn gơ̆, H'Êsther. Hŏng ai tiê jhŏng leh anăn klei khăp kơ phung găp djuê ñu pô. H'Êsther bi mtlaih digơ̆ mơ̆ng kngan phung roh čiăng bi mdjiê jih jang phung Yuđa. Hdruôm hră bi êdah klei truh leh anăn klei mblang hruê klei huă mnăm Purim phung Yuđa.

Jar

H'Êsther jing mtao mniê (1:1–2:23)
Mnêč klei jhat ƀai Y-Haman (3:1–5:14)
Klei Y-Haman djiê ruôt kkuê (6:1–7:10)
Phung Yuđa dưi hŏng phung roh (8:1–10:3)