10

Mạc-đốc được tuyên dương

1Vua A-suê-ru buộc các nước thuộc đế quốc, trong lục địa cũng như hải đảo, đều phải nộp thuế. 2Các công trình và uy quyền của vua, việc vua cất nhắc Mạc-đốc lên địa vị cao trọng đều được chép trong sách lịch sử các vua Mã-đại Ba-tư. 3Mạc-đốc, người Do-thái, làm tể tướng dưới triều vua A-suê-ru, là vị anh hùng của dân Do-thái, được toàn thể nhân dân quý mến vì ông luôn luôn bảo vệ và binh vực quyền lợi dân tộc.